Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

BJ8077

Datum uitspraak2009-09-15
Datum gepubliceerd2009-09-21
RechtsgebiedStraf
Soort ProcedureEerste aanleg - meervoudig
Instantie naamRechtbank Rotterdam
Zaaknummers10/642891-08
Statusgepubliceerd


Indicatie

Rechtbank Rotterdam De rechtbank acht onvoldoende bewijs aanwezig voor het feitelijk leidinggeven aan de verweten gedragingen.


Uitspraak

Rechtbank Rotterdam: 10/642891-08 Datum uitspraak: 15 september 2009 Tegenspraak Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de verdachte: {naam verdachte} geboren op {geboortedatum verdachte} 1977 te {geboorteplaats verdachte} ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie op het adres {adres verdachte}{postcode en woonplaats verdachte}, raadsman mr. S. Lodder, advocaat te Rotterdam. ONDERZOEK OP DE TERECHTZITTING Het onderzoek op de terechtzitting heeft plaatsgevonden op 1 september 2009. TENLASTELEGGING Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding. De tekst van de tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht. Deze bijlage maakt deel uit van dit vonnis. Het ten laste gelegde komt er op neer dat de verdachte feitelijk leiding heeft gegeven aan een politieke partij danwel vereniging die: • in het openbaar heeft aangezet tot haat tegen, discriminatie van danwel geweld tegen Joden (feit 1); • in het openbaar een groep mensen, te weten Joden, heeft beledigd (feit 2); • uitlatingen openbaar heeft gemaakt die beledigend waren voor een groep mensen, te weten Joden, danwel aanzetten tot haat tegen, discriminatie van danwel geweld tegen Joden (feit 3); • in het openbaar heeft aangezet tot haat tegen, discriminatie van danwel geweld tegen Moslims (feit 4); • in het openbaar een groep mensen, te weten Moslims, heeft beledigd (feit 5); • uitlatingen openbaar heeft gemaakt die beledigend waren voor een groep mensen, te weten Moslims, danwel aanzetten tot haat tegen, discriminatie van danwel geweld tegen Moslims (feit 6). EIS OFFICIER VAN JUSTITIE De officier van justitie mr. Kapteijn heeft gerekwireerd tot: - bewezenverklaring van het onder 1, 2, 3, 4, 5 en 6 ten laste gelegde; - veroordeling van de verdachte tot een werkstraf voor de duur van 40 uur, subsidiair 20 dagen hechtenis en een gevangenisstraf voor de duur van 2 weken voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. MOTIVERING VRIJSPRAAK Het onder 1, 2, 3, 4, 5 en 6 ten laste gelegde is, anders dan door de officier van justitie is gevorderd, niet wettig en overtuigend bewezen, zodat de verdachte daarvan dient te worden vrijgesproken. De verdediging heeft ten aanzien van alle ten laste gelegde feiten vrijspraak bepleit. Daartoe is allereerst aangevoerd dat in het onderhavige geval nimmer in rechte is komen vast te staan dat de rechtspersoon de Nationale Alliantie een strafbaar feit heeft gepleegd. Voorts is de verdediging van mening dat, zo dit wel het geval zou zijn, de verdachte geen feitelijk leidinggever is (geweest). Hiertoe is aangevoerd dat alvorens er sprake is van strafbaar feitelijk leidinggeven aan een tweetal voorwaarde die bekend staan als de zogeheten Slavenburg-criteria, voldaan moet worden, waar in casu niet aan is voldaan. De rechtbank overweegt het volgende. Vast staat dat op de website en/of het forum van de Nationale Alliantie in de ten laste gelegde periodes diverse - kort gezegd - beledigende teksten zijn geplaatst. Voorts staat vast dat de verdachte een deel van die periode penningmeester, en als zodanig bestuurslid, van de Nationale Alliantie was. De vraag die thans beantwoord dient te worden is of de verdachte aldus feitelijk leiding heeft gegeven aan die verboden gedragingen. Van feitelijk leidinggeven is sprake indien de betrokkene, hoewel hij daartoe bevoegd én redelijkerwijs gehouden is, nalaat om maatregelen te treffen ter voorkoming van de verboden gedraging. De tweede voorwaarde is dat de betrokkene daardoor bewust de aanmerkelijke kans aanvaardt dat de verboden gedraging zich zal voordoen, zodat hij die gedraging opzettelijk bevordert. In dit verband overweegt de rechtbank dat niet is gebleken dat de verdachte bij de Nationale Alliantie een dusdanige functie bekleedde dan wel dusdanige zeggenschap had over de verweten gedragingen, dat hem het daaraan feitelijk leiding geven kan worden verweten. Het feit dat de verdachte penningmeester was van de Nationale Alliantie en vanaf 29 april 2006 als zodanig stond ingeschreven bij de Kamer van Koophandel doet hieraan niet af, omdat uit het dossier en uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat hij in deze functie geen feitelijke zeggenschap had over de gedragingen die door de Nationale Alliantie zouden zijn verricht. Evenmin is gebleken dat de verdachte de rol van administrator danwel moderator heeft vervuld, zodat niet kan worden vastgesteld dat hij over de mogelijkheden en middelen heeft beschikt om teksten op het forum van de Nationale Alliantie te wijzigen dan wel te verwijderen. Gelet op het voorgaande oordeelt de rechtbank dat niet is gebleken van feiten en omstandigheden die de conclusie rechtvaardigen dat de verdachte als feitelijk leidinggever kan worden aangemerkt. De verdachte dient daarom van de gehele tenlastelegging te worden vrijgesproken. BESLISSING De rechtbank: verklaart niet bewezen, dat de verdachte de onder 1, 2, 3, 4, 5 en 6 ten laste gelegde feiten heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij. Dit vonnis is gewezen door: mr. Buchner, voorzitter, en mrs. Van der Stroom en Holthuis, rechters, in tegenwoordigheid van Wilsing, griffier, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank op 15 september 2009. De voorzitter is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen. Bijlage bij vonnis van 15 september 2009: TEKST TENLASTELEGGING Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat 1. hij in of omstreeks de periode van 29 april 2006 tot en met 16 april 2007 te Rotterdam en/of elders in Nederland, als penningmeester/bestuurslid van de (politieke) partij/vereniging de Nationale Alliantie en/of als moderator, althans als beheerder, van de sites www.nationalealliantie.com en/of www.freespeech4u.com en/of het forum, forum.freespeech4u.com, van deze (politieke) partij/vereniging, feitelijk leiding heeft gegeven aan het door de (politieke) partij/vereniging de Nationale Alliantie, in het openbaar, meermalen, althans eenmaal, (telkens) bij geschrift of afbeelding, aanzetten tot haat tegen en / of discriminatie van mensen en / of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen, te weten de Joden, wegens ras, door het (laten) plaatsen en/of niet wijzigen en/of niet verwijderen van (onderstaande) tekst(en) op/van voornoemd(e) site(s) en/of forum van deze (politieke) partij/vereniging, althans toestaan/gedogen dat deze tekst(en) (ongewijzigd) op voornoemd(e) site(s) en/of forum te lezen en/of raadplegen was/waren, te weten een of meer van onderstaande teksten, 1) de tekst(en) (geplaatst, d.d. 10 en/of 11 juni 2005): "Het vriendelijke verzoek aan een ieder die ziet dat deze Joden zich willen inmengen in het NAgezelschap, ze uit de groep te trappen" en/of "White power is the domination of the battlefield, not music, not bullshit, not gym junkiesNC lead, follow or get out of the way. Wees waakzaam, Judas verkocht jezus voor 30 zilverlingen. The Jews are men that will not be blamed for nothing, Jack the Ripper" en/of "De ordedienst is geinstrueerd om wat gas mee te nemen. Uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat als vertrappen niet helpt, dit ze wel op afstand houdt" en/of "Ik zal erop letten. ik schop deze kerel persoonlijk uit de groep, de Joden pijper. Tot vanmiddag kameraden/kameradinnen" en/of 2) de tekst(en) (geplaatst, d.d. 13 oktober 2005): "Nee, ik ben geen antisemiet. Graag zie ik alleen de Moslims terug naar de woestijn en de Joden terug naar de hel. De woorden van de waarheid zijn zelden aangenaam" en/of 3) de tekst(en) (geplaatst, d.d. 10 februari 2006): "De ware vijand. Wie zijn de bedenkers van de links liberale agenda en wiens handen begeleiden het proces in wording? Wie zit erachter het programma om alle standaarden van fatsoen en raciale zelfrespect te vernietigen, om jongen blanke meiden (die zich schamen blank te zijn) het bed van een niet blanke in te lokken? Wie is het die ons volk wil mengen met rassen die hier geen thuis hebben? Het antwoord is simpel; het zijn de Joden. We kunnen niet meer eerlijk discussieren over de culturele vergiftinging en de rassenmixen, zonder te spreken over de Joden, net zo min als men een ziekte kan bespreken, zonder het over de bacterieen te hebben" en/of "Wie creeerde het feminisme, de sexuele perversie welke onze vrouwen leert dat zij zichzelf zouden moeten bevrijden, door huwelijk en gezin te verwerpen door het aangaan van lesbische relaties? Joodse vrouwen zoals...." en/of "Welke organisaties hebben actief de moord op miljoenen ongeboren babies gepromoot? Het Amerikaans Joods Congres, de B'nai Brith vrouwen, de Nationale Raad van Joodse vrouwen, de Verenigde Synagogen van Amerika enz. enz." en/of "Wie hebben de zwarten naar Amerika gebracht? Inderdaad de gehele slavernij was een Joods project wat betreft de financieen, terwijl het vuile werk, zoals het bevaren van de zeeen werd overgelaten aan andere rassen" en/of "We moeten deze kwaadaardige vernietiging van onze culturen tot een einde brengen. We moeten het weigeren, resoluut om nog verder te worden bedrogen, geindoctrineerd en geintimideerd door deze kwaadaardige mensvreemde wezens. En vergis je niet, zij zijn het, het kwaadaardige gezwel op aarde dat zich tussen ons bevinden" en/of "Gebruikmakend van steekpenningen, chantage en bedrog hebben ze de controle overgenomen van de regering...." en/of "Wij in het Westen leven allang onder onze bezetters. Als wij als ras willen overleven, als wij onze beschaving willen redden zoals onze voorvaderen deze hebben opgebouwd, dan moeten we weerstand gaan leren te bieden tegen de verborgen tirannie die onze volkeren en landen verwoesten", althans woorden/teksten van gelijk aard en/of strekking en/of 4) de tekst(en) (geplaatst, d.d. 14 februari 2006): "Neem de holocaust weg van de Joden en wat blijft er over? Zonder hun kostbare holocaust, wat zijn de Joden? Niets meer dan een internationale bende bandieten van moordenaars en manipulerende leugenaars die de grootste leugen in de menselijke geschiedenis aan ons hebben opgedrongen. Als de wereld eenmaal bewust wordt van het feit dat wij massaal belogen en bedrogen zijn geweest vanaf onze geboorte over de geschiedenis en de effecten van de Tweede Wereldoorlog, zijn de dagen van de Joden op aarde geteld" en/of 5) de tekst(en) (geplaatst, d.d. 20 februari 2006): "De haat en misprijzen van de joden voor de Gojim en speciaal daaronder de blanken, is fundamenteel. De Jood haat in de eerste plaats de blanke christen, want de christelijke levenswijze vormt de grootste bedreiging voor de plannen tot de wereldheerschappij" en/of "Al die jaren kronkelen de Joden in het geheim door Europa en infiltreerden onze politiek. Ze maakten vijanden van mensen die het eigen volk-eerst principe toepasten en maakten helden van volksverraders" en/of "De stappen die ze in Europa zetten zijn duidelijk voor wie de ogen wil openenen. Eerst infiltreerden ze Egypte en vernietigden die grote beschaving. De eerste farao's waren Ariers, de laatsten waren Joden. Dan gingen ze naar Griekenland, nadien naar Rome. Telkens kalmeer zij aankwamen, luidde de doodsklok voor de plaatselijke beschaving. Nadien veroorzaken zij onder andere de revolutie in Frankrijk, dan in Rusland en uiteindelijk lokten ze de Tweede Wereldoorlog uit, die hen de staat Israel opleverde" en/of "Uiteindelijk werden de plannen van dit Satan-aanbiddende volk op papier gezet. De protocollen zitten vol met hooghartige superioriteit en met grote verachting voor de kruipende kudde, alias de gojim. De protocollen zijn gebaseerd op een zeer duivelse religie, het judaisme, wat, net als atheisme, een variant is van het Satanisme" en/of "De Wijzen van Zion hebben de Gojim door godsdienst-, rassen- en volkerenhaat al twintig eeuwen lang tegen elkaar opgezet. De Jood importeert en mixt vreemde kulturen, waardoor er wederzijdse haat ontstaat" en/of "Zij hebben zich nog nooit gehoord voor een volkerenmoord. Zij hebben zich nog nooit gestoord voor een kultuurmoord. Zij vernietigen Perzie, Egypte, Griekenland, Rome, Germaans Europa, de oude adel, de Indianen (de eerste blanken hadden goede contacten met de Indianen, tot het ogenblik dat de eerste Abraham de oversteek deed). De slavenhandel is uitgevoerd door de Joden. De gruwelen van het Sovjetleger in duitsland werden gepleegd in opdracht van de Jood Ehrenburg. De oorlog tegen de boeren in Zuid-Afrika gebeurde in opdracht van de Engelse Joden. we mogen zeker het gruwelijk handelen van de Joden met Palestijnen niet vergeten" en/of "Hun doel is eenvoudig: ontwortelen en de plant sterft langzaamaan vanzelf. De laatste moord die zij nu bezig zijn met het begaan, is de moord op Europa" en/of "In de natuur is het zo dat alle dieren met een kromme neus roofdieren zijn. Kijk maar naar de arend, de parkiet, de gier. Bij de mensen loopt zo één soort rond. Kijk er voor uit want het is een roofdier dat van deze aarde een dorre planeet zoals Mars aan het maken is. Dit roofdier is de vernietigen van alle leven", althans woorden van gelijke aard en/of strekking en/of 6) de tekst(en), (geplaatst, d.d. 16 september 2006; citaten van Adolf Hitler): "Daarom is het mijn overtuiging, dat ik werk in de geest van de almachtige schepper: Want door mij te verweren tegen de Jood, strijd ik voor het werk van de heer" en/of "Het gevolg van iedere rasvermeniging is dus in het kort altijd het volgende: ....er treedt een lichamelijke en geestelijke achteruitgang op, en daarmee het begin van een langzaam maar zeker verkwijnen. Indien men zo een ontwikkeling tot stand brengt, doet men niets anders dan inbreuk maken op de wil van de eeuwige schepper" en/of "Mijn gevoel als christen wijst me op mijn Heer en Heiland als een vechter. het wijst me op de man die ooit in eenzaamheid, omringd door maar enkele volgelingen de ware aard van deze Joden doorzag en mensen opriep om tegen hen te strijden en die - Gods waarheid!- niet het grootst was als lijder, maar als vechter. Als christen en als mens heb ik met een grenzeloze liefde de passsage gelezen waarin hij ons verteld hoe de heer zich tenslotte in al zijn macht verhief en de gesel greep om het addergebroed uit de tempel te verdrijven. wat een indrukwekkende strijd heeft hij gevoerd ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— tegen het Joodse vergif!" en/of "Als mens heb ik de plicht om er op toe te zien dat de menselijke beschaving niet op dezelfde rampzalige manier instort als de beschaving van de antieke wereld tweeduizend jaar geleden; een beschaving die door dit zelfde volk Joodse volk naar zijn ondergang is geleid" en/of 7) de tekst(en) (geplaatst, d.d. 26 september 2006, betreffende citaten van Maarten Luther): "Ik had besloten niet meer over of tegen de Joden te schrijven. maar nadt ik gemerkt had dat deze miserabele en vervloekte mensen niet ophouden ons, dat wil zeggen Christenen te verleiden, heb ik dit boekje geschreven, zodat ik me kan scharen onder diegenen die weerstand bieden tegen die giftige activiteiten van Joden" en/of "Daarom zijn de verblinde Joden waarlijk stomme dwazen" en/of "Wees daarom op je hoede voor de Joden, in de wetenschap dat waar zij hun synagogen hebben, niets wordt gevonden dan een duivelshol waarin zelfverheerlijking, eigenwaan, leugens, godslastering en afbreuk aan de reputatie van god en mensen in al zijn onstuimigheid beoefend wordt" en/of "Bovendien zijn zij niets anders dan dieven en rovers die dagelijks niets anders eten of een draad van kleding dragen, die zij niet van ons gestolen hebben door hun vervloekte woekerrente. Op die manier leven zij van dag tot dag, samen met vrouw en kind, door diefstal en roof, als aartsdieven en rovers, in de meest onberouwvolle zekerheid" en/of "Nee men moet deze luie schurken er bij hun lurven uitgooien" en/of "Hun synagogen moeten worden afgebrand, en dat iedereen die daartoe in staat is zwavel en pek gooit; het zou goed zijn als iemand er ook hellevuur in kon gooien" en/of "Dat hun onder straffe van dood verboden wordt God te prijzen, dank te geven en openlijk te preken onder ons en in ons land" ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— , althans woorden van gelijk aard en/of strekking en/of vervolgens (daaraan) toe te voegen de tekst/woorden: "Luther, Calvijn en Erasmus wisten in hun tijd al het gevaar van Joden en Moslims. Hoe zeer durfden zij te vrezen dat 500 jaar later hun ergste nachtmerrie bewaarheid werd: ontkerkelijking, invasie van de Turken (Islam) en de verjoodsing van het Christendom" en/of 9) de tekst (geplaatst, d.d. 27 oktober 2006): "Maar we zouden ze volgens hun regels dan ook behandelen moeten. Ogen die kijken? Uitsteken. Een mond die vunzigheid praat? Tong afsnijden. Een begerige hand? Afhakken. Dat is pas integratie = elke cultuur in zijn waarde latenb. Die hoeren moeten gewoon volgens hun eigen regels worden aangepakt. herinner me een idioot die vroeg Hitler een held voor me was. Natuurlijk niet, gezien semieten gespaard werden. My hero is Jack, Jack the Ripper. Die ging pas grondig te werk" (Art. 137d jo 51 Wetboek van Strafrecht) 2. hij in of omstreeks de periode van 29 april 2006 tot en met 16 april 2007 te Rotterdam en/of elders in Nederland, als penningmeester/bestuurslid van de (politieke) partij/vereniging de Nationale Alliantie en/of als moderator, althans als beheerder, van de sites www.nationalealliantie.com en/of www.freespeech4u.com en/of het forum, forum.freespeech4u.com, van deze (politieke) partij/vereniging, feitelijk leiding heeft gegeven aan het door de (politieke) partij/vereniging de Nationale Alliantie, zich in het openbaar, meermalen, althans eenmaal, (telkens) bij geschrift of afbeelding, opzettelijk beledigend uitlaten over een groep mensen, te weten de Joden, wegens hun ras, door opzettelijk beledigend, de onderstaande tekst(en) op voornoemd(e) site(s) en/of forum van deze (politieke) partij/vereniging te (laten) plaatsen en/of deze tekst(en) niet te wijzigen en/of verwijderen op/van voornoemd(e) site(s) en/of forum, althans toe te staan/te gedogen dat deze tekst(en) (ongewijzigd) op voornoemd(e) site(s) en/of forum te lezen en/of raadplegen was/waren, te weten een of meer van onderstaande teksten, 1) de tekst(en) (geplaatst, d.d. 10 en/of 11 juni 2005): "Het vriendelijke verzoek aan een ieder die ziet dat deze Joden zich willen inmengen in het NAgezelschap, ze uit de groep te trappen" en/of "White power is the domination of the battlefield, not music, not bullshit, not gym junkiesNC lead, follow or get out of the way. Wees waakzaam, Judas verkocht jezus voor 30 zilverlingen. The Jews are men that will not be blamed for nothing, Jack the Ripper" en/of "De ordedienst is geinstrueerd om wat gas mee te nemen. Uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat als vertrappen niet helpt, dit ze wel op afstand houdt" en/of "Ik zal erop letten. ik schop deze kerel persoonlijk uit de groep, de Joden pijper. Tot vanmiddag kameraden/kameradinnen" en/of 2) de tekst(en) (geplaatst, d.d. 13 oktober 2005): "Nee, ik ben geen antisemiet. Graag zie ik alleen de Moslims terug naar de woestijn en de Joden terug naar de hel. De woorden van de waarheid zijn zelden aangenaam" en/of 3) de tekst(en) (geplaatst, d.d. 10 februari 2006): "De ware vijand. Wie zijn de bedenkers van de links liberale agenda en wiens handen begeleiden het proces in wording? Wie zit erachter het programma om alle standaarden van fatsoen en raciale zelfrespect te vernietigen, om jongen blanke meiden (die zich schamen blank te zijn) het bed van een niet blanke in te lokken? Wie is het die ons volk wil mengen met rassen die hier geen thuis hebben? Het antwoord is simpel; het zijn de Joden. We kunnen niet meer eerlijk discussieren over de culturele vergiftinging en de rassenmixen, zonder te spreken over de Joden, net zo min als men een ziekte kan bespreken, zonder het over de bacterieen te hebben" en/of "Wie creeerde het feminisme, de sexuele perversie welke onze vrouwen leert dat zij zichzelf zouden moeten bevrijden, door huwelijk en gezin te verwerpen door het aangaan van lesbische relaties? Joodse vrouwen zoals...." en/of "Welke organisaties hebben actief de moord op miljoenen ongeboren babies gepromoot? Het Amerikaans Joods Congres, de B'nai Brith vrouwen, de Nationale Raad van Joodse vrouwen, de Verenigde Synagogen van Amerika enz. enz." en/of "Wie hebben de zwarten naar Amerika gebracht? Inderdaad de gehele slavernij was een Joods project wat betreft de financieen, terwijl het vuile werk, zoals het bevaren van de zeeen werd overgelaten aan andere rassen" en/of "We moeten deze kwaadaardige vernietiging van onze culturen tot een einde brengen. We moeten het weigeren, resoluut om nog verder te worden bedrogen, geindoctrineerd en geintimideerd door deze kwaadaardige mensvreemde wezens. En vergis je niet, zij zijn het, het kwaadaardige gezwel op aarde dat zich tussen ons bevinden" en/of "Gebruikmakend van steekpenningen, chantage en bedrog hebben ze de controle overgenomen van de regering...." en/of "Wij in het Westen leven allang onder onze bezetters. Als wij als ras willen overleven, als wij onze beschaving willen redden zoals onze voorvaderen deze hebben opgebouwd, dan moeten we weerstand gaan leren te bieden tegen de verborgen tirannie die onze volkeren en landen verwoesten", althans woorden/teksten van gelijk aard en/of strekking en/of 4) de tekst(en) (geplaatst, d.d. 14 februari 2006): "Neem de holocaust weg van de Joden en wat blijft er over? Zonder hun kostbare holocaust, wat zijn de Joden? Niets meer dan een internationale bende bandieten van moordenaars en manipulerende leugenaars die de grootste leugen in de menselijke geschiedenis aan ons hebben opgedrongen. Als de wereld eenmaal bewust wordt van het feit dat wij massaal belogen en bedrogen zijn geweest vanaf onze geboorte over de geschiedenis en de effecten van de Tweede Wereldoorlog, zijn de dagen van de Joden op aarde geteld" en/of 5) de tekst(en) (geplaatst, d.d. 20 februari 2006): "De haat en misprijzen van de joden voor de Gojim en speciaal daaronder de blanken, is fundamenteel. De Jood haat in de eerste plaats de blanke christen, want de christelijke levenswijze vormt de grootste bedreiging voor de plannen tot de wereldheerschappij" en/of "Al die jaren kronkelen de Joden in het geheim door Europa en infiltreerden onze politiek. Ze maakten vijanden van mensen die het eigen volk-eerst principe toepasten en maakten helden van volksverraders" en/of "De stappen die ze in Europa zetten zijn duidelijk voor wie de ogen wil openenen. Eerst infiltreerden ze Egypte en vernietigden die grote beschaving. De eerste farao's waren Ariers, de laatsten waren Joden. Dan gingen ze naar Griekenland, nadien naar Rome. Telkens kalmeer zij aankwamen, luidde de doodsklok voor de plaatselijke beschaving. Nadien veroorzaken zij onder andere de revolutie in Frankrijk, dan in Rusland en uiteindelijk lokten ze de Tweede Wereldoorlog uit, die hen de staat Israel opleverde" en/of "Uiteindelijk werden de plannen van dit Satan-aanbiddende volk op papier gezet. De protocollen zitten vol met hooghartige superioriteit en met grote verachting voor de kruipende kudde, alias de gojim. De protocollen zijn gebaseerd op een zeer duivelse religie, het judaisme, wat, net als atheisme, een variant is van het Satanisme" en/of "De Wijzen van Zion hebben de Gojim door godsdienst-, rassen- en volkerenhaat al twintig eeuwen lang tegen elkaar opgezet. De Jood importeert en mixt vreemde kulturen, waardoor er wederzijdse haat ontstaat" en/of "Zij hebben zich nog nooit gehoord voor een volkerenmoord. Zij hebben zich nog nooit gestoord voor een kultuurmoord. Zij vernietigen Perzie, Egypte, Griekenland, Rome, Germaans Europa, de oude adel, de Indianen (de eerste blanken hadden goede contacten met de Indianen, tot het ogenblik dat de eerste Abraham de oversteek deed). De slavenhandel is uitgevoerd door de Joden. De gruwelen van het Sovjetleger in duitsland werden gepleegd in opdracht van de Jood Ehrenburg. De oorlog tegen de boeren in Zuid-Afrika gebeurde in opdracht van de Engelse Joden. we mogen zeker het gruwelijk handelen van de Joden met Palestijnen niet vergeten" en/of "Hun doel is eenvoudig: ontwortelen en de plant sterft langzaamaan vanzelf. De laatste moord die zij nu bezig zijn met het begaan, is de moord op Europa" en/of "In de natuur is het zo dat alle dieren met een kromme neus roofdieren zijn. Kijk maar naar de arend, de parkiet, de gier. Bij de mensen loopt zo één soort rond. Kijk er voor uit want het is een roofdier dat van deze aarde een dorre planeet zoals Mars aan het maken is. Dit roofdier is de vernietigen van alle leven", althans woorden van gelijke aard en/of strekking en/of 6) de tekst(en), (geplaatst, d.d. 16 september 2006; citaten van Adolf Hitler): "Daarom is het mijn overtuiging, dat ik werk in de geest van de almachtige schepper: Want door mij te verweren tegen de Jood, strijd ik voor het werk van de heer" en/of "Het gevolg van iedere rasvermeniging is dus in het kort altijd het volgende: ....er treedt een lichamelijke en geestelijke achteruitgang op, en daarmee het begin van een langzaam maar zeker verkwijnen. Indien men zo een ontwikkeling tot stand brengt, doet men niets anders dan inbreuk maken op de wil van de eeuwige schepper" en/of "Mijn gevoel als christen wijst me op mijn Heer en Heiland als een vechter. het wijst me op de man die ooit in eenzaamheid, omringd door maar enkele volgelingen de ware aard van deze Joden doorzag en mensen opriep om tegen hen te strijden en die - Gods waarheid!- niet het grootst was als lijder, ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— maar als vechter. Als christen en als mens heb ik met een grenzeloze liefde de passsage gelezen waarin hij ons verteld hoe de heer zich tenslotte in al zijn macht verhief en de gesel greep om het addergebroed uit de tempel te verdrijven. wat een indrukwekkende strijd heeft hij gevoerd tegen het Joodse vergif!" en/of "Als mens heb ik de plicht om er op toe te zien dat de menselijke beschaving niet op dezelfde rampzalige manier instort als de beschaving van de antieke wereld tweeduizend jaar geleden; een beschaving die door dit zelfde volk Joodse volk naar zijn ondergang is geleid" en/of 7) de tekst(en) (geplaatst, d.d. 26 september 2006, betreffende citaten van Maarten Luther): "Ik had besloten niet meer over of tegen de Joden te schrijven. maar nadt ik gemerkt had dat deze miserabele en vervloekte mensen niet ophouden ons, dat wil zeggen Christenen te verleiden, heb ik dit boekje geschreven, zodat ik me kan scharen onder diegenen die weerstand bieden tegen die giftige activiteiten van Joden" en/of ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— "Daarom zijn de verblinde Joden waarlijk stomme dwazen" en/of "Wees daarom op je hoede voor de Joden, in de wetenschap dat waar zij hun synagogen hebben, niets wordt gevonden dan een duivelshol waarin zelfverheerlijking, eigenwaan, leugens, godslastering en afbreuk aan de reputatie van god en mensen in al zijn onstuimigheid beoefend wordt" en/of "Bovendien zijn zij niets anders dan dieven en rovers die dagelijks niets anders eten of een draad van kleding dragen, die zij niet van ons gestolen hebben door hun vervloekte woekerrente. Op die manier leven zij van dag tot dag, samen met vrouw en kind, door diefstal en roof, als aartsdieven en rovers, in de meest onberouwvolle zekerheid" en/of "Nee men moet deze luie schurken er bij hun lurven uitgooien" en/of "Hun synagogen moeten worden afgebrand, en dat iedereen die daartoe in staat is zwavel en pek gooit; het zou goed zijn als iemand er ook hellevuur in kon gooien" en/of "Dat hun onder straffe van dood verboden wordt God te prijzen, dank te geven en openlijk te preken onder ons en in ons land" , althans woorden van gelijk aard en/of strekking en/of vervolgens (daaraan) toe te voegen de tekst/woorden: "Luther, Calvijn en Erasmus wisten in hun tijd al het gevaar van Joden en Moslims. Hoe zeer durfden zij te vrezen dat 500 jaar later hun ergste nachtmerrie bewaarheid werd: ontkerkelijking, invasie van de Turken (Islam) en de verjoodsing van het Christendom" en/of 9) de tekst (geplaatst, d.d. 27 oktober 2006): "Maar we zouden ze volgens hun regels dan ook behandelen moeten. Ogen die kijken? Uitsteken. Een mond die vunzigheid praat? Tong afsnijden. Een begerige hand? Afhakken. Dat is pas integratie = elke cultuur in zijn waarde latenb. Die hoeren moeten gewoon volgens hun eigen regels worden aangepakt. herinner me een idioot die vroeg Hitler een held voor me was. Natuurlijk niet, gezien semieten gespaard werden. My hero is Jack, Jack the Ripper. Die ging pas grondig te werk" (Art. 137c jo 51 Wetboek van strafrecht) 3. hij in of omstreeks de periode van 29 april 2006 tot en met 16 april 2007 te Rotterdam en/of elders in Nederland, als penningmeester/bestuurslid van de (politieke) partij/vereniging de Nationale Alliantie en/of als moderator, althans als beheerder, van de sites www.nationalealliantie.com en/of www.freespeech4u.com en/of het forum, forum.freespeech4u.com, van deze (politieke) partij/vereniging, feitelijk leiding heeft gegeven aan het door de (politieke) partij/vereniging de Nationale Alliantie, anders dan ten ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— behoeve van zakelijke berichtgeving, meermalen, althans eenmaal, (telkens) openbaarmaken van een of meer uitlatingen, die, naar zij wist of redelijkerwijs moest vermoeden, voor een groep mensen, te weten de Joden, wegens ras, beledigend was/waren, en / of welke vorenbedoelde uitlating(en) aanzette(n) tot haat tegen en / of discriminatie van mensen en / of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen, te weten de Joden, wegens ras, door de onderstaande tekst(en) op voornoemd(e) site(s) en/of forum van deze (politieke) partij/vereniging te (laten) plaatsen en/of deze tekst(en) niet te wijzigen en/of verwijderen op/van voornoemd(e) site(s) en/of forum, althans toe te staan/te gedogen dat deze tekst(en) (ongewijzigd) op voornoemd(e) site(s) en/of forum te lezen en/of raadplegen was/waren, te weten een of meer van onderstaande tekst(en), 1) de tekst(en) (geplaatst, d.d. 10 en/of 11 juni 2005): "Het vriendelijke verzoek aan een ieder die ziet dat deze Joden zich willen inmengen in het NAgezelschap, ze uit de groep te trappen" en/of "White power is the domination of the battlefield, not music, not bullshit, not gym junkiesNC lead, follow or get out of the way. Wees waakzaam, Judas verkocht jezus voor 30 zilverlingen. The Jews are men that will not be blamed for nothing, Jack the Ripper" en/of "De ordedienst is geinstrueerd om wat gas mee te nemen. Uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat als vertrappen niet helpt, dit ze wel op afstand houdt" en/of "Ik zal erop letten. ik schop deze kerel persoonlijk uit de groep, de Joden pijper. Tot vanmiddag kameraden/kameradinnen" en/of 2) de tekst(en) (geplaatst, d.d. 13 oktober 2005): "Nee, ik ben geen antisemiet. Graag zie ik alleen de Moslims terug naar de woestijn en de Joden terug naar de hel. De woorden van de waarheid zijn zelden aangenaam" en/of 3) de tekst(en) (geplaatst, d.d. 10 februari 2006): "De ware vijand. Wie zijn de bedenkers van de links liberale agenda en wiens handen begeleiden het proces in wording? Wie zit erachter het programma om alle standaarden van fatsoen en raciale zelfrespect te vernietigen, om jongen blanke meiden (die zich schamen blank te zijn) het bed van een niet blanke in te lokken? Wie is het die ons volk wil mengen met rassen die hier geen thuis hebben? Het antwoord is simpel; het zijn de Joden. We kunnen niet meer eerlijk discussieren over de culturele vergiftinging en de rassenmixen, zonder te spreken over de Joden, net zo min als men een ziekte kan bespreken, zonder het over de bacterieen te hebben" en/of "Wie creeerde het feminisme, de sexuele perversie welke onze vrouwen leert dat zij zichzelf zouden moeten bevrijden, door huwelijk en gezin te verwerpen door het aangaan van lesbische relaties? Joodse vrouwen zoals...." en/of "Welke organisaties hebben actief de moord op miljoenen ongeboren babies gepromoot? Het Amerikaans Joods Congres, de B'nai Brith vrouwen, de Nationale Raad van Joodse vrouwen, de Verenigde Synagogen van Amerika enz. enz." en/of ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— "Wie hebben de zwarten naar Amerika gebracht? Inderdaad de gehele slavernij was een Joods project wat betreft de financieen, terwijl het vuile werk, zoals het bevaren van de zeeen werd overgelaten aan andere rassen" en/of "We moeten deze kwaadaardige vernietiging van onze culturen tot een einde brengen. We moeten het weigeren, resoluut om nog verder te worden bedrogen, geindoctrineerd en geintimideerd door deze kwaadaardige mensvreemde wezens. En vergis je niet, zij zijn het, het kwaadaardige gezwel op aarde dat zich tussen ons bevinden" en/of "Gebruikmakend van steekpenningen, chantage en bedrog hebben ze de controle overgenomen van de regering...." en/of "Wij in het Westen leven allang onder onze bezetters. Als wij als ras willen overleven, als wij onze beschaving willen redden zoals onze voorvaderen deze hebben opgebouwd, dan moeten we weerstand gaan leren te bieden tegen de verborgen tirannie die onze volkeren en landen verwoesten", althans woorden/teksten van gelijk aard en/of strekking en/of 4) de tekst(en) (geplaatst, d.d. 14 februari 2006): "Neem de holocaust weg van de Joden en wat blijft er over? Zonder hun kostbare holocaust, wat zijn de Joden? Niets meer dan een internationale bende bandieten van moordenaars en manipulerende leugenaars die de grootste leugen in de menselijke geschiedenis aan ons hebben opgedrongen. Als de wereld eenmaal bewust wordt van het feit dat wij massaal belogen en bedrogen zijn geweest vanaf onze geboorte over de geschiedenis en de effecten van de Tweede Wereldoorlog, zijn de dagen van de Joden op aarde geteld" en/of 5) de tekst(en) (geplaatst, d.d. 20 februari 2006): "De haat en misprijzen van de joden voor de Gojim en speciaal daaronder de blanken, is fundamenteel. De Jood haat in de eerste plaats de blanke christen, want de christelijke levenswijze vormt de grootste bedreiging voor de plannen tot de wereldheerschappij" en/of ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— "Al die jaren kronkelen de Joden in het geheim door Europa en infiltreerden onze politiek. Ze maakten vijanden van mensen die het eigen volk-eerst principe toepasten en maakten helden van volksverraders" en/of "De stappen die ze in Europa zetten zijn duidelijk voor wie de ogen wil openenen. Eerst infiltreerden ze Egypte en vernietigden die grote beschaving. De eerste farao's waren Ariers, de laatsten waren Joden. Dan gingen ze naar Griekenland, nadien naar Rome. Telkens kalmeer zij aankwamen, luidde de doodsklok voor de plaatselijke beschaving. Nadien veroorzaken zij onder andere de revolutie in Frankrijk, dan in Rusland en uiteindelijk lokten ze de Tweede Wereldoorlog uit, die hen de staat Israel opleverde" en/of "Uiteindelijk werden de plannen van dit Satan-aanbiddende volk op papier gezet. De protocollen zitten vol met hooghartige superioriteit en met grote verachting voor de kruipende kudde, alias de gojim. De protocollen zijn gebaseerd op een zeer duivelse religie, het judaisme, wat, net als atheisme, een variant is van het Satanisme" en/of "De Wijzen van Zion hebben de Gojim door godsdienst-, rassen- en volkerenhaat al twintig eeuwen lang tegen elkaar opgezet. De Jood importeert en mixt vreemde kulturen, waardoor er wederzijdse haat ontstaat" en/of "Zij hebben zich nog nooit gehoord voor een volkerenmoord. Zij hebben zich nog nooit gestoord voor een kultuurmoord. Zij vernietigen Perzie, Egypte, Griekenland, Rome, Germaans Europa, de oude adel, de Indianen (de eerste blanken hadden goede contacten met de Indianen, tot het ogenblik dat de eerste Abraham de oversteek deed). De slavenhandel is uitgevoerd door de Joden. De gruwelen van het Sovjetleger in duitsland werden gepleegd in opdracht van de Jood Ehrenburg. De oorlog tegen de boeren in Zuid-Afrika gebeurde in opdracht van de Engelse Joden. we mogen zeker het gruwelijk handelen van de Joden met Palestijnen niet vergeten" en/of "Hun doel is eenvoudig: ontwortelen en de plant sterft langzaamaan vanzelf. De laatste moord die zij nu bezig zijn met het begaan, is de moord op Europa" en/of "In de natuur is het zo dat alle dieren met een kromme neus roofdieren zijn. Kijk maar naar de arend, de parkiet, de gier. Bij de mensen loopt zo één soort rond. Kijk er voor uit want het is een roofdier dat van deze aarde een dorre planeet zoals Mars aan het maken is. Dit roofdier is de vernietigen van alle leven", althans woorden van gelijke aard en/of strekking en/of 6) de tekst(en), (geplaatst, d.d. 16 september 2006; citaten van Adolf Hitler): "Daarom is het mijn overtuiging, dat ik werk in de geest van de almachtige schepper: Want door mij te verweren tegen de Jood, strijd ik voor het werk van de heer" en/of "Het gevolg van iedere rasvermeniging is dus in het kort altijd het volgende: ....er treedt een lichamelijke en geestelijke achteruitgang op, en daarmee het begin van een langzaam maar zeker verkwijnen. Indien men zo een ontwikkeling tot stand brengt, doet men niets anders dan inbreuk maken op de wil van de eeuwige schepper" en/of "Mijn gevoel als christen wijst me op mijn Heer en Heiland als een vechter. het wijst me op de man die ooit in eenzaamheid, omringd door maar enkele volgelingen de ware aard van deze Joden doorzag en mensen opriep om tegen hen te strijden en die - Gods waarheid!- niet het grootst was als lijder, maar als vechter. Als christen en als mens heb ik met een grenzeloze liefde de passsage gelezen waarin hij ons verteld hoe de heer zich tenslotte in al zijn macht verhief en de gesel greep om het addergebroed uit de tempel te verdrijven. wat een indrukwekkende strijd heeft hij gevoerd tegen het Joodse vergif!" en/of "Als mens heb ik de plicht om er op toe te zien dat de menselijke beschaving niet op dezelfde rampzalige manier instort als de beschaving van de antieke wereld tweeduizend jaar geleden; een beschaving die door dit zelfde volk Joodse volk naar zijn ondergang is geleid" en/of ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 7) de tekst(en) (geplaatst, d.d. 26 september 2006, betreffende citaten van Maarten Luther): "Ik had besloten niet meer over of tegen de Joden te schrijven. maar nadt ik gemerkt had dat deze miserabele en vervloekte mensen niet ophouden ons, dat wil zeggen Christenen te verleiden, heb ik dit boekje geschreven, zodat ik me kan scharen onder diegenen die weerstand bieden tegen die giftige activiteiten van Joden" en/of "Daarom zijn de verblinde Joden waarlijk stomme dwazen" en/of "Wees daarom op je hoede voor de Joden, in de wetenschap dat waar zij hun synagogen hebben, niets wordt gevonden dan een duivelshol waarin zelfverheerlijking, eigenwaan, leugens, godslastering en afbreuk aan de reputatie van god en mensen in al zijn onstuimigheid beoefend wordt" en/of "Bovendien zijn zij niets anders dan dieven en rovers die dagelijks niets anders eten of een draad van kleding dragen, die zij niet van ons gestolen hebben door hun vervloekte woekerrente. Op die manier leven zij van dag tot dag, samen met vrouw en kind, door diefstal en roof, als aartsdieven en rovers, in de meest onberouwvolle zekerheid" en/of "Nee men moet deze luie schurken er bij hun lurven uitgooien" en/of "Hun synagogen moeten worden afgebrand, en dat iedereen die daartoe in staat is zwavel en pek gooit; het zou goed zijn als iemand er ook hellevuur in kon gooien" en/of "Dat hun onder straffe van dood verboden wordt God te prijzen, dank te geven en openlijk te preken onder ons en in ons land" , althans woorden van gelijk aard en/of strekking en/of vervolgens (daaraan) toe te voegen de tekst/woorden: "Luther, Calvijn en Erasmus wisten in hun tijd al het gevaar van Joden en Moslims. Hoe zeer durfden zij te vrezen dat 500 jaar later hun ergste nachtmerrie bewaarheid werd: ontkerkelijking, invasie van de Turken (Islam) en de verjoodsing van het Christendom" en/of 9) de tekst (geplaatst, d.d. 27 oktober 2006): "Maar we zouden ze volgens hun regels dan ook behandelen moeten. Ogen die kijken? Uitsteken. Een mond die vunzigheid praat? Tong afsnijden. Een begerige hand? Afhakken. Dat is pas integratie = elke cultuur in zijn waarde latenb. Die hoeren moeten gewoon volgens hun eigen regels worden aangepakt. herinner me een idioot die vroeg Hitler een held voor me was. Natuurlijk niet, gezien semieten gespaard werden. My hero is Jack, Jack the Ripper. Die ging pas grondig te werk" (Art. 137e jo 51 Wetboek van Strafrecht) 4. hij in of omstreeks de periode van 26 oktober 2006 tot en met 16 april 2007 te Rotterdam en/of elders in Nederland, als penningmeester/bestuurslid van de (politieke) partij/vereniging de Nationale Alliantie en/of als moderator, althans als beheerder, van de sites www.nationalealliantie.com en/of www.freespeech4u.com en/of het forum, forum.freespeech4u.com, van deze (politieke) partij/vereniging, feitelijk leiding heeft gegeven aan het door de (politieke) partij/vereniging de Nationale Alliantie, (telkens) in het openbaar, bij geschrift of afbeelding, aanzetten tot haat tegen en / of discriminatie van mensen en / of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen, te weten de moslims, wegens godsdienst, door de onderstaande tekst(en) op/aan de/een site(s) en/of het forum van voornoemde (politieke) partij/vereniging te (laten) plaatsen en/of deze tekst(en) niet te wijzigen en/of verwijderen op/van voornoemd(e) site(s) en/of forum van deze (politieke) partij/vereniging, althans toe te staan/te gedogen dat deze tekst(en) (ongewijzigd) op voornoemd(e) site(s) en/of forum te lezen en/of raadplegen was/waren, te weten een of meer van onderstaande teksten ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 8) de tekst (geplaatst, d.d. 26 oktober 2006): "Als je een stuk stront ergens buiten ziet lopen, waarvan de stank vanaf komt, je oog gruwelt, je handen gaan jeuken van woede, wiens schuld is het dan, die van het stuk stront dan niet terugwil naar stront-land of hij/zij die de trekker overhaalt en zijn maatschappij schoonhoudt van vervuiling" en/of 9) de tekst (geplaatst, d.d. 27 oktober 2006): "Maar we zouden ze volgens hun regels dan ook behandelen moeten. Ogen die kijken? Uitsteken. Een mond die vunzigheid praat? Tong afsnijden. Een begerige hand? Afhakken. Dat is pas integratie = elke cultuur in zijn waarde latenb. Die hoeren moeten gewoon volgens hun eigen regels worden aangepakt. herinner me een idioot die vroeg Hitler een held voor me was. Natuurlijk niet, gezien semieten gespaard werden. My hero is Jack, Jack the Ripper. Die ging pas grondig te werk" (Art. 137d jo 51 Wetboek van Strafrecht) 5. hij in of omstreeks de periode van 29 april 2006 tot en met 16 april 2007 te Rotterdam en/of elders in Nederland, als penningmeester/bestuurslid van de (politieke) partij/vereniging de Nationale Alliantie en/of als moderator, althans als beheerder, van de sites www.nationalealliantie.com en/of www.freespeech4u.com en/of het forum, forum.freespeech4u.com, van deze (politieke) partij/vereniging, feitelijk leiding heeft gegeven aan het door de (politieke) partij/vereniging de Nationale Alliantie, zich in het openbaar, meermalen, althans eenmaal, (telkens) bij geschrift of afbeelding, opzettelijk beledigend uitlaten over een groep mensen, te weten de moslims, wegens hun godsdienst, door opzettelijk beledigend, de onderstaande tekst(en) op voornoemd(e) site(s) en/of het forum van deze (politieke) partij/vereniging te (laten) plaatsen en/of deze tekst(en) niet te wijzigen en/of verwijderen op/van voornoemd(e) site(s) en/of forum, althans toe te staan/te gedogen dat deze tekst(en) (ongewijzigd) op voornoemd(e) site(s) en/of forum te lezen en/of raadplegen was/waren, te weten een of meer van onderstaande teksten, 2) de tekst (geplaatst, d.d. 13 oktober 2005): "Nee, ik ben geen antisemiet. Graag zie ik alleen de Moslims terug naar de woestijn en de Joden terug naar de hel. De woorden van de waarheid zijn zelden aangenaam" en/of 7) de tekst (geplaatst, d.d. 26 september 2006) "Luther, Calvijn en Erasmus wisten in hun tijd al het gevaar van Joden en Moslims. Hoe zeer durfden zij te vrezen dat 500 jaar later hun ergste nachtmerrie bewaarheid werd: ontkerkelijking, invasie van de Turken (Islam) en de verjoodsing van het Christendom" en/of 8) de tekst (geplaatst, d.d. 26 oktober 2006): "Als je een stuk stront ergens buiten ziet lopen, waarvan de stank vanaf komt, je oog gruwelt, je handen gaan jeuken van woede, wiens schuld is het dan, die van het stuk stront dan niet terugwil naar stront-land of hij/zij die de trekker overhaalt en zijn maatschappij schoonhoudt van vervuiling" 9) de tekst (geplaatst, d.d. 27 oktober 2006): "Maar we zouden ze volgens hun regels dan ook behandelen moeten. Ogen die kijken? Uitsteken. Een mond die vunzigheid praat? Tong afsnijden. Een begerige hand? Afhakken. Dat is pas integratie = elke cultuur in zijn waarde latenb. Die hoeren moeten gewoon volgens hun eigen regels worden aangepakt. herinner me een idioot die vroeg Hitler een held voor me was. Natuurlijk niet, gezien semieten gespaard werden. My hero is Jack, Jack the Ripper. Die ging pas grondig te werk" (Art. 137c jo 51 Wetboek van Strafrecht) 6. hij in of omstreeks de periode van 29 april 2006 tot en met 16 april 2007 te Rotterdam en/of elders in Nederland, als penningmeester/bestuurslid van de (politieke) partij/vereniging de Nationale Alliantie en/of als moderator, althans als beheerder, van de sites www.nationalealliantie.com en/of www.freespeech4u.com en/of het forum, forum.freespeech4u.com, van deze (politieke) partij/vereniging, feitelijk leiding heeft gegeven aan het door de (politieke) partij/vereniging de Nationale Alliantie, anders dan ten behoeve van zakelijke berichtgeving, meermalen, althans eenmaal, (telkens) openbaarmaken van uitlatingen die, naar zij wist of redelijkerwijs moest vermoeden, voor (een) groep(en) mensen, te weten de Moslims, wegens godsdienst, beledigend was/waren, en / of welke vorenbedoelde uitlating(en) aanzette(n) tot haat tegen en / of discriminatie van mensen en / of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen, te weten de moslims, wegens godsdienst, door de onderstaande tekst(en) op voornoemd(e) site(s) en/of forum van deze (politieke) partij/vereniging te (laten) plaatsen en/of deze tekst(en) niet te wijzigen en/of verwijderen op/van voornoemd(e) site(s) en/of forum, althans toe te staan/te gedogen dat deze tekst(en) (ongewijzigd) op voornoemd(e) site(s) en/of forum te lezen en/of raadplegen was/waren, te weten een of meer van onderstaande tekst(en), 2) de tekst (geplaatst, d.d. 13 oktober 2005): "Nee, ik ben geen antisemiet. Graag zie ik alleen de Moslims terug naar de woestijn en de Joden terug naar de hel. De woorden van de waarheid zijn zelden aangenaam" en/of 7) de tekst (geplaatst, d.d. 26 september 2006) "Luther, Calvijn en Erasmus wisten in hun tijd al het gevaar van Joden en Moslims. Hoe zeer durfden zij te vrezen dat 500 jaar later hun ergste nachtmerrie bewaarheid werd: ontkerkelijking, invasie van de Turken (Islam) en de verjoodsing van het Christendom" en/of 8) de tekst (geplaatst, d.d. 26 oktober 2006): "Als je een stuk stront ergens buiten ziet lopen, waarvan de stank vanaf komt, je oog gruwelt, je handen gaan jeuken van woede, wiens schuld is het dan, die van het stuk stront dan niet terugwil naar stront-land of hij/zij die de trekker overhaalt en zijn maatschappij schoonhoudt van vervuiling" 9) de tekst (geplaatst, d.d. 27 oktober 2006): "Maar we zouden ze volgens hun regels dan ook behandelen moeten. Ogen die kijken? Uitsteken. Een mond die vunzigheid praat? Tong afsnijden. Een begerige hand? Afhakken. Dat is pas integratie = elke cultuur in zijn waarde latenb. Die hoeren moeten gewoon volgens hun eigen regels worden aangepakt. herinner me een idioot die vroeg Hitler een held voor me was. Natuurlijk niet, gezien semieten gespaard werden. My hero is Jack, Jack the Ripper. Die ging pas grondig te werk" (Art. 137e jo 51 Wetboek van Strafrecht)