Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Aanpassingswet wetgeving aan herziening van het procesrecht voor burgerlijke zaken

 

Artikel 5
[Wijzigt de Wet vereenvoudiging wijze uitbrengen exploiten aan Grootboek 1946.]

Artikel 6
[Wijzigt de Wet tot beëindiging van overheidstaken m.b.t. voormalige Wees- en Momboirkamers.]

Hoofdstuk 5. Ministerie van Justitie

Artikel 1
[Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.]

Artikel 2
[Wijzigt de Auteurswet 1912.]

Artikel 3
[Wijzigt Boek 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 van het Burgerlijk Wetboek.]

Artikel 4
[Wijzigt de Faillissementswet.]

Artikel 4a
[Wijzigt de Gerechtsdeurwaarderswet.]

Artikel 5
[Wijzigt de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek.]

Artikel 6
[Wijzigt de Pachtwet.]

Artikel 7
[Wijzigt de Tijdelijke wet huurkoop onroerende zaken.]

Artikel 8
[Wijzigt de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften.]

Artikel 9
[Wijzigt de Wet bescherming persoonsgegevens.]

Artikel 10
[Wijzigt de Wet conflictenrecht namen.]

Artikel 11
[Wijzigt de Wet op de naburige rechten.]

Artikel 11a
[Wijzigt de Wet op de rechterlijke organisatie.]

Artikel 12
[Wijzigt de Wet op het notarisambt.]

Artikel 13
[Wijzigt de Wet Overheidsaansprakelijkheid Bezettingshandelingen.]

Artikel 14
[Wijzigt de Wet persoonsregistraties.]

Artikel 15
[Wijzigt de Wet schadefonds geweldsmisdrijven.]

Artikel 16
[Wijzigt de Wet tarieven in burgerlijke zaken.]

Artikel 17
[Wijzigt de Wet tot invoering van een leeftijdsgrens voor het notarisambt en oprichting van een notarieel pensioenfonds.]

Artikel 18
[Wijzigt de Wet uitvoering rechtsvorderingsverdrag Groot-Brittannië.]

Artikel 19
[Wijzigt de Wet gedwongen tenuitvoerlegging van uitspraken en beschikkingen ingevolge Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschappen voor kolen en staal.]

Artikel 20
[Wijzigt de Uitvoeringswet Rechtsvorderingsverdrag 1954.]

Artikel 21
[Wijzigt de Uitvoeringswet Verdrag onderhoudsverhaal in het buitenland 1956.]

Artikel 22
[Wijzigt de Uitvoeringswet inzake Overeenkomst beslissingen tot verbetering van akten van de burgerlijke stand.]

Artikel 23
[Wijzigt de Uitvoeringswet EEG-Executieverdrag.]

Artikel 24
[Wijzigt de Uitvoeringswet Betekeningsverdrag 1965.]

Artikel 25
[Wijzigt de Wet vaststelling van regelen betreffende de gedwongen tenuitvoerlegging van uitspraken van het Benelux-Gerechtshof.]

Artikel 26
[Wijzigt de Wet aanspraak van buitenlandse werknemers op rechtsbescherming en rechtsbijstand.]

Artikel 27
[Wijzigt de Wet houdende aanwijzing van een rechter op grond van artikel 54 van het Verdrag van Washington van 18 maart 1965 inzake de beslechting van geschillen met betrekking tot investeringen tussen Staten en onderdanen van andere Staten.]

Artikel 28
[Wijzigt de Uitvoeringswet Bewijsverdrag.]

Artikel 29
[Wijzigt de Uitvoeringswet Europees Verdrag inzake rechtspositie migrerende werknemers.]

Artikel 30
[Wijzigt de Uitvoeringswet verdragen inzake internationale ontvoering van kinderen.]

Artikel 31
[Wijzigt het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.]

Artikel 32
[Wijzigt het Wetboek van Koophandel.]

Artikel 33
[Wijzigt het Wetboek van Strafvordering.]

Hoofdstuk 6. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Enig artikel
[Wijzigt de Zaaizaad- en Plantgoedwet.]

Hoofdstuk 7. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Artikel 1
[Wijzigt de Wet medezeggenschap onderwijs 1992.]

Artikel 2
[Wijzigt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.]

Artikel 3
[Wijzigt de Wet tot behoud van cultuurbezit.]

Hoofdstuk 8. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Artikel 1
[Wijzigt de Algemene bijstandswet.]

Artikel 2
[Wijzigt de Pensioen- en spaarfondsenwet.]

Artikel 3
[Wijzigt de Wet arbeid mijnbouw Noordzee.]

Artikel 4
[Wijzigt de Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling.]

Artikel 5
[Wijzigt de Wet op de Europese ondernemingsraden.]

Artikel 6
[Wijzigt de Wet op de Ondernemingsraden.]

Hoofdstuk 9. Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Artikel 1
[Wijzigt de Waterschapswet.]

Artikel 2
[Wijzigt de Wet bestrijding ongevallen Noordzee.]

Artikel 3
[Wijzigt de Wet op de strandvonderij.]

Artikel 4
[Wijzigt de Wet schade oesterkwekers.]

Hoofdstuk 10. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Artikel 1
[Wijzigt de Infectieziektenwet.]

Artikel 2
[Wijzigt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen.]

Artikel 3
[Wijzigt de Wet klachtrecht cliënten zorgsector.]

Artikel 4
[Wijzigt de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen.]

Hoofdstuk 11. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Artikel 1
[Wijzigt de Huurprijzenwet woonruimte.]

Artikel 2
[Wijzigt de Huurwet.]

Artikel 3
[Wijzigt de Kadasterwet.]

Artikel 4
[Wijzigt de Onteigeningswet.]

Artikel 5
[Wijzigt de Waterleidingwet.]

Artikel 6
[Wijzigt de Woningwet.]

Hoofdstuk 12. Aanhangige wetsvoorstellen

Artikel 1
[Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.]

Artikel 2
[Wijzigt het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Tijdelijke wet huurkoop onroerende zaken, de Uitvoeringswet EEG-Executieverdrag en de Wet tarieven in burgerlijke zaken.]

Artikel 3
[Wijzigt de Wet tot behoud van cultuurbezit.]

Artikel 4
[Wijzigt het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.]

Artikel 5
[Wijzigt Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek.]


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •