Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Burgerlijk Wetboek Boek 8

 

Artikel 755
1
Het bedrag waartoe de aansprakelijkheid uit hoofde van deze titel voor niet in artikel 756 genoemde vorderingen, naar aanleiding van éénzelfde voorval ontstaan, kan worden beperkt (het bedrag van het fonds) beloopt:
a
wanneer het vorderingen betreft ter zake van dood of letsel, die niet zijn vorderingen als bedoeld in artikel 752, eerste lid, onder d of e (personenfonds)
1
333 000 rekeneenheden voor een schip, waarvan de tonnage niet meer dan 500 bedraagt;
2
voor een schip, waarvan de tonnage groter is dan 500, wordt het onder 1 genoemde bedrag vermeerderd met
? 500 rekeneenheden voor elke toename van de tonnage met één van 501 tot en met 3 000;
? 333 rekeneenheden voor elke toename van de tonnage met één van 3 001 tot en met 30 000;
? 250 rekeneenheden voor elke toename van de tonnage met één van 30 001 tot en met 70 000;
? 167 rekeneenheden voor elke toename van de tonnage met één boven de 70 000.
b
wanneer het enige andere vordering betreft die niet is een vordering als bedoeld in artikel 752, eerste lid, onder d of e (zakenfonds)
1
167 000 rekeneenheden voor een schip, waarvan de tonnage niet meer dan 500 bedraagt;
2
voor een schip, waarvan de tonnage groter is dan 500, wordt het onder 1 genoemde bedrag vermeerderd met
? 167 rekeneenheden voor elke toename van de tonnage met één van 501 tot en met 30 000;
? 125 rekeneenheden voor elke toename van de tonnage met één van 30 001 tot en met 70 000;
? 83 rekeneenheden voor elke toename van de tonnage met één boven de 70 000.
c
wanneer het vorderingen betreft als bedoeld in artikel 752, eerste lid, onder d of e (wrakkenfonds)
1
262 000 rekeneenheden voor een schip, waarvan de tonnage niet meer dan 500 bedraagt;
2
voor een schip, waarvan de tonnage groter is dan 500, wordt het onder 1 genoemde bedrag vermeerderd met
? 333 rekeneenheden voor elke toename van de tonnage met één van 501 tot en met 6 000;
? 125 rekeneenheden voor elke toename van de tonnage met één van 6 001 tot en met 70 000;
? 83 rekeneenheden voor elke toename van de tonnage met één boven de 70 000.
2
Voor schepen, die blijkens hun constructie uitsluitend of in hoofdzaak zijn bestemd tot het vervoer van personen en waarvan de tonnage niet groter is dan 300, kan bij algemene maatregel van bestuur het bedrag waartoe uit hoofde van deze titel de aansprakelijkheid voor de in het eerste lid, aanhef en onder b, bedoelde vorderingen kan worden beperkt, op een lager aantal rekeneenheden worden gesteld dan genoemd in het eerste lid, onder b, onder 1.
3
Het bedrag waartoe de aansprakelijkheid van een hulpverlener aan een schip die niet van een zee- of binnenschip uit werkzaamheden verricht of die werkzaamheden uitsluitend verricht op het schip waaraan of met betrekking waartoe hij hulp verleent, kan worden beperkt, wordt berekend naar een tonnage van 1500 ton.
4
Voor de toepassing van deze titel wordt onder tonnage van het schip verstaan de bruto-tonnage van het schip berekend overeenkomstig de voorschriften voor meting vervat in Bijlage I van het op 23 juni 1969 te Londen tot stand gekomen Internationaal Verdrag betreffende de meting van schepen, 1969.
5
Op verzoek van de eigenaar kan door de inspecteur-generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat een verklaring worden afgegeven betreffende de bruto-tonnage van een schip, berekend overeenkomstig de voorschriften voor meting vervat in Bijlage I van het op 23 juni 1969 te Londen tot stand gekomen Internationaal Verdrag betreffende de meting van schepen, 1969.
6
Deze verklaring wordt afgegeven tegen betaling van de kosten volgens een door Onze Minister van Verkeer en Waterstaat vast te stellen tarief.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •