Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Beroepswet

 

Artikel 29
Deze wet wordt aangehaald als: Beroepswet.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 2 Februari 1955
juliana
De Minister van Justitie,
l
A. DONKER.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken,
a
A. VAN RHIJN.
De Minister van Binnenlandse Zaken,
beel
De Minister van Oorlog en van Marine,
c
STAF.
De Minister van Maatschappelijk Werk,
f
J. VAN THIEL.
Uitgegeven de achttiende Februari 1955.
De Minister van Justitie,
l
A. DONKER.
Bijlage bij de Beroepswet
A
1
Noodwet geneeskundigen.
2
Wet op de noodwachten.
3
Noodwet Arbeidsvoorziening.
4
Wet rechtspositionele voorzieningen rampbestrijders.
5
Wet van 25 mei 1962 (Stb. 196), houdende instelling van een Bijstandskorps van burgerlijke rijksambtenaren, dat bestemd is voor dienst in Nederlands-Nieuw-Guinea.
6
De algemene maatregelen van bestuur, bedoeld in:
*
artikel 38a van de Wet op het voortgezet onderwijs ,
*
de artikelen 2.45 en 2.46 van de Wet op het cursorisch beroepsonderwijs,
*
de artikelen 4.1.2, 4.1.4 en 4.3.2 van de Wet educatie en beroepsonderwijs,
*
de artikelen 4.5 en 16.23 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek,
*
de artikelen 14, eerste lid, en 35 van de Wet op de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek,
*
de artikelen 33, tweede lid, en 52 van de Wet op het primair onderwijs,
*
de artikelen 33, tweede lid, en 55 van de Wet op de expertisecentra,
*
artikel 23, tweede en derde lid, van de Wet op het leerlingwezen,
*
de artikelen 55, tweede lid, en 76 van de Wet op het hoger beroepsonderwijs,
*
artikel 9 van de Kaderwet volwasseneneducatie,
*
artikel 58, tweede en derde lid, van de Wet op de onderwijsverzorging, en
*
de artikelen 108, 109, 126, derde lid, 127, tweede lid, 146, derde lid, 159, tweede en vijfde lid, en 163, tweede lid, van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs, telkens voor zover het besluiten van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen betreft.
6a
Artikel B2 van de Wet van 15 mei 1997 tot wijziging van onder meer de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs inzake schoolbegeleiding (regeling schoolbegeleiding) (Stb. 252) en artikel 13 van de Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten in samenhang met de in onderdeel 6 bedoelde algemene maatregelen van bestuur, voor zover het besluiten van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, dan wel Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij betreft.
7
Wet financiële voorzieningen privatisering ABP.
8
Wet privatisering ABP.
B
1
Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië.
2
Wet van 21 december 1951 (Stb. 592), houdende een onderstandsregeling ingevolge artikel 2 Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië.
3
Garantiewet Militairen KNIL.
4
Wet van 23 april 1952 (Stb. 219), houdende een minimumwachtgeldregeling ingevolge artikel 3 van de Garantiewet.
5
Wet Pensioenvoorzieningen KNIL.
6
Toeslagwet-1954 Indonesische uitkeringen.
7
Toeslagwet Indonesische pensioenen.
8
Beperkingswet Nederlandse toeslagen op Indonesische pensioenen.
9
Samenloopregeling Indonesische pensioenen.
10
Wet van 18 januari 1956 (Stb. 40), houdende goedkeuring van de op 11 augustus 1954 te 's-Gravenhage gesloten overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Indonesië inzake overdracht door Indonesië aan Nederland van vorderingen op Nederlanders.
11
Uitvoering van artikel 16 van het Vredesverdrag met Japan (Trb. 1951, 134), voor wat betreft de uitkeringen aan ex-krijgsgevangenen.
12
Uitvoering van het Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Japan inzake de regeling van het vraagstuk betreffende zekere soorten particuliere vorderingen van Nederlandse onderdanen, met notawisseling.
13
De verdeling tussen belanghebbenden van het Nederlandse aandeel in de opbrengst van de Birma-spoorweg.
14
Ordonnantie houdende voorzieningen met betrekking tot een voorlopige uitkering ter rehabilitatie van bepaalde groepen oorlogsslachtoffers.
15
Ordonnantie tot vaststelling van de regelingen met betrekking tot definitieve uitkeringen ter rehabilitatie van bepaalde groepen van oorlogsslachtoffers, en artikel 17 van Regeling C behorende bij die ordonnantie.
16
Uitvoering van de regels neergelegd in de regeringsnota inzake het Rapport van de Commissie achterstallige Betalingen (Tweede Kamer, zitting 1952-1953, 3107, nr. 1), en de daarop gevolgde stukken en handelingen, alsmede uitvoering van de regels neergelegd in de door de Ministers van Buitenlandse Zaken en van Financiën, op advies van de Commissie van Bijstand voor de rehabilitatie van Indische oorlogsslachtoffers, vastgestelde of alsnog vast te stellen richtlijnen.
17
Wet van 2 juli 1980 (Stb. 385), houdende regelen omtrent een eenmalige uitkering aan bepaalde Molukse gewezen KNIL-militairen en hun weduwen ter zake van over de periode 1 mei 1956 tot 1 januari 1964 gederfd pensioen.
18
Uitkeringswet Indische geïnterneerden.
19
Uitkeringswet KNIL-beroepsmilitairen.
20
De reglementen van de Stichting Maror-gelden Overheid, de Stichting Joods Humanitair Fonds, de Stichting Rechtsherstel Sinti en Roma en de Stichting Het Gebaar.
C
1
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.
1a
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.
2
Ziektewet.
2a
Hoofdstuk 3, afdeling 2, van de Wet arbeid en zorg.
3
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet.
3a
Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.
3b
Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.
3c
Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria.
4
Werkloosheidswet.
4a
Wet premieregime bij marginale arbeid.
5
Algemene Kinderbijslagwet.
5a
Een ministeriële regeling op grond van artikel 3, eerste lid, juncto artikel 9, van de Kaderwet SZW-subsidies betreffende een tegemoetkoming in de onderhoudskosten van thuiswonende gehandicapte kinderen en betreffende het verlenen van een eenmalige uitkering ter tegemoetkoming in immateriële schade aan werknemers die ten gevolge van blootstelling aan asbest ernstig ziek zijn geworden.
6
Algemene Ouderdomswet.
7
Algemene Weduwen- en Wezenwet.
7a
Wet voorzieningen gehandicapten.
7b
Algemene nabestaandenwet.
8
Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1989.
8a
Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel, voor zover het besluiten van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, dan wel Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij betreft.
8b
Tijdelijk Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid onderwijs- en onderzoekpersoneel, voor zover het besluiten van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, dan wel Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij betreft.
8c
Artikel B2 van de Wet van 15 mei 1997 tot wijziging van onder meer de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs inzake schoolbegeleiding (regeling schoolbegeleiding) (Stb. 252) en artikel 13 van de Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten in samenhang met de onder 8a en 8b bedoelde algemene maatregelen van bestuur, voor zover het besluiten van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, dan wel Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij betreft.
9
Toeslagenwet.
10
Wet sociale werkvoorziening.
11
Wet arbeid gehandicapte werknemers.
11a
Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten.
11b
[Vervallen.]
12
Wet Werkloosheidsvoorziening.
13
Ongevallenwet.
14
Liquidatiewet Ongevallenwet.
15
[Vervallen.]
16
[Vervallen.].
17
Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen.
18
Wet financiering sociale verzekeringen, voorzover het betreft besluiten van de Sociale verzekeringsbank of het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.
19
Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid.
20
Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen.
20a
Wet gevolgen brutering uitkeringsregelingen.
20b
Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen.
21
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.
22
Ziekenfondswet.
22a
De artikelen 69, 70, 96 en 118a van de Zorgverzekeringswet.
23
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.
24
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.
24a
Wet werk en inkomen kunstenaars.
24b
Wet financiering Abw, IOAW en IOAZ;
24c
Wet studiefinanciering 2000
24d
Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
24e
Wet maatschappelijke ondersteuning
24f
Wet inburgering
25
Algemene Bijstandswet, Algemene bijstandswet, Invoeringswet herinrichting Algemene Bijstandswet, Invoeringswet Wet werk en bijstand en Wet werk en bijstand.
26
Wet op de Pensioenkamer.
27
Wet inschakeling werkzoekenden.
28
Wet aanpassing uitkeringsregelingen overheveling opslagpremies.
29
[Vervallen.]
30
[Vervallen.]
31
[Vervallen.]
32
[Vervallen.]
33
Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.
33a
De Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, met uitzondering van de besluiten die gebaseerd zijn op regelingen op grond van artikel 81 van de Arbeidsvoorzieningswet 1996 zoals dat artikel luidde tot 1 januari 2002.
34
Artikel 9 van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen.
35
Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •