Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Experimentenwet onderwijs

 

Artikel 4a
1
Over aangelegenheden van algemeen belang voor de rechtstoestand van het personeel van een school, niet zijnde een school voor voortgezet onderwijs, waarvoor ingevolge artikel 4, eerste lid, de bekostiging wordt vastgesteld, wordt volgens bij algemene maatregel van bestuur te stellen regels overleg gevoerd met de daarvoor in aanmerking komende personeelsorganisaties en, voor zover zij daarbij belang hebben, organisaties van gemeente- en schoolbesturen.
2
Over aangelegenheden van algemeen belang voor de bijzondere rechtstoestand van het personeel van een school, niet zijnde een school voor voortgezet onderwijs, wordt door of namens het bevoegd gezag volgens bij algemene maatregel van bestuur te stellen regels overleg gevoerd met de daarvoor in aanmerking komende personeelsorganisaties.
3
Over aangelegenheden van algemeen belang voor de rechtstoestand van het personeel van een school voor voortgezet onderwijs, wordt door of namens het bevoegd gezag volgens bij algemene maatregel van bestuur te stellen regels overleg gevoerd met de daarvoor in aanmerking komende personeelsorganisaties.
4
Het bevoegd gezag en de personeelsorganisaties, bedoeld in het tweede en derde lid, kunnen gezamenlijk besluiten dat het overleg over de in dat lid bedoelde aangelegenheden, voor zover dit betrekking heeft op een of meer door het bevoegd gezag in stand gehouden scholen, wordt gevoerd met de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad, bedoeld in de Wet medezeggenschap op scholen, van de desbetreffende school of scholen. Het bevoegd gezag en de personeelsorganisaties bepalen daarbij onder welke voorwaarden dat overleg wordt gevoerd.
5
Indien het overleg, bedoeld in het vierde lid, niet leidt tot een afronding overeenkomstig de op grond van dat lid vastgestelde voorwaarden, wordt alsnog over de desbetreffende aangelegenheden het overleg, bedoeld in het tweede en derde lid, gevoerd. De algemene maatregel van bestuur bepaalt tevens de gevallen waarin in dat overleg overeenstemming met de personeelsorganisaties dient te worden bereikt.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •