Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Herindelingswet noordoostelijk en midden Zuid-Holland

 

Artikel 1
1
Met ingang van de datum van herindeling worden de gemeenten Benthuizen, Hazerswoude, Koudekerk aan den Rijn, Leimuiden, Moerkapelle, Nieuwveen, Rijnsaterwoude, Woubrugge, Zevenhoven en Zevenhuizen opgeheven.
2
Met ingang van de datum van herindeling worden de volgende nieuwe gemeenten gevormd:
a
Rijneveld, bestaande uit het gebied van de op te heffen gemeenten Benthuizen, Hazerswoude, behoudens gedeelten van het gebied van die gemeente die overgaan naar de gemeente Boskoop, en Koudekerk aan den Rijn, alsmede uit gedeelten van het gebied van de gemeente Zoeterwoude en de gemeenten Zoetermeer en Alphen aan den Rijn, een en ander met dien verstande, dat de grens van de nieuwe gemeente Rijneveld komt te lopen als volgt:
1
Grens met de gemeente Zoeterwoude. Vanaf het snijpunt van de grenzen van de gemeenten Leiderdorp en Zoeterwoude en de op te heffen gemeente Hazerswoude volgt de nieuwe grens de grenzen tussen enerzijds de op te heffen gemeenten Hazerswoude en Benthuizen en anderzijds de gemeente Zoeterwoude tot aan de Eerste Tocht, dat wil zeggen tot aan het snijpunt met het in oostelijke richting verlengde van de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Zoeterwoude, sectie D, nrs. 1 864 en 1 885, van waar genoemd verlengde en de grenzen gevolgd worden tussen enerzijds perceel kadastraal bekend, gemeente Zoeterwoude, sectie D, nr. 1 885 en anderzijds de percelen, kadastraal bekend gemeente Zoeterwoude, sectie D, nrs. 1 864, 1 865, 1 866, 2 027 en 1 883 en het rechtlijnig verlengde hiervan tot aan de grens tussen de gemeenten Zoetermeer en Zoeterwoude.
2
Grens met de gemeente Zoetermeer. Vanaf het bij a, onder 1°, laatstgenoemde punt steekt de nieuwe grens de Slootweg over naar het punt, waar de grenzen van de percelen, kadastraal bekend gemeente Zegwaart, sectie A, nrs. 681, 705 en 808 samenkomen, volgt dan de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Zegwaart, sectie A, nrs. 681 en 808 tot aan het snijpunt met het verlengde van de grens tussen de percelen kadastraal bekend gemeente Zegwaart, sectie A, nrs. 701 en 712, volgt genoemd verlengde en de grenzen tussen enerzijds de percelen kadastraal bekend gemeente Zegwaart, sectie A, nrs. 378 en 712 en anderzijds de percelen kadastraal bekend gemeente Zegwaart, sectie A, nrs. 701 en 702 tot aan het snijpunt met de lijn, die bepaald is door 2 punten waarvan de coördinaten in meters in het verschoven stelsel van de rijksdriehoeksmeting zijn x = 96 600,34, y = 454 576,194 en x = 96 520,927, y = 454 486,231. Vanaf laatstbeschreven punt volgt de nieuwe grens de rechte lijn door beide genoemde coördinaatpunten tot aan het laatstgenoemde van beide punten en loopt vandaar naar een punt op de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Zegwaart, sectie A, nrs. 718 en 793, gelegen op 90 meter uit de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Zegwaart, sectie A, nrs. 716 en 793. Vervolgens volgt de nieuwe grens de grenzen tussen enerzijds de percelen, kadastraal bekend gemeente Zegwaart, sectie A, nrs. 793 en 716 en anderzijds de percelen, kadastraal bekend gemeente Zegwaart, sectie A, nrs. 718, 753 en 752 en daarna het verlengde hiervan tot aan de grens tussen de gemeente Zoetermeer en de op te heffen gemeente Benthuizen, welke grens gevolgd wordt tot de grens tussen de gemeenten Zoetermeer en Bleiswijk.
3
De grens met de gemeente Bleiswijk. Vanaf het bij a, onder 2°, laatstgenoemde punt volgt de nieuwe grens de grens tussen de op te heffen gemeente Benthuizen en de gemeente Bleiswijk tot aan de grens tussen de gemeente Bleiswijk en de op te heffen gemeente Moerkapelle.
4
Grens met de nieuwe gemeente Moerhuizen. Vanaf het bij a, onder 3°, laatstgenoemde punt volgt de nieuwe grens de grens tussen de op te heffen gemeenten Benthuizen en Moerkapelle tot aan de grens tussen de gemeente Waddinxveen en de op te heffen gemeente Benthuizen.
5
Grens met de gemeente Waddinxveen. Vanaf het bij a, onder 4°, laatstbeschreven punt volgt de nieuwe grens de grens tussen de gemeente Waddinxveen en de op te heffen gemeenten Benthuizen en Hazerswoude tot aan het snijpunt met de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie A, nrs. 1 165 een 1 319.
6
Grens met de gemeente Boskoop. Vanaf het bij a, onder 5°, laatstgenoemde punt volgt de nieuwe grens de huidige grens tussen de gemeente Waddinxveen en de op te heffen gemeente Hazerswoude tot het punt waar deze grens gesneden wordt door het verlengde van de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Hazerswoude, sectie D, nrs. 950 en 1 162, waarna genoemd verlengde en de grenzen tussen enerzijds perceel kadastraal bekend gemeente Hazerswoude, sectie D, nr. 950 en anderzijds de percelen, kadastraal bekend gemeente Hazerswoude, sectie D, nrs. 1 162 en 949 gevolgd wordt alsmede het verlengde hiervan tot de grens tussen de gemeente Boskoop en de op te heffen gemeente Hazerswoude, die op haar beurt gevolgd wordt tot de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Hazerswoude, sectie C, nrs. 1 569 en 1 570, welke grens over een kleine afstand in westelijke richting wordt gevolgd tot aan het snijpunt met het verlengde van het midden van de sloot die langs de Compierekade loopt en wel aan de westzijde hiervan, waarna genoemd verlengde en genoemd midden wordt gevolgd in ongeveer noordelijke richting tot aan het snijpunt met het verlengde van de grens tussen de gemeenten Boskoop en Alphen aan den Rijn, en tenslotte volgt de nieuwe grens laatstgenoemd verlengde en de laatstgenoemde gemeentegrens tot het snijpunt met de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Alphen aan den Rijn, sectie E, nrs. 894 en 943.
7
Grens met de gemeente Alphen aan den Rijn. Vanaf het bij a, onder 6°, laatstgenoemde punt volgt de nieuwe grens de grenzen tussen enerzijds het perceel, kadastraal bekend gemeente Alphen aan den Rijn, sectie E, nr. 943 en anderzijds de percelen, kadastraal bekend gemeente Alphen aan den Rijn, sectie E, nrs. 894, 241, 240 en 944 tot aan de grens tussen de op te heffen gemeente Hazerswoude en de gemeente Alphen aan den Rijn en verder de grenzen tussen enerzijds laatstgenoemde gemeente en anderzijds de op te heffen gemeenten Hazerswoude en Koudekerk aan den Rijn tot aan de grens tussen de gemeente Alphen aan den Rijn en de op te heffen gemeente Woubrugge.
8
Grens met de nieuwe gemeente Jacobswoude. Vanaf het bij a, onder 7°, laatstgenoemde punt volgt de nieuwe grens de grens tussen de op te heffen gemeenten Koudekerk aan den Rijn en Woubrugge tot aan de grens tussen de gemeente Leiderdorp en de op te heffen gemeente Koudekerk aan den Rijn.
9
Grens met de gemeente Leiderdorp. Vanaf het bij a, onder 8°, laatstgenoemde punt volgt de nieuwe grens de grens tussen enerzijds de gemeente Leiderdorp en anderzijds de op te heffen gemeenten Koudekerk aan den Rijn en Hazerswoude tot aan de grens tussen de op te heffen gemeente Hazerswoude en de gemeente Zoeterwoude.
b
Jacobswoude, bestaande uit het gebied van de op te heffen gemeenten Leimuiden en Rijnsaterwoude, behoudens de gedeelten van het gebied van deze gemeenten die overgaan naar de nieuwe gemeente Nieuwveen en de gemeente Ter Aar en voorts uit het gebied van de op te heffen gemeente Woubrugge, behoudens de gedeelten die overgaan naar de gemeente Alkemade en de gemeente Leiderdorp, een en ander met dien verstande dat de grens van de nieuwe gemeente Jacobswoude komt te lopen als volgt:
1
Grens met de nieuwe gemeente Rijneveld. Deze komt te lopen als bij a, onder 8°, is beschreven.
2
Grens met de gemeente Leiderdorp. Vanaf het bij a, onder 8°, laatstgenoemde punt volgt de nieuwe grens de grens tussen de gemeente Leiderdorp en de op te heffen gemeente Woubrugge tot aan de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Woubrugge, sectie A, nrs. 1 260 en 1 834, vanwaar de grenzen gevolgd worden tussen enerzijds de percelen kadastraal bekend gemeente Woubrugge, sectie A, nrs. 1 868, 1 834, 1 833 en 1 831 en anderzijds de percelen, kadastraal bekend gemeente Woubrugge, sectie A, nrs. 1 260, 1 832 en 1 527 tot het snijpunt met de rechte verbindingslijn tussen de punten, waarvan de coördinaten in meters in het verschoven stelsel van de rijksdriehoeksmeting zijn x=98 396,397 y=464 186,845 en x=98 387,058 y=464 190,422. Vanaf genoemd snijpunt volgt de nieuwe grens de rechte verbindingslijnen naar en tussen de punten waarvan de coördinaten in meters in het verschoven stelsel van de rijksdriehoeksmeting zijn:
x=98 387,058
y=464 190,422,
x=98 382,969
y=464 191,988,
x=98 382,394
y=464 192,208,
x=98 378,120
y=464 193,915,
x=98 376,858
y=464 194,475,
x=98 374,416
y=464 195,693,
x=98 370,918
y=464 197,780,
x=98 367,625
y=464 200,177,
x=98 364,563
y=464 202,863,
x=98 361,757
y=464 205,815,
x=98 359,231
y=464 209,011,
x=98 357,005
y=464 212,422,
x=98 355,009
y=464 216,021,
x=98 353,527
y=464 219,779,
x=98 352,302
y=464 223,664,
x=98 351,435
y=464 227,643,
x=98 350,934
y=464 231,686,
x=98 350,801
y=464 235,757,
x=98 351,038
y=464 239,823,
x=98 351,643
y=464 243,851,
x=98 352,612
y=464 247,807,
x=98 353,936
y=464 251,659,
en vervolgens vanaf het laatst in coördinaten genoemde punt naar het punt, waar de grenzen van de percelen, kadastraal bekend gemeente Woubrugge, sectie A, nrs. 1 388, 1 616 en 1 617 samenkomen.
3
Grens met de gemeente Alkemade. Vanaf het bij b, onder 2°, laatstgenoemde punt volgt de nieuwe grens de zuidelijke begrenzing van de Rijksweg A4 in oostelijke richting, dat wil zeggen vanaf het onder b, laatstgenoemde punt de zuidoostelijke grenzen van de percelen, kadastraal bekend gemeente Woubrugge, sectie A, nrs. 1 388, 1 385 en sectie D, nr. 884 tot aan het meest noordelijke hoekpunt van perceel kadastraal bekend gemeente Woubrugge, sectie D, nr. 842, van daar in rechte lijn naar het meest westelijke hoekpunt van perceel kadastraal bekend gemeente Woubrugge, sectie A, nr. 1351 en volgt dan de zuidoostelijke grens van dit perceel tot aan de grens tussen de gemeente Alkemade en de op te heffen gemeente Woubrugge. Van daar volgt de nieuwe grens de grenzen tussen enerzijds de gemeenten Alkemade en anderzijds de op te heffen gemeente Woubrugge, Rijnsaterwoude en Leimuiden tot aan de grens tussen de gemeente Haarlemmermeer en de op te heffen gemeente Leimuiden.
4
Grens met de gemeente Haarlemmermeer. Vanaf het bij b, onder 3°, laatstgenoemde punt volgt de nieuwe grens de grens tussen de gemeente Haarlemmermeer en de op te heffen gemeente Leimuiden tot aan de grens tussen de gemeenten Haarlemmermeer en Aalsmeer.
5
Grens met de gemeente Aalsmeer. Vanaf het bij b, onder 4°, laatstgenoemde punt volgt de nieuwe grens de grens tussen de gemeente Aalsmeer en de op te heffen gemeente Leimuiden tot aan de grens tussen de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn.
6
Grens met de gemeente Uithoorn. Vanaf het bij b, onder 5°, laatstgenoemde punt volgt de nieuwe grens de grens tussen de gemeente Uithoorn en de op te heffen gemeente Leimuiden tot aan de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Leimuiden, sectie C, nrs. 1 391 en 1 576.
7
Grens met de gemeente Ter Aar. Van het bij b, onder 6°, laatstgenoemde punt steekt de nieuwe grens over naar het punt waar de grenzen van de percelen, kadastraal bekend gemeente Leimuiden, sectie C, nrs. 1 576, 1 808 en 1 809 samenkomen, volgt de grens tussen de beide laatstgenoemde percelen, steekt over naar het dichtstbijzijnde punt van de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Leimuiden, sectie C, nrs. 1 722 en 1 807. Hierna wordt gevolgd de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Leimuiden, sectie C, nrs. 1 807 en 1 806 enerzijds en het perceel, kadastraal bekend gemeente Leimuiden, sectie C, nr. 1 722 anderzijds tot aan de oostgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Leimuiden, sectie C, nr. 1 171, vanwaar de oostzijde van de Generaal van Merleweg gevolgd wordt in de vorm van de oostgrenzen van de percelen, kadastraal bekend gemeente Leimuiden, sectie C, nrs. 1 171, 1 777, 1 776 en 849, alsmede het verlengde hiervan tot aan de noordelijke grens van het perceel kadastraal bekend gemeente Rijnsaterwoude, nr. 2 302, bereikt wordt, welke grens gevolgd wordt tot het noordwestelijke hoekpunt van het laatstgenoemde perceel, daarna in rechte lijn naar het noordoostelijke hoekpunt van het perceel kadastraal bekend gemeente Rijnsaterwoude, nr. 2260 en volgt hierna de grenzen tussen enerzijds de percelen, kadastraal bekend gemeente Rijnsaterwoude, nrs. 2 260, 2 303, 2 259, 2 337 en 2 338 en anderzijds de percelen, kadastraal bekend gemeente Rijnsaterwoude, nrs. 2 303, 1 168, 1 167, 791, 792, 757, 1 737 en 750 tot aan de grens tussen de op te heffen gemeente Rijnsaterwoude en de gemeente Ter Aar. Hier vanaf worden de grenzen gevolgd tussen enerzijds de gemeente Ter Aar en anderzijds de op te heffen gemeenten Rijnsaterwoude en Woubrugge tot aan de grens tussen de gemeente Alphen aan den Rijn en de gemeente Ter Aar.
8
Grens met de gemeente Alphen aan den Rijn. Vanaf het bij b, onder 7°, laatstgenoemde punt volgt de nieuwe grens de grens tussen de gemeente Alphen aan den Rijn en de op te heffen gemeente Woubrugge tot aan de grens tussen de gemeente Alphen aan den Rijn en de op te heffen gemeente Koudekerk aan den Rijn.
c
Nieuwveen, bestaande uit het gebied van de op te heffen gemeenten Nieuwveen en Zevenhoven, alsmede uit gedeelten van het gebied van de op te heffen gemeente Leimuiden, een en ander met dien verstande, dat de grens van de nieuwe gemeente Nieuwveen komt te lopen als volgt:
1
Grens met de gemeente Ter Aar. Vanaf het punt waar het verlengde van het midden van perceel, kadastraal bekend gemeente Leimuiden, sectie C, nr. 1661, de bestaande noordgrens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Leimuiden, sectie C, nr. 1576, snijdt, volgt de nieuwe grens het verlengde van voornoemd midden en dat midden van het perceel, kadastraal bekend gemeente Leimuiden, sectie C, nr. 1661 (Aarkanaal) tot aan het punt waar de bestaande grenzen van de op te heffen gemeenten Leimuiden en Nieuwveen en de gemeente Ter Aar samenkomen. Vanaf dit punt volgt de nieuwe grens de grens tussen de op te heffen gemeenten Nieuwveen en Zevenhoven enerzijds en de gemeente Ter Aar anderzijds tot aan de grens met de gemeente Nieuwkoop.
2
Grens met de gemeente Nieuwkoop. Vanaf het bij c, onder 1°, laatstbeschreven punt volgt de nieuwe grens de grenzen tussen enerzijds de gemeente Nieuwkoop en anderzijds de op te heffen gemeente Zevenhoven tot aan de grens tussen de gemeente Nieuwkoop en de gemeente De Ronde Venen.
3
Grens met de gemeente De Ronde Venen. Vanaf het bij c, onder 2°, laatstbeschreven punt volgt de nieuwe grens de grens tussen enerzijds de gemeente De Ronde Venen en anderzijds de op te heffen gemeenten Zevenhoven en Nieuwveen tot aan de grens tussen de gemeente De Ronde Venen en de gemeente Uithoorn.
4
Grens met de gemeente Uithoorn. Vanaf het bij c, onder 3°, laatstbeschreven punt volgt de nieuwe grens de grenzen tussen enerzijds de gemeente Uithoorn en anderzijds de op te heffen gemeenten Nieuwveen en Leimuiden tot aan het bij c, onder 4°, eerstbeschreven punt.
d
Moerhuizen, bestaande uit het gebied van de op te heffen gemeenten Moerkapelle en Zevenhuizen, alsmede uit gedeelten van de gemeente Waddinxveen, een en ander in dier voege dat de grens van de nieuwe gemeente Moerhuizen komt te lopen als volgt:
1
Grens met de gemeente Bleiswijk. Vanaf het bij a, onder 3°, laatstbeschreven punt volgt de nieuwe grens de grenzen tussen enerzijds de gemeente Bleiswijk en anderzijds de op te heffen gemeenten Moerkapelle en Zevenhuizen tot aan de grens tussen de gemeenten Bleiswijk en Bergschenhoek.
2
Grens met de gemeente Bergschenhoek. Vanaf het bij d, onder 1°, laatstbeschreven punt volgt de nieuwe grens de grens tussen de gemeente Bergschenhoek en de op te heffen gemeente Zevenhuizen tot aan de grens tussen de gemeente Rotterdam en de op te heffen gemeente Zevenhuizen.
3
Grens met de gemeente Rotterdam. Vanaf het bij d, onder 2°, laatstbeschreven punt volgt de nieuwe grens de grens tussen de gemeente Rotterdam en de op te heffen gemeente Zevenhuizen tot aan de grens tussen de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel en de op te heffen gemeente Zevenhuizen.
4
Grens met de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel. Vanaf het bij d, onder 3°, laatstbeschreven punt volgt de nieuwe grens de grens tussen de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel en de op te heffen gemeente Zevenhuizen tot aan de grens tussen de gemeenten Nieuwerkerk aan den IJssel en Moordrecht.
5
Grens met de gemeente Moordrecht. Vanaf het bij d, onder 4°, laatstbeschreven punt volgt de nieuwe grens de grens tussen de gemeente Moordrecht en de op te heffen gemeente Zevenhuizen tot aan de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie C, nrs. 2 550 en 2 292.
6
Grens met de gemeente Waddinxveen. Vanaf het bij d, onder 5°, laatstbeschreven punt volgt de nieuwe grens de noordelijke grens van perceel, kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie C, nr. 648 tot aan de grens tussen de gemeente Waddinxveen en de op te heffen gemeente Zevenhuizen en vandaar volgt de nieuwe grens de grens tussen enerzijds de gemeente Waddinxveen en anderzijds de op te heffen gemeenten Zevenhuizen en Moerkapelle tot het snijpunt met de grens tussen de percelen kadastraal bekend gemeente Moerkapelle, sectie C, nr. 2 219 en gemeente Waddinxveen, sectie C, nr. 2 546 vanwaar de grenzen gevolgd worden tussen enerzijds de percelen kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie C, nrs. 2 546, 2 547, 2 548 en 1 896 en anderzijds de percelen kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie C, nrs. 2 587, 2 584 en 1 897 en weer 2 584, waarna de nieuwe grens oversteekt naar het punt waar de grenzen samenkomen van de percelen kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie C, nrs. 1 253, 762, en 2 584, de grens volgt tussen beide laatstgenoemde percelen tot aan de grens tussen de gemeente Waddinxveen en de op te heffen gemeente Moerkapelle, welke gevolgd wordt tot aan de grens tussen de op te heffen gemeenten Moerkapelle en Benthuizen.
7
Grens met de nieuwe gemeente Rijneveld. Deze komt te lopen zoals bij a, onder 4°, is beschreven.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •