Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Belastingplan 2007

 

Artikel XXVII
1
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2007, met dien verstande dat artikel I, onderdelen A, Ca, O, en P, en artikel IV, onderdelen H, I, en J, eerst toepassing vinden nadat artikel 10.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001 bij het begin van het kalenderjaar 2007 is toegepast.
2
Het ingevolge artikel I, onderdeel D, ingevoegde artikel 3.78a van de Wet inkomstenbelasting 2001 vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot de belastingplichtige die na 31 december 2006 ondernemer wordt.
3
Artikel V vindt eerst toepassing nadat artikel 35a van de Successiewet 1956 bij het begin van het kalenderjaar 2007 is toegepast. Het ingevolge artikel V gewijzigde artikel 32 van de Successiewet 1956 vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot belastbare feiten in de zin van de Successiewet 1956 die zich hebben voorgedaan op of na 1 januari 2007.
4
In afwijking van het eerste lid werken de artikelen I, onderdeel F en onderdeel G, tweede lid, VI, onderdelen A, C, E en J, en VII terug tot en met 1 januari 2006.
5
In afwijking van het eerste lid werken de artikelen I, onderdeel K, en III terug tot en met 9 mei 2006.
6
In afwijking van het eerste lid treden de artikelen X en XI, onderdelen E en G, in werking met ingang van 1 februari 2007.
7
In afwijking van het eerste lid treden de artikelen XI, onderdelen B, C en D, en XII in werking met ingang van 1 april 2007.
8
[Vervallen.]
9
In afwijking van het eerste lid vindt artikel IVa eerst toepassing nadat het bij koninklijke boodschap van 24 mei 2006 ingediende voorstel van wet tot wijziging van belastingwetten ter realisering van de doelstelling uit de nota ?Werken aan winst? (Wet werken aan winst), Kamerstukken II 2005/06, 30 572, in werking is getreden.
10
In afwijking van het eerste lid treden artikel I, onderdelen Da en Db, en artikel IV, onderdeel Ca, in werking met ingang van 1 januari 2009.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •