Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen

 

Artikel 32 Dwanginvordering bij terugvordering
1
Indien de belanghebbende het bedrag van de terugvordering, daaronder begrepen de in artikel 27 bedoelde rente alsmede bestuurlijke boeten, niet binnen de gestelde termijn betaalt, maant de Belastingdienst/Toeslagen hem schriftelijk aan om alsnog binnen tien dagen na de dagtekening van de aanmaning te betalen, onder kennisgeving dat hij anders door middelen bij de wet bepaald tot betaling zal worden gedwongen. De aanmaning kan betrekking hebben op meerdere terugvorderingsbeschikkingen.
2
Indien de belanghebbende na de aanmaning in gebreke blijft, kan de invordering van het verschuldigde bedrag geschieden bij een door de Belastingdienst/Toeslagen uit te vaardigen dwangbevel. Bij het dwangbevel kunnen tevens de kosten van de aanmaning, de kosten van het dwangbevel en de verschuldigde renten of boete worden ingevorderd. Het dwangbevel kan betrekking hebben op meer terugvorderingsbeschikkingen.
3
De betekening van het dwangbevel geschiedt met overeenkomstige toepassing van artikel 13 van de Invorderingswet 1990.
4
Het dwangbevel levert een executoriale titel op, die met overeenkomstige toepassing van artikel 14 van de Invorderingswet 1990 kan worden tenuitvoergelegd.
5
De belanghebbende kan met overeenkomstige toepassing van artikel 17 van de Invorderingswet 1990, tegen de tenuitvoerlegging van het dwangbevel in verzet komen.
6
Een derde die aan de belanghebbende loon, pensioen, lijfrente of uitkeringen, een en ander als bedoeld in artikel 19 van de Invorderingswet 1990, verschuldigd is, kan met overeenkomstige toepassing van dat artikel op vordering van de Belastingdienst/Toeslagen worden verplicht het door de belanghebbende verschuldigde bedrag aan terugvordering te betalen.
7
Het recht tot dwanginvordering alsmede het recht tot verrekening verjaren met overeenkomstige toepassing van artikel 27 van de Invorderingswet 1990.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •