Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers

 

Artikel 143 Wezenpensioen
1
Ten laste van de provincie wordt recht op wezenpensioen verleend aan:
a
de kinderen, van hem die overlijdt als lid, gewezen of gepensioneerde lid van gedeputeerde staten, die de leeftijd van eenentwintig jaren nog niet hebben bereikt en niet gehuwd zijn of gehuwd geweest zijn dan wel niet partij zijn of partij zijn geweest bij een aanmelding, mits zij zijn geboren of geadopteerd voor zijn aftreden is ingegaan of in de periode waarin hij recht heeft op uitkering ter zake van het aftreden;
b
de kinderen ten opzichte van welke aan een mannelijk lid, gewezen of gepensioneerd lid van gedeputeerde staten ten tijde van zijn overlijden een onderhoudsplicht krachtens artikel 394 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek was opgelegd, dan wel door hem bij authentieke akte een dergelijke verplichting was erkend, onder dezelfde voorwaarden als genoemd in onderdeel a, en
c
de kinderen voor welke het lid, gewezen lid of gepensioneerd lid van gedeputeerde staten ten tijd van zijn overlijden de pleegouderlijke zorg droeg, onder dezelfde voorwaarden als genoemd in onderdeel a, met dien verstande dat in plaats van het tijdstip van geboorte of adoptie het tijdstip van aanvang van de pleegouderlijke zorg in aanmerking wordt genomen.
2
Onder pleegouderlijke zorg bedoeld in het eerste lid, onder c, wordt verstaan de zorg voor het onderhoud en de opvoeding van het kind, als was het een eigen kind, onafhankelijk van enige verplichting daartoe of van het genieten van een vergoeding daarvoor.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BA5309, Eerste aanleg - meervoudig, 04/4325, 05/2829 en 05/4015 APPA
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  03-05-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Terugvordering teveel betaalde APPA-uitkering.
 •