Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Handelsregisterwet 2007

 

Artikel 28
1
De in artikel 10, tweede lid, onderdeel a, en derde lid, onderdeel e, onder 1°, eerste gedachtestreepje, en artikel 16, eerste lid, genoemde gegevens kunnen door een bestuursorgaan worden ingezien.
2
Artikel 22 is van overeenkomstige toepassing op verstrekking van gegevens als bedoeld in het eerste en tweede lid.
3
Bij het verstrekken van gegevens omtrent de samenstelling van ondernemingen en rechtspersonen aan een bestuursorgaan worden deze gegevens uitsluitend gerangschikt naar natuurlijke personen indien het verzoek daartoe wordt gedaan door:
a
Onze Minister van Justitie ten behoeve van het toezicht op rechtspersonen voor de oprichting of statutenwijziging van een naamloze vennootschap, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of een Europese naamloze vennootschap;
b
een officier van justitie ten behoeve van de opsporing van strafbare feiten;
c
de rijksbelastingdienst voor de uitvoering van zijn taken;
d
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, de Centrale organisatie werk en inkomen of de Sociale verzekeringsbank, bedoeld in de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, of Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de uitvoering van hun bij die wet opgedragen taken;
e
burgemeesters en wethouders voor de uitvoering van de Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;
f
het Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur ten behoeve van het geven van een advies als bedoeld in artikel 9 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur;
g
de raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit voor de uitvoering van zijn taken;
h
de raad van bestuur van de Autoriteit Financiële Markten voor de uitvoering van zijn taken;
i
het college voor de post- en telecommunicatiemarkt voor de uitvoering van de bij of krachtens de Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatie autoriteit opgedragen taken;
j
de Consumentenautoriteit, voor de uitvoering van haar taken.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •