Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Algemene douanewet

 

Artikel 12 6
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen ter verzekering van een juiste toepassing van de toepassingsverordening Communautair douanewetboek nadere regels worden gesteld ter aanvulling van de in deze wet geregelde onderwerpen.

Artikel 12 6
Bij het uitoefenen van het recht op beroep moet in bezwaar-, verzoek-, beroep-, verweer- en verzetschriften hij die niet binnen het Rijk een vaste woonplaats of plaats van vestiging heeft, domicilie kiezen binnen het Rijk.

Artikel 12 6
Het ingevolge het Communautair douanewetboek, de toepassingsverordening Communautair douanewetboek of de wet bekendmaken, toezenden daaronder begrepen, van een stuk aan een persoon, die niet binnen Nederland een vaste woonplaats of plaats van vestiging heeft, kan ook geschieden aan de binnen Nederland gelegen vaste inrichting voor de uitoefening van zijn bedrijf of beroep, dan wel aan de woning of het kantoor van de binnen Nederland wonende of gevestigde vertegenwoordiger.

Artikel 12 6
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel 12 6
Voor de bekendmaking van deze wet stelt Onze Minister van Financiën de nummering van de artikelen, paragrafen, hoofdstukken en afdelingen van deze wet opnieuw vast en brengt hij de in deze wet voorkomende aanhalingen van artikelen, paragrafen, hoofdstukken en afdelingen daarmee in overeenstemming.

Artikel 12 6
Deze wet wordt aangehaald als: Algemene douanewet.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 3 april 2008
Beatrix
De Staatssecretaris van Financiën , J. C. de Jager
Uitgegeven de vijftiende april 2008
De Minister van Justitie ,
e
M. H. Hirsch Ballin
Bijlage bij de artikelen 1:1 en 1:3 van de Algemene douanewet
a
EUROPESE REGELGEVING
Voorschriften gebaseerd op de artikelen 26, 36, 37, 60, 71, 80, 87, 88, 89, 93, 94, 95, 132, 133, 134, 135, 152, 175, 301 of 308 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, voorzover het voorschriften aangaande onderwerpen betreft die vallen onder de reikwijdte van de hierna genoemde wetten.
b
NATIONALE REGELGEVING
? Algemene douanewet
? Bestrijdingsmiddelenwet 1962
? Binnenschepenwet
? Brandweerwet 1985
? Destructiewet
? Diergeneesmiddelenwet
? Elektriciteitswet 1998
? Flora- en faunawet
? Gaswet
? Geneesmiddelenwet
? Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
? Havenbeveiligingswet
? Havennoodwet
? Kaderwet diervoeders
? Kernenergiewet
? Landbouwkwaliteitswet
? Landbouwwet
? Luchtvaartwet
? Meetbrievenwet 1981
? Mijnbouwwet
? Noodwet voedselvoorziening
? Opiumwet
? Plantenziektenwet
? Prijzennoodwet
? Sanctiewet 1977
? Scheepvaartverkeerswet
? Schepenwet
? Telecommunicatiewet
? Uitvoeringswet verdrag biologische wapens
? Uitvoeringswet verdrag chemische wapens
? Vaarplichtwet
? Visserijwet 1963
? Waarborgwet 1986
? Warenwet
? Wegenverkeerswet 1994
? Wet aansprakelijkheid olietankschepen
? Wet aansprakelijkheidsverzekering motorvoertuigen
? Wet beschikbaarheid goederen
? Wet capaciteitsbeheersing binnenvaartvloot
? Wet explosieven voor civiel gebruik
? Wet financiële betrekkingen buitenland 1994
? Wet geluidhinder
? Wet goederenvervoer over de weg
? Wet goedkeuring en uitvoering Markham-overeenkomst
? Wet grensoverschrijdend vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen
? Wet havenstaatcontrole
? Wet invoering verbod tot het vervaardigen, voorradig hebben en verspreiden van drukwerken of andere voorwerpen die, in verband met de invoering van de euro, ten onrechte de indruk zouden kunnen wekken dat zij wettig betaalmiddel zijn
? Wet inzake de luchtverontreiniging
? Wet luchtvaart
? Wet medewerking verdedigingsvoorbereiding
? Wet milieubeheer
? Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting
? Wet op de kansspelen
? Wet op de lijkbezorging
? Wet op de naburige rechten
? Wet op de strandvonderij
? Wet tot behoud van cultuurbezit
? Wet tot teruggave cultuurgoederen afkomstig uit bezet gebied
? Wet tot wering van besmettelijke ziekten bij knaagdieren
? Wet uitvoering internationaal energieprogramma
? Wet vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart
? Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal
? Wet verontreiniging oppervlaktewateren
? Wet verontreiniging zeewater
? Wet vervoer binnenvaart
? Wet vervoer gevaarlijke stoffen
? Wet vervoer over zee
? Wet voorkoming misbruik chemicaliën
? Wet voorkoming verontreiniging door schepen
? Wet voorraadvorming aardolieproducten 2001
? Wet wapens en munitie
? Zaaizaad- en plantgoedwet 2005
? Zeebrievenwet
? Zeevaartbemanningswet


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •