Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Aanpassingswet modernisering rechterlijke organisatie

 

Artikel 1
[Wijzigt de Algemene wet gelijke behandeling.]

Artikel 2
[Wijzigt de Ambtenarenwet.]

Artikel 3
[Wijzigt de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.]

Artikel 4
[Wijzigt de Wet op de Parlementaire enquête.]

Artikel 5
[Wijzigt de Wet op de Raad van State.]

Hoofdstuk 3. Ministerie van Buitenlandse Zaken
Enig artikel
[Wijzigt de Wet van 12 juni 1909 tot uitvoering van het op 17 juli 1905 te 's-Gravenhage gesloten verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering (Stb. 141).]

Hoofdstuk 4. Ministerie van Defensie

Artikel 1
[Wijzigt de Militaire ambtenarenwet 1931.]

Artikel 2
[Wijzigt de Wet gewetensbezwaren militaire dienst.]

Hoofdstuk 5. Ministerie van Economische Zaken

Artikel 1
[Wijzigt de Handelsregisterwet 1996.].

Artikel 2
[Wijzigt de Mededingingswet.]

Artikel 3
[Wijzigt de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten.]

Artikel 4
[Wijzigt de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997.]

Artikel 5
[Wijzigt de Wet op de Registeraccountants.]

Hoofdstuk 6. Ministerie van Financiën

Artikel 1
[Wijzigt de Algemene wet inzake rijksbelastingen.]

Artikel 2
[Wijzigt de Comptabiliteitswet.]

Artikel 3
[Wijzigt de Invorderingswet 1990.]

Artikel 4
[Wijzigt de Successiewet 1956.]

Artikel 5
[Wijzigt de Wet inzake de wisselkantoren.]

Artikel 6
[Wijzigt de Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996.]

Artikel 7
[Wijzigt de Wet van 30 november 1949, houdende regelen nopens het beheer van schuldregisters voor geldleningen ten laste van het Rijk (Stb. J 529.]

Artikel 8
[Wijzigt de Wet van 27 maart 1936 tot overbrenging van de consignatiekas voor het bewaren van effecten aan toonder naar de Nederlandsche Bank (Stb. 201).]

Artikel 9
[Wijzigt de Wet toezicht beleggingsinstellingen.]

Artikel 10
[Wijzigt de Wet toezicht effectenverkeer 1995.]

Artikel 11
[Wijzigt de Wet toezicht kredietwezen 1992.]

Artikel 12
[Wijzigt de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf.]

Artikel 13
[Wijzigt de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993.]

Hoofdstuk 7. Ministerie van Justitie

Artikel 1
[Wijzigt de Advocatenwet.]

Artikel 2
[Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.]

Artikel 3
[Wijzigt de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden.]

Artikel 4
[Wijzigt de Beroepswet.]

Artikel 5
[Wijzigt Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.]

Artikel 6
[Wijzigt Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.]

Artikel 7
[Wijzigt Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek.]

Artikel 8
[Wijzigt Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek.]

Artikel 9
[Wijzigt Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek.]

Artikel 10
[Wijzigt Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.]

Artikel 11
[Wijzigt Boek 7a van het Burgerlijk Wetboek.]

Artikel 12
[Wijzigt de Faillissementswet.]

Artikel 13
[Wijzigt de Gerechtsdeurwaarderswet.]

Artikel 14
[Wijzigt de Handelsnaamwet.]

Artikel 15
[Wijzigt de Pachtwet.]

Artikel 16
[Wijzigt de Uitvoeringswet E.G.-verordening inzake het Gemeenschapsmerk.]

Artikel 17
[Wijzigt de Vreemdelingenwet 2000.]

Artikel 18
[Wijzigt de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften.]

Artikel 19
[Wijzigt de Wet ambtelijk toezicht bij openbare verkopingen.]

Artikel 20
[Wijzigt de Wet bescherming persoonsgegevens.]

Artikel 21
[Wijzigt de Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie.]

Artikel 22
[Wijzigt de Wet conflictenrecht erfopvolging.]

Artikel 23
[Wijzigt de Wet op de economische delicten.]

Artikel 24
[Wijzigt de Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag.]

Artikel 25
[Wijzigt de Wet op het notarisambt.]

Artikel 26
[Wijzigt de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen.]

Artikel 27
[Wijzigt de Wet overgang bijzondere rechtspleging.]

Artikel 28
[Wijzigt de Wet tarieven in burgerlijke zaken.]

Artikel 29
[Wijzigt de Wet tarieven in strafzaken.]

Artikel 30
[Wijzigt de Wet tot invoering van een leeftijdsgrens voor het notarisambt en oprichting van een notarieel pensioenfonds.]

Artikel 31
[Wijzigt de Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie.]

Artikel 32
[Wijzigt de Wet van 6 mei 1878, houdende bepalingen omtrent de beëedigde vertalers (Stb. 30).]

Artikel 33
[Wijzigt de Wet van 6 april 1933, houdende voorzieningen tot uitvoering van het op 31 mei 1932 te Londen tusschen Nederland en Groot-Brittannië gesloten verdrag, houdende bepalingen tot het vergemakkelijken van het voeren van rechtsgedingen (Stb. 136).]

Artikel 34
[Wijzigt de Wet van 24 december 1958, houdende uitvoering van het op 1 maart 1954 te 's-Gravenhage ondertekende verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering (Stb. 677). ]

Artikel 35
[Wijzigt de Wet van 3 maart 1965, houdende uitvoering van het op 30 augustus 1962 te 's-Gravenhage gesloten Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland betreffende de wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen en andere executoriale titels in burgerlijke zaken (Stb. 92).]

Artikel 36
[Wijzigt de Wet van 4 mei 1972, houdende uitvoering van het op 27 september 1968 te Brussel tussen de Lid-Staten van de Europese Economische Gemeenschap tot stand gekomen Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, met Protocol (Stb. 240).]

Artikel 37
[Wijzigt de Wet van 1 november 1980, houdende aanwijzing van een rechter op grond van artikel 54 van het Verdrag van Washington van 18 maart 1965 inzake de beslechting van geschillen met betrekking tot investeringen tussen Staten en onderdanen van andere Staten (Trb. 1966, 152) (Stb. 1980, 595).]

Artikel 38
[Wijzigt de Wet van 11 december 1980, houdende uitvoering van het op 18 maart 1970 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de verkrijging van bewijs in het buitenland in burgerlijke en in handelszaken (Stb. 653).]

Artikel 39
[Wijzigt de Wet van 28 oktober 1987, houdende regelen inzake de bescherming oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten (Stb. 484).]

Artikel 40
[Wijzigt de Wet van 2 mei 1990 tot uitvoering van het op 20 mei 1980 te Luxemburg tot stand gekomen Europese Verdrag betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen inzake het gezag over kinderen en betreffende het herstel van het gezag over kinderen, uitvoering van het op 25 oktober 1980 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen alsmede algemene bepalingen met betrekking tot verzoeken tot teruggeleiding van ontvoerde kinderen over de Nederlandse grens en de uitvoering daarvan (Stb. 202).]

Artikel 40a
[Wijzigt de Wet van 14 september 2001 tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Douanewet en enige andere wetten, alsmede intrekking van de Tariefcommissiewet (vervanging van beroep bij de Tariefcommissie door beroep bij de douanekamer van het gerechtshof te Amsterdam en de instelling van beroep in cassatie in douanezaken) (Stb. 419).]

Artikel 41
[Wijzigt het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.]

Artikel 42
[Wijzigt het Wetboek van Koophandel.]

Artikel 43
[Wijzigt het Wetboek van Strafvordering.]

Hoofdstuk 8. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Artikel 1
[Wijzigt de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren.]

Artikel 2
[Wijzigt de Herinrichtingswet Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën .]

Artikel 3
[Wijzigt de Landinrichtingswet.]

Artikel 4
[Wijzigt de Visserijwet 1963.]

Artikel 5
[Wijzigt de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990.]

Artikel 6
[Wijzigt de Zaaizaad- en plantgoedwet.]

Hoofdstuk 9. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Artikel 1
[Wijzigt de Mediawet.]

Artikel 2
[Wijzigt de Monumentenwet 1988.]

Artikel 3
[Wijzigt de Wet tot behoud van cultuurbezit.]

Artikel 4
[Wijzigt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.]

Hoofdstuk 10. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Artikel 1
[Wijzigt de Algemene bijstandswet.]

Artikel 2
[Wijzigt de Arbeidsomstandighedenwet 1998.]

Artikel 3
[Wijzigt de Pensioen- en spaarfondsenwet.]

Artikel 4
[Wijzigt de Wet arbeid mijnbouw Noordzee.]

Artikel 5
[Wijzigt de Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling.]

Artikel 6
[Wijzigt de Wet op de ondernemingsraden.]

Artikel 7
[Wijzigt de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 .]

Hoofdstuk 11. Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Artikel 1
[Wijzigt de Belemmeringenwet privaatrecht.]

Artikel 2
[Wijzigt de Grondwaterwet.]

Artikel 3
[Wijzigt de Loodsenwet.]

Artikel 4
[Wijzigt de Telecommunicatiewet.]

Artikel 5
[Wijzigt de Wet van 16 juli 1869 tot uitvoering der bepalingen van de artikelen 33, 36, 37 en 38 der herziene akte omtrent de Rijnvaart (Stb. 139).]

Artikel 6
[Wijzigt de Waterschapswet.]

Artikel 7
[Wijzigt de Waterstaatswet 1900.]

Artikel 8
[Wijzigt de Wet van 10 september 1936, houdende voorzieningen inzake het luchtvervoer (Stb. 523).]

Artikel 9
[Wijzigt de Wet personenvervoer 2000.]

Hoofdstuk 12. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Artikel 1
[Wijzigt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen.]

Artikel 2
[Wijzigt de Wet klachtrecht cliënten zorgsector.]

Artikel 3
[Wijzigt de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen.]

Artikel 4
[Wijzigt de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg.]

Artikel 5
[Wijzigt de Wet op de jeugdhulpverlening.]

Hoofdstuk 13. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Artikel 1
[Wijzigt de Huisvestingswet.]

Artikel 2
[Wijzigt de Huurprijzenwet woonruimte.]

Artikel 3
[Wijzigt de Huurwet.]

Artikel 4
[Wijzigt de Kadasterwet.]

Artikel 5
[Wijzigt de Reconstructiewet Midden-Delfland.]

Artikel 6
[Wijzigt de Wet op de huurcommissies.]

Hoofdstuk 14. Aanhangige wetsvoorstellen

Artikel 1
[Wijzigt de Reconstructiewet concentratiegebieden.]

Artikel 2
[Wijzigt de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte.]

Artikel 3
[Wijzigt de Tabakswet.]

Artikel 4
[Wijzigt de Woningwet.]

Artikel 5
[Wijzigt de Wet op de rechterlijke organisatie.]

Artikel 6
[Wijzigt de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de rechterlijke indeling, de Beroepswet, de Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie, de Wet organisatie en bestuur gerechten, de Wet Raad voor de rechtspraak en de Algemene wet bestuursrecht.]

Artikel 7
[Wijzigt de Wet op de rechterlijke indeling.]

Artikel 8
[Wijzigt de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de Raad van State, de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten en de Comptabiliteitswet.]

Artikel 9
[Wijzigt de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en de Algemene wet bestuursrecht (kosten bestuurlijke voorprocedures).]

Artikel 10
[Wijzigt de Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.]

Hoofdstuk 15. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 1
1
De zaken die bij een kantongerecht aanhangig zijn, worden van rechtswege in de stand waarin zij zich bevinden overgedragen aan de rechtbank van het arrondissement waartoe het kantongerecht behoorde.
2
Ten aanzien van de verdere behandeling door de rechtbank van zaken als bedoeld in het eerste lid, blijft het recht zoals het gold voor de datum van inwerkingtreding van dit artikel van toepassing.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •