Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Garantiewet Militairen K.N.I.L.

 

Artikel 7
1
Wij stellen een of meer commissies in, die - behalve de andere bevoegdheden en werkzaamheden, welke haar bij of krachtens deze wet zijn of zullen worden verleend of opgedragen - tot taak hebben voor de toepassing van deze wet, nadat door Onze Minister terzake haar oordeel is gevraagd, te beslissen:
a
dat de garanties uit hoofde van of krachtens deze wet tijdelijk of blijvend en geheel of gedeeltelijk vervallen, indien zij van oordeel is, dat een militair, gewezen militair of nagelaten betrekking onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt voor de beoordeling van de aanspraak op de garanties uit hoofde van of krachtens deze wet dan wel voor de toekenning en vaststelling van de uitkeringen uit hoofde van of krachtens deze wet;
b
dat de uitkeringen, waarop ingevolge deze wet aanspraak bestaat, niet of slechts ten dele zullen worden genoten in de gevallen, waarin de betrokken militairen, gewezen militairen of nagelaten betrekkingen reeds een uitkering ontvangen ingevolge de Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesiƫ.
2
Aan de beslissingen van de commissie kunnen door haar voorwaarden worden verbonden.
3
De samenstelling, standplaats, werkwijze en, voorzoveel nodig, de onderlinge verdeling van bevoegdheden van commissies worden geregeld bij algemene maatregel van bestuur. Daarbij kunnen binnen het kader van de doelstelling van deze wet de taak en bevoegdheden der commissie worden uitgebreid.
4
Bij algemene maatregel van bestuur wordt tevens voorzien in de mogelijkheid tot instelling van beroep tegen beslissingen van de commissie.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •