Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Aanpassingswet euro

 

Artikel 4
[Wijzigt de Wet van 6 november 1997 tot wijziging van de Financiële-verhoudingswet, enz. en regels inzake invoering van deze wijziging (herziening verdeelstelsel Provinciefonds).]

Hoofdstuk 2. Ministerie van Defensie
Enig artikel
[Wijzigt de Uitkeringswet financiële compensatie langdurige militaire dienst, de Uitkeringswet tegemoetkoming twee tot vijfjarige diensttijd veteranen en de Wet gewetensbezwaren militaire dienst.]

Hoofdstuk 3. Ministerie van Economische Zaken
Enig artikel
[Wijzigt de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Mededingingswet, de Pandhuiswet 1910, de Wet betreffende afstand van een gedeelte van voor ontginning van Staatswege gereserveerde terreinen, de Wet exploitatie van Staatswege van steenkolenmijnen in Limburg, de Wet financiering van pensioenvoorzieningen van de steenkolenmijnindustrie, de Wet Fonds economische structuurversterking, de Wet inzake het Agentschap der Westeuropese Unie, de Wet tot ontginning van steenzout bij Buurse en de Wet tot uitbreiding van het Staatsmijnveld.]

Hoofdstuk 4. Ministerie van Financiën

Artikel 1
[Wijzigt de Comptabiliteitswet, de Machtigingswet tot deelneming door Nederland in de Vijfde Middelenaanvulling van het Aziatische Ontwikkelingsfonds, de Wet aansprakelijkheid kernongevallen, de Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis, de Wet financiële betrekkingen buitenland 1994, de Wet financiering decentrale overheden, de Wet grensoverschrijdende betaaldiensten, de Wet identificatie bij financiële dienstverlening 1993, de Wet inzake de wisselkantoren, de Wet machtiging deelneming door Nederland in de Zesde Middelenaanvulling van het Afrikaanse Ontwikkelingsfonds, de Wet machtiging tot deelneming Staat aan geïntegreerd EEG-mechanisme voor financiële ondersteuning op middellange termijn van de betalingsbalansen van de Lid-staten, de Wet melding ongebruikelijke transacties, de Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996, de Wet op de goudclausules 1937, de Wet op het consumentenkrediet, de Wet toezicht beleggingsinstellingen, de Wet toezicht effectenverkeer 1995, de Wet toezicht kredietwezen 1992, de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf en de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993.]

Artikel 2
[Wijzigt de Wet financieel statuut Koninklijk Huis. ]

Artikel 3
[Wijzigt de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993. ]

Hoofdstuk 5. Ministerie van Justitie

Artikel 1
[Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht, de Beroepswet, het Burgerlijk Wetboek Boek 1, het Burgerlijk Wetboek Boek 2, het Burgerlijk Wetboek Boek 6, het Burgerlijk Wetboek Boek 8, de Faillissementswet, de Gerechtsdeurwaarderswet, de Invoeringswet Wetboek van Strafrecht, de Pachtwet, de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, de Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie, de Wet installaties Noordzee, de Wet op de consignatie van gelden, de Wet op de justitiële documentatie, de Wet op de Kansspelen, de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet op de rechtsbijstand, de Wet overdracht ten uitvoerlegging strafvonnissen, de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus, de Wet tarieven in burgerlijke zaken, de Wet tot invoering van een leeftijdsgrens voor het notarisambt en oprichting van een notarieel pensioenfonds, de Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Koophandel, het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering.]

Artikel 2
[Wijzigt het Burgerlijk Wetboek, Boek 6.]

Hoofdstuk 6. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Enig artikel
[Wijzigt de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, de Herverkavelingswet Walcheren, de Jachtwet, de Landbouwkwaliteitswet, de Nertsen-Ziektenwet, de Runderhorzelwet, de Uitvoeringswet Visserijverdrag 1967, de Veewet, de Vogelziektenwet, de Wet omtrent dragen der kosten openbare verpachtingen, de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990, de Wet tot wering van besmettelijke dierziekten bij knaagdieren en de Zaaizaad- en plantgoedwet.]

Hoofdstuk 7. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Enig artikel
[Wijzigt de Mediawet, de Wet van 4 maart 1999, Stb. 146, houdende wijziging van de Mediawet, de Wet van 22 december 1999, Stb. 573, houdende wijziging van de Mediawet, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het specifiek cultuurbeleid en de Wet op het voortgezet onderwijs.]

Hoofdstuk 8. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Enig artikel
[Wijzigt de Algemene bijstandswet, de Algemene Kinderbijslagwet, de Algemene nabestaandenwet, de Algemene Ouderdomswet, de Arbeidsomstandighedenwet 1998, de Coördinatiewet sociale verzekering, de Mijnwerkersinvaliditeitswet, de Pensioen- en spaarfondsenwet, de Toeslagenwet, de Werkloosheidswet, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, de Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling, de Wet brutering overhevelingstoeslag lonen, de Wet financiering Abw, IOAW en IOAZ, de Wet financiering volksverzekeringen, de Wet inkomensvoorziening kunstenaars, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000, de Wet voorzieningen gehandicapten, de Wijzigingswet Algemene Kinderbijslagwet, enz. en de Ziektewet.]

Hoofdstuk 9. Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Artikel 1
[Wijzigt de Deltaschadewet, de Loodsenwet, de Luchtvaartwet, de Ontgrondingenwet, de Postwet, de Spoorwegwet, de Telecommunicatiewet, de Waterschapswet, de Waterstaatswet 1900, de Wegenverkeerswet 1994, de Wet Infrastructuurfonds, de Wet op de waterhuishouding, de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Wet van 10 september 1936, houdende voorzieningen inzake het luchtvervoer (Stb. 523) en de Wet van 26 november 1998, houdende goedkeuring en uitvoering van het op 9 september 1996 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Trb. 1996, 293) (Stb. 687).]

Artikel 2
[Wijzigt de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.]

Hoofdstuk 10. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Enig artikel
[Wijzigt de Infectieziektenwet, de Rompwet Instellingen van weldadigheid, de Toeslagwet buitengewone pensioenen 1966, de Warenwet, de Wet afbreking zwangerschap, de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945, de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet, de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, de Wet geneesmiddelenprijzen, de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, de Wet op de jeugdhulpverlening, de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945, de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 en de Ziekenfondswet.]

Hoofdstuk 11. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Artikel 1
[Wijzigt de Huurprijzenwet woonruimte, de Huursubsidiewet, de Reconstructiewet Midden-Delfland, de Wet bevordering eigenwoningbezit, de Wet bodembescherming, de Wet machtiging tot deelneming in aandelenkapitaal Centrale Organisatie voor Radioactief Afval en de Wet milieubeheer.]

Artikel 2
[Wijzigt de Huursubsidiewet.]

Artikel 3
Voor het subsidietijdvak dat loopt tot en met 30 juni 2002 wordt de huursubsidie berekend in guldens, met toepassing van de Huursubsidiewet zoals die luidde op 31 december 2001. Het eindbedrag wordt omgerekend in euro's.

Artikel 4
[Wijzigt de Huurwet.]

Artikel 5
[Wijzigt de Huursubsidiewet.]

Hoofdstuk 12. Overgangs- en Slotbepalingen

Artikel 1
Indien het bedrag van een door een bestuursorgaan op te leggen geldboete, dan wel van een tuchtrechtelijke geldboete, ingevolge deze wet of een ander wettelijk voorschrift in verband met de vervanging van de gulden door de euro wordt gewijzigd, is artikel 1, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2
Deze wet en andere wettelijke voorschriften in verband met de vervanging van de gulden door de euro brengen geen wijziging in de bevoegdheid van de rechter om kennis te nemen van een zaak die voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet aanhangig is gemaakt.

Artikel 3
Indien voor 1 januari 2002 beroep bij de administratieve rechter is ingesteld, blijft het recht zoals dat voor dit tijdstip gold, van toepassing ten aanzien van het verschuldigde griffierecht of de te stellen zekerheid.

Artikel 3a
1
Bij de omzetting in euro van door het Rijk, een provincie, een gemeente of een waterschap bij wettelijk voorschrift vastgestelde geldbedragen, wordt het bedrag in euro zoveel mogelijk vastgesteld op het overeenkomstig verordening (EG) nr. 1103/97 van de Raad van de Europese Unie van 19 juni 1997 (PbEG L 162) berekende equivalent van het bedrag in guldens.
2
Indien verdere afronding noodzakelijk is, wordt het bedrag in euro zoveel mogelijk zodanig vastgesteld, dat de burger van de afronding geen nadeel ondervindt.
3
In afwijking van het eerste en het tweede lid kan in bijzondere gevallen en gemotiveerd bij wettelijk voorschrift een ander bedrag in euro worden vastgesteld.
4
Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de omzetting in euro van geldbedragen die bij wettelijk voorschrift zijn vastgesteld door een gemeenschappelijk orgaan of een bestuursorgaan van een openbaar lichaam dat met toepassing van de Wet gemeenschappelijke regelingen is ingesteld.

Artikel 4
1
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2002
2
Indien het bij koninklijke boodschap van 2 maart 2000 ingediende voorstel van wet, houdende tijdelijke regels inzake het raadgevend correctief referendum (Tijdelijke referendumwet) (Kamerstukken II, 2000-20 001, 27 034) tot wet is verheven en deze wet is bekrachtigd op of na de datum waarop de Tijdelijke referendumwet in werking is getreden, treedt deze wet onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet in werking met ingang van 1 januari 2002.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •