Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Algemene douanewet

 

Artikel 8 4
De artikelen 6:2, aanhef en onder b, 8:1, eerste lid, en 8:13 van de Algemene wet bestuursrecht zijn niet van toepassing.

Artikel 8 4
1
Tegen een beschikking die is genomen op grond van een regeling genoemd in de bijlage bij de artikelen 1:1 en 1:3, onder B, staat in afwijking van hetgeen omtrent bezwaar en beroep in deze wet is bepaald, beroep open op de rechterlijke instantie, genoemd in die regeling. Indien geen rechterlijke instantie is genoemd, is artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.
2
Bij het beroep, bedoeld in het eerste lid, is artikel 8:13 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.
a
als bedoeld in artikel 4, aanhef en onder 5, van het Communautair douanewetboek of;
b
die is genomen op grond van deze wet.
3
Voor de overeenkomstige toepassing van hoofdstuk V van de Algemene wet inzake rijksbelastingen wordt een uitnodiging tot betaling aangemerkt als een belastingaanslag of een aanslag.
4
In afwijking van artikel 8:7, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht is slechts de rechtbank te Haarlem bevoegd.
5
Indien het beroep is gericht tegen het niet tijdig doen van een uitspraak door de inspecteur, kan de rechtbank Haarlem bepalen dat de artikelen 13 en 14 van het Communautair douanewetboek en paragraaf 1.2.4 gedurende een daarbij te bepalen termijn van toepassing blijven.
6
Indien een uitspraak van de rechtbank of van de voorzieningenrechter van de rechtbank betrekking heeft op een beschikking die is gegeven door Onze Minister van Financiƫn dan wel de ontvanger, treedt voor de toepassing van dit hoofdstuk Onze Minister van Financiƫn dan wel de ontvanger in de plaats van de inspecteur.
7
De persoon die niet volledig voldoet aan een verzoek op de voet van artikel 14 van het Communautair douanewetboek om gegevensdragers, of de inhoud daarvan, voor raadpleging beschikbaar te stellen of niet volledig voldoet aan de verplichtingen ingevolge artikel 1:32 wordt voor de overeenkomstige toepassing van de artikelen 25, zesde lid, onderdeel b, en 27e, onderdeel b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen geacht niet volledig te hebben voldaan aan de aldaar genoemde verplichtingen, tenzij aannemelijk is dat het niet of niet volledig voldoen aan genoemd verzoek of verplichtingen het gevolg is van overmacht.
8
Voor de overeenkomstige toepassing van de artikelen 27l, tweede lid, en 29a, tweede lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen bedraagt het griffierecht hetgeen is vermeld in de onderdelen b en c van die leden.

Artikel 8 4
Tegen een beschikking ter zake van landbouwrestituties staat, in afwijking van hetgeen omtrent bezwaar en beroep in deze wet is bepaald, beroep open op het College van Beroep voor het bedrijfsleven op de voet van de Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie.

Artikel 8 4
1
Tegen een beschikking die is genomen op grond van een regeling genoemd in de bijlage bij de artikelen 1:1 en 1:3, onder B, staat in afwijking van hetgeen omtrent bezwaar en beroep in deze wet is bepaald, beroep open op de rechterlijke instantie, genoemd in die regeling. Indien geen rechterlijke instantie is genoemd, is artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.
2
Bij het beroep, bedoeld in het eerste lid, is artikel 8:13 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •