Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Burgerlijk Wetboek Boek 2

 

Artikel 440
1
Bij de bedrijfskosten worden afzonderlijk vermeld:
a
de acquisitiekosten;
b
de toe- of afneming van de overlopende acquisitiekosten;
c
de beheerskosten, de personeelskosten en de afschrijvingen op bedrijfsmiddelen, voor zover deze niet onder de acquisitiekosten, de schaden of de lasten in verband met beleggingen zijn opgenomen;
d
de op de bedrijfskosten in mindering gebrachte provisie en winstdeling die ter zake van herverzekeringsovereenkomsten is ontvangen.
2
Als acquisitiekosten worden aangemerkt de middellijk of onmiddellijk met het sluiten van verzekeringsovereenkomsten samenhangende kosten.
3
Bij de opbrengsten uit beleggingen worden afzonderlijk vermeld:
a
de opbrengsten uit deelnemingen;
b
de opbrengsten uit andere beleggingen, gesplitst naar opbrengsten uit terreinen en gebouwen en uit de overige beleggingen;
c
de terugnemingen van de waardeverminderingen van beleggingen, voor zover niet in de herwaarderingsreserve opgenomen;
d
de opbrengsten bij verkoop van beleggingen.
4
Onderscheiden naar de in lid 3 onder a en b genoemde groepen worden de opbrengsten uit de verhouding met groepsmaatschappijen aangegeven.
5
Bij de lasten in verband met beleggingen worden afzonderlijk vermeld:
a
de kosten in verband met het beheer van beleggingen, met inbegrip van de rentekosten;
b
de waardeverminderingen van beleggingen, voor zover niet aan de herwaarderingsreserve onttrokken, alsmede de afschrijvingen op beleggingen;
c
het verlies bij verkoop van beleggingen.
6
Het bedrag van de winstdeling en dat van de kortingen worden in de toelichting opgenomen.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •