Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Herindelingswet noordoostelijk en midden Zuid-Holland

 

Artikel 2
Met ingang van de datum van herindeling worden de grenzen van de hierna te noemen gemeenten gewijzigd op de wijze als bij elk afzonderlijk is aangegeven.
a
Aan het gebied van de gemeente Alkemade worden toegevoegd gedeelten van het gebied van de gemeente Warmond en de op te heffen gemeente Woubrugge en aan het gebied van de gemeente Leiderdorp gedeelten van het gebied van de gemeente Alkemade, een en ander in dier voege dat de nieuwe grens van de gemeente Alkemade komt te lopen als volgt:
1
Grens met de nieuwe gemeente Jacobswoude. Deze komt te lopen als beschreven in artikel 1, bij b, onder 3°.
2
Grens met de gemeente Warmond. Vanaf het punt waar de grenzen van de gemeenten Alkemade, Haarlemmermeer en Warmond samenkomen wordt de grens gevolgd tussen de gemeenten Warmond en Alkemade tot het snijpunt met het verlengde van de grens tussen de percelen, voorheen kadastraal bekend gemeente Alkemade, sectie A, nrs. 1 217 en 1 218, aldaar knikt de nieuwe grens loodrecht om ter lengte van 30 meter en vanaf dit punt loopt de nieuwe grens op 35 meter afstand westelijk respectievelijk zuidelijk van de grens tussen de gemeenten Warmond en Alkemade tot het punt waar deze nieuwe grens gesneden wordt door het verlengde van de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Alkemade, sectie A, nrs. 901 en 1 351. Vanaf het laatstgenoemd snijpunt loopt de nieuwe grens naar een punt op 20 meter afstand vanuit de bestaande gemeentegrens op het in zuidoostelijke richting verlengde van de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Alkemade, sectie A, nrs. 1 163 en 1 332, loopt vandaar naar het punt, waar de grenzen van de percelen, voorheen kadastraal bekend gemeente Alkemade, sectie A, nrs. 1 en 1 022 en gemeente Warmond, sectie A, nr. 236 samenkomen, volgt dan in ongeveer noordwestelijke tot westelijke richting de grens tussen de gemeenten Alkemade en Warmond totdat de grens tussen de percelen, voorheen kadastraal bekend gemeente Alkemade, sectie A, nrs. 1 en 1 022 wederom bereikt wordt, volgt over een lengte van 10 meter het in zuidwestelijke richting verlengde van de grens tussen laatstgenoemde percelen en loopt vandaar in rechte lijn naar een punt op 10 meter afstand vanuit de bestaande gemeentegrens op het in ongeveer noordwestelijke richting verlengde van de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Alkemade, sectie A, nrs. 291 en 1 010, volgt genoemd verlengde tot aan de grens tussen de gemeenten Warmond en Alkemade, welke grens gevolgd wordt tot het snijpunt met de rechte verbindingslijn tussen de punten met de coördinaten in het verschoven stelsel van de rijksdriehoeksmeting:
x=97 330,626
y=466 938,742 en
x=97 318,575
y=466 924,531.
Vanaf dit snijpunt volgt de nieuwe grens de genoemde verbindingslijn tot laatstgenoemd punt en de rechte verbindingslijnen tussen de punten, met de coördinaten in het verschoven stelsel van de rijksdriehoeksmeting:
x=97 318,575
y=466 924,531,
x=97 308,901
y=466 908,465,
x=97 291,040
y=466 862,130,
x=97 292,807
y=466 861,194,
tot het snijpunt met de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Warmond, sectie B, nrs. 250 en 438 en volgt daarna de grenzen tussen enerzijds de percelen, kadastraal bekend gemeente Warmond, sectie B, nrs. 250, 331 en 325 en anderzijds de percelen, kadastraal bekend gemeente Warmond, sectie B, nrs. 438, 437, 438, 292, 345 en 324 tot het snijpunt met het verlengde van de rechte verbindingslijn bepaald door twee punten met de coördinaten in het verschoven stelsel van de rijksdriehoeksmeting:
x=97 082,734
y=466 513,278,
x=97 080,554
y=466 501,220.
Vanaf voornoemd snijpunt volgt de nieuwe grens de genoemde verbindingslijn en de rechte verbindingslijnen tussen de punten met de coördinaten in het verschoven stelsel van de rijksdriehoeksmeting:
x=97 080,554
y=466 501,220,
x=97 084,253
y=466 487,535,
x=97 090,799
y=466 478,803,
x=97 068,810
y=466 440,566,
x=97 021,318
y=466 336,677,
x=97 008,402
y=466 310,043,
x=96 993,960
y=466 284,284,
x=96 978,239
y=466 258,945,
x=96 960,954
y=466 234,497,
x=96 941,759
y=466 209,527,
x=96 941,217
y=466 204,541,
x=96 946,221
y=466 197,772,
x=96 941,860
y=466 145,185,
x=96 939,488
y=466 122,993,
x=96 929,181
y=466 115,658, en
x=96 929,453
y=466 107,796,
tot het snijpunt van het laatste lijnstuk met de grens tussen de gemeenten Warmond en Leiderdorp.
3
Grens met de gemeente Leiderdorp. Vanaf het bij a, onder 2°, laatstbeschreven punt volgt de nieuwe grens de huidige grens tussen enerzijds de gemeenten Warmond en Alkemade en anderzijds de gemeente Leiderdorp tot aan de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Alkemade, sectie F, nrs. 833 en 789, volgt dan de grens tussen enerzijds laatstgenoemd perceel en anderzijds de percelen, kadastraal bekend gemeente Alkemade, sectie F, nrs. 833 en 784 tot het zuidwestelijk hoekpunt van laatstgenoemd perceel en steekt van daar in rechte lijn over naar het punt, waar de grenzen samenkomen van de percelen, kadastraal bekend gemeente Alkemade, sectie F, nrs. 787, 789 en gemeente Leiderdorp, sectie A, nr. 4 924, zijnde een punt op de grens tussen de gemeenten Alkemade en Leiderdorp, vanwaar de oostelijke grenzen van de percelen, kadastraal bekend gemeente Leiderdorp, sectie A, nr. 4 924, en sectie B, nr. 2 328 en gemeente Woubrugge, sectie A, nr. 1 399 worden gevolgd, alsmede de noordelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Woubrugge, sectie A, nr. 1 398 tot het zuidoostelijk hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Woubrugge, sectie A, nr. 1 819, loopt vandaar naar het punt waar de grenzen samenkomen van de percelen, kadastraal bekend gemeente Woubrugge, sectie A, nrs. 1 398, 1 616 en 1 773. Vanaf dit punt volgt de nieuwe grens de grenzen tussen enerzijds de percelen, kadastraal bekend gemeente Woubrugge, sectie A, nrs. 1 773 en 1 724 en anderzijds de percelen, kadastraal bekend gemeente Woubrugge, sectie A, nrs. 1 616 en 1 388 tot aan de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Woubrugge, sectie A, nrs. 1 724 en 1 395 en loopt ten slotte van daar naar het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Woubrugge, sectie A, nrs. 1 388, 1 616 en 1 617 samenkomen.
b
Aan het gebied van de gemeente Boskoop worden toegevoegd gedeelten van het gebied van de op te heffen gemeente Hazerswoude en de gemeenten Waddinxveen, Reeuwijk en Bodegraven en van het gebied van de gemeente Boskoop worden gedeelten toegevoegd aan het gebied van de gemeente Reeuwijk, een en ander in dier voege dat de nieuwe grens van de gemeente Boskoop komt te lopen als volgt:
1
Grens met de nieuwe gemeente Rijneveld. Deze komt te lopen zoals beschreven in artikel 1, bij a, onder 6°.
2
Grens met de gemeente Waddinxveen. Vanaf het in artikel 1, bij a, onder 5°, laatstbeschreven punt volgt de nieuwe grens de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie A, nrs. 1 165 en 1 319, het rechtlijnig verlengde hiervan tot aan de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie A, nrs. 1 172 en 1 269, vervolgens de grenzen tussen enerzijds de percelen, kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie A, nrs. 1 269, 1 270 en 1 212 en anderzijds de percelen, kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie A, nrs. 1 172, 66 en 1 131 en het rechtlijnig verlengde hiervan tot aan de grens tussen de gemeenten Boskoop en Waddinxveen, welke grens in zuidelijke richting gevolgd wordt tot het snijpunt met het verlengde van het midden van de maaltocht, gelegen in onder andere perceel, kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie B, nr. 6 776, vanwaar genoemd verlengde en genoemd midden in oostelijke richting gevolgd wordt tot aan de westelijke gevel van het gemaal in het perceel, kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie B, nr. 6 786, waarna de westelijke, noordelijke en oostelijke gevel van dit gemaal gevolgd worden tot aan het snijpunt met het verlengde van het midden van de maaltocht gelegen in perceel, kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie B, nr. 6 786. Vervolgens volgt de nieuwe grens genoemd verlengde en genoemd midden en het verlengde hiervan in oostelijke richting tot het snijpunt met de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie B, nrs. 6 788 en 6 791 en steekt in rechte lijn over naar het zuidwestelijke hoekpunt van perceel, kadastraal bekend gemeente Reeuwijk, sectie A, nr. 1 155 en volgt ten slotte de zuidelijke grens van dit perceel tot het punt waar de grenzen samenkomen van de percelen, kadastraal bekend gemeente Reeuwijk, sectie A, nrs. 1 299, 1 155 en 1 291.
3
Grens met de gemeente Reeuwijk. Vanaf het bij b, onder 2°, laatstbeschreven punt volgt de nieuwe grens de grenzen tussen enerzijds de percelen, kadastraal bekend gemeente Reeuwijk, sectie A, nrs. 1 291, 1 355, 1 354, 1 288, 1 287 en 1 286 en anderzijds de percelen, kadastraal bekend gemeente Reeuwijk, sectie A, nrs. 1 155, 1 154, 1 290, 1 353, 1 200, 1 150 en 1 198, tot aan de grens tussen de gemeenten Boskoop en Reeuwijk, welke gevolgd wordt tot het snijpunt met de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Reeuwijk, sectie D, nrs. 1 825 en 1 822, waarna de grenzen gevolgd worden tussen enerzijds de percelen, kadastraal bekend gemeente Reeuwijk, sectie D, nrs. 1 825, 1 823, 941 en 1 462 en anderzijds de percelen, kadastraal bekend gemeente Reeuwijk, sectie D, nrs. 1 822, 1 327 en nogmaals 1 822 tot aan de grens tussen de gemeenten Boskoop en Reeuwijk, welke wederom gevolgd wordt tot het snijpunt met de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Boskoop, sectie G, nrs. 102 en 149, waarna de grenzen tussen enerzijds laatstgenoemd perceel en anderzijds de percelen, kadastraal bekend gemeente Boskoop, sectie G, nrs. 102, 103, 158, 105, 170, 171, 118, 119, 180 en sectie K, nrs. 330 en 331 gevolgd worden tot aan de grens tussen de gemeenten Boskoop en Reeuwijk, welke gevolgd worden tot de grens tussen de gemeenten Boskoop en Bodegraven.
4
Grens met de gemeente Bodegraven. Vanaf het bij b, onder 3°, laatstbeschreven punt volgt de nieuwe grens de grens tussen de gemeenten Boskoop en Bodegraven tot de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Bodegraven, sectie G, nr. 72 en sectie E, nr. 2 381, welke grens over kleine afstand in ongeveer noordelijke richting gevolgd wordt, waarna de nieuwe grens in rechte lijn de Warmoeskade oversteekt naar het punt, waar de grenzen samenkomen van de percelen, kadastraal bekend gemeente Bodegraven, sectie G, nrs. 71, 72 en 65, vanaf welk punt de oostelijke grens van laatstgenoemd perceel wordt gevolgd tot waar dit perceel omknikt in oostelijke richting, vanwaar de oostelijke waterlijn van de sloot, gelegen in de percelen, kadastraal bekend gemeente Bodegraven, sectie G, nrs. 246, 244, 243 en 61, langs de oostzijde van de Dammekade wordt gevolgd en verlengd tot de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Bodegraven, sectie G, nrs. 59 en 60 waarna de grens tussen laatstgenoemde percelen in westelijke richting wordt gevolgd tot de grens tussen de gemeenten Boskoop en Bodegraven, die op zijn beurt wordt gevolgd tot de grens tussen de gemeenten Boskoop en Alphen aan den Rijn.
c
Van het gebied van de gemeente Reeuwijk worden gedeelten toegevoegd aan het gebied van de gemeenten Waddinxveen, Gouda, Bodegraven en Boskoop en aan het gebied van de gemeente Reeuwijk worden toegevoegd gedeelten van het gebied van de gemeenten Boskoop en Waddinxveen, een en ander in dier voege dat de nieuwe grens van de gemeente Reeuwijk komt te lopen als volgt:
1
Grens met de gemeente Waddinxveen. Vanaf het bij b, onder 2°, laatstbeschreven punt volgt de nieuwe grens de oostelijke grenzen van de percelen, kadastraal bekend gemeente Reeuwijk, sectie A, nrs. 1 299 en 1 300 tot aan de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Reeuwijk, sectie A, nrs. 1 132 en 1 190, volgt dan de grens tussen laatstgenoemde percelen tot het snijpunt met het verlengde van de rechte verbindingslijn bepaald door twee punten, waarvan de coördinaten in het verschoven stelsel van de rijksdriehoeksmeting respectievelijk x=105 607,47, y=452 387,56 en x=105 777,11, y=452 169,60 zijn, waarna genoemd verlengde, de genoemde verbindingslijn en het verlengde hiervan tot de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Reeuwijk, sectie A, nrs. 1 190 en 1 311 wordt gevolgd. Vanaf laatstgenoemd punt volgt de nieuwe grens de grenzen tussen enerzijds de percelen, kadastraal bekend gemeente Reeuwijk, sectie A, nrs. 1 190 en 1 304 en anderzijds de percelen, kadastraal bekend gemeente Reeuwijk, sectie A, nrs. 1 311, 1 137 en 1 136 tot aan het zuidwestelijk hoekpunt van laatstgenoemd perceel en vandaar in ongeveer zuidelijke richting naar een punt, waarvan de coördinaten in meters in het verschoven stelsel van de rijksdriehoeksmeting zijn x=105 738 en y=451 805, waarna laatstbeschreven grensgedeelte over zeer kleine afstand verlengd wordt tot de grens tussen de gemeenten Waddinxveen en Reeuwijk, welke verder gevolgd wordt tot het noordoostelijk hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Reeuwijk, sectie A, nr. 1 275, vanwaar de grenzen gevolgd worden tussen enerzijds laatstgenoemd perceel en het perceel, kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie H, nr. 1274 en anderzijds de percelen, kadastraal bekend gemeente Reeuwijk, sectie A, nr. 1 315 en sectie B, nr. 3 553 tot aan het snijpunt met de lijn door het midden van de Omloops Watering, gelegen in het perceel, kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie I, nr. 1 063, welke lijn gevolgd wordt tot het snijpunt met de grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie I, nr. 1 073, welke grens op zijn beurt weer gevolgd wordt in noordoostelijke richting tot aan de grens tussen de gemeenten Reeuwijk en Waddinxveen, welke gevolgd wordt tot de grens tussen de gemeenten Gouda en Waddinxveen.
2
Grens met de gemeente Gouda. Vanaf het punt waar de grenzen van de gemeenten Gouda, Reeuwijk en Vlist samenkomen volgt de grens de huidige grens tussen de gemeenten Gouda en Reeuwijk tot aan het punt waarvan de coördinaten in het verschoven stelsel van de rijksdriehoeksmeting zijn: x=109 570,58 en y=448 812,59. Vanaf dat punt volgt de nieuwe grens de rechte verbindingslijn tussen de punten A tot en met V waarvan de coördinaten in het verschoven stelsel van de rijksdriehoeksmeting zijn:
A x=109 570,58
y=448 812,59
B x=109 557,50
y=448 816,00
C x=109 547,50
y=448 817,50
D x=109 537,00
y=448 818,60
E x=109 452,04
y=448 823,47
F x=109 450,97
y=448 830,09
G x=109 435,40
y=448 831,00
H x=109 425,10
y=448 833,80
I x=109375.91
y=448836.84
J x=109375.40
y=448840.00
K x=109367.11
y=448837.49
L x=109 362,68
y=448 866,80
M x=109 366,55
y=448 867,72
N x=109 366,17
y=448 870,70
O x=109 342,92
y=448 865,00
P x=109 334,96
y=448 862,10
Q x=109 328,64
y=448 858,00
R x=109 321,89
y=448 850,42
S x=109 312,63
y=448 841,30
T x=109 292,07
y=448 849,87
U x=109 290,33
y=448 891,06
V x=109 259,00
y=448 889,00
W x=109 199,21
y=448 892,62,
welk laatste punt gelegen is op de grens tussen de gemeenten Gouda en Reeuwijk. Vanaf dat punt volgt de grens de huidige grens tussen de gemeenten Gouda en Reeuwijk tot het punt waar deze samenkomt met de grens van de gemeente Waddinxveen.
3
Grens met de gemeente Bodegraven. Deze grens wordt in die zin gewijzigd dat zij vanaf het punt waar de huidige grens tussen de gemeenten Bodegraven en Reeuwijk gesneden wordt door de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Reeuwijk, sectie K, nrs. 576 en 572, de nieuwe grens de grenzen volgt tussen enerzijds de percelen, kadastraal bekend gemeente Reeuwijk, sectie K, nrs. 572 en 648 en anderzijds de percelen, kadastraal bekend gemeente Reeuwijk, sectie K, nrs. 576, 573, 575, 571 en 544 tot aan een punt op deze grens, waarvan de coördinaten in het verschoven stelsel van de rijksdriehoeksmeting zijn: x=110 461,92 en y=452 982,60. Vanaf laatstbeschreven punt steekt de nieuwe grens in rechte lijn de rijksweg over naar het zuidoostelijk hoekpunt van perceel, kadastraal bekend gemeente Reeuwijk, sectie K, nr. 665, en volgt vandaar de grenzen tussen enerzijds de percelen, kadastraal bekend gemeente Reeuwijk, sectie K, nrs. 648 en 539 en anderzijds de percelen, kadastraal bekend gemeente Reeuwijk, sectie K, nrs. 664, 665, 536, 535 en 468 totdat de grens tussen de gemeenten Bodegraven en Reeuwijk wederom bereikt wordt.
4
Grens met de gemeente Boskoop. Deze komt te lopen als bij b, onder 3°, is beschreven.
d
Van het gebied van de gemeente Moordrecht worden gedeelten toegevoegd aan het gebied van de gemeente Waddinxveen en van het gebied van de gemeente Waddinxveen worden gedeelten toegevoegd aan het gebied van de gemeenten Moordrecht, een en ander in dier voege dat de grens tussen de gemeenten Moordrecht en Waddinxveen komt te lopen als volgt: Vanaf het in artikel 1, bij d, onder 5°, laatstbeschreven punt volgt de nieuwe grens de grens tussen de gemeenten Moordrecht en Waddinxveen tot het snijpunt met de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie E, nrs. 313 en 410, volgt de grenzen tussen enerzijds laatstgenoemd perceel en anderzijds de percelen, kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie E, nrs. 313 en 312 tot aan het snijpunt met de grenzen tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie E, nrs. 312 en 414, alwaar de nieuwe grens in oostelijke richting omknikt, hierbij de spoorbaan Waddinxveen-Gouda kruist en in rechte lijn loopt naar een punt ongeveer in het midden van de zuidelijke wegsloot van de Rijksweg A12 (Den Haag-Utrecht), waarvan de coördinaten in meters in het verschoven stelsel van de rijksdriehoeksmeting zijn x=104 352 en y=448 284. Vanaf laatstbeschreven punt volgt de nieuwe grens ongeveer het midden van genoemde wegsloot in de vorm van een rechte lijn naar het punt, waarvan de coördinaten in meters in het verschoven stelsel van de rijksdriehoeksmeting zijn x=104 609 en y=448 365, steekt dan in rechte lijn de Rijksweg A20 (Rotterdam-Utrecht) over naar een punt ongeveer in het midden van de zuidelijke wegsloot van deze rijksweg, waarvan de coördinaten in meters in het verschoven stelsel van de rijksdriehoeksmeting zijn x=104 755 en y=448 327, volgt ongeveer het midden van laatstgenoemde wegsloot in de vorm van rechte lijnstukken tussen de punten waarvan de coördinaten in meters in het verschoven stelsel van de rijksdriehoeksmeting zijn:
X=104 755
y=448 327,
x=104 781
y=448 360,
x=104 810
y=448 390,
x=104 837
y=448 415,
x=104 870
y=448 441,
x=104 905
y=448 463,
x=104 973
y=448 500,
x=105 000
y=448 512,
x=105 111
y=448 571,
x=105 210
y=448 620,
x=105 281
y=448 652,
en volgt vanaf het laatste punt ongeveer het midden van een sloot in zuidoostelijke richting in de vorm van een rechte lijn, naar een punt waarvan de coördinaten in meters in het verschoven stelsel van de rijksdriehoeksmeting zijn x=105 326 en y=448 604 en loopt vandaar in een rechte lijn naar het snijpunt van de grenzen van de percelen, kadastraal bekend gemeente Moordrecht, sectie D, nrs. 3 143, 3 145 en 3 144, volgt vanaf dit snijpunt de grenzen tussen enerzijds laatstgenoemd perceel en anderzijds de percelen, kadastraal bekend gemeente Moordrecht, sectie D, nrs. 3 145 en 3 146 tot het punt waar de grens van globaal noordoostelijke richting omknikt in globaal noordwestelijke richting, vanwaar de nieuwe grens in rechte lijn oversteekt naar een punt, liggende op de grens tussen de gemeenten Moordrecht en Waddinxveen en waarvan de coördinaten in meters in het verschoven stelsel van de rijksdriehoeksmeting zijn: x=105 590 en y=448 505, waarna de gemeentegrens wordt gevolgd tot de grens tussen de gemeenten Gouda en Waddinxveen.
e
Aan het gebied van de gemeente Leidschendam worden gedeelten toegevoegd van het gebied van de gemeente Zoeterwoude en van het gebied van de gemeente Leidschendam worden gedeelten toegevoegd aan het gebied van de gemeente Zoetermeer, een en ander in dier voege dat de grens tussen de gemeente Leidschendam enerzijds en de gemeenten Zoetermeer, Zoeterwoude en Leiden anderzijds komt te lopen als volgt:
1
Grens met de gemeente Zoetermeer. Vanaf het snijpunt van de grenzen van de gemeenten Leidschendam, Nootdorp en Zoetermeer volgt de grens de bestaande grens tussen de gemeenten Leidschendam en Zoetermeer tot aan het snijpunt van de grenzen tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Stompwijk, sectie C, nrs. 1 831 en 1 696; vandaar volgt de grens de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Stompwijk, sectie C, nrs. 1 831 en 1 832 enerzijds en het perceel, kadastraal bekend gemeente Stompwijk, sectie C, nr. 1 696 anderzijds, tot aan het snijpunt met de grens tussen de gemeenten Leidschendam en Zoetermeer, welke grens hierna gevolgd wordt tot aan het snijpunt met de grens tussen de gemeenten Zoetermeer en Zoeterwoude.
2
Grens met de gemeente Zoeterwoude. Vanaf het bij e, onder 1°, laatstbeschreven punt volgt de grens de bestaande grens tussen de gemeenten Leidschendam en Zoeterwoude tot het snijpunt van de grenzen tussen de percelen, kadastraal bekend, gemeente Zoeterwoude, sectie E, nrs. 2 750 en 2 751 en het perceel, kadastraal bekend gemeente Stompwijk, sectie A, nr. 941, en vandaar volgt de nieuwe grens de grens tussen de genoemde percelen, kadastraal bekend gemeente Zoeterwoude, sectie E, nrs. 2 750 en 2 751, totdat de bestaande grens tussen de gemeenten Zoeterwoude en Leiden wordt bereikt.
3
Grens met de gemeente Leiden. Vanaf het bij e, onder 2°, laatstbeschreven punt volgt de nieuwe grens de grens tussen de gemeenten Zoeterwoude en Leiden tot de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Zoeterwoude, sectie E, nrs. 3 198 en 1 872, vandaar de grenzen tussen enerzijds de percelen, kadastraal bekend gemeente Zoeterwoude, sectie E, nrs. 3 198, 3 199 en weer 3 198 en anderzijds de percelen, kadastraal bekend gemeente Zoeterwoude, sectie E, nrs. 1872, 3195, 3196, 2624, 2534, 2625, 3234, 3236, 3235 en ten slotte het rechte verlengde van het laatste deel van de hiervoor beschreven grens tot aan de bestaande grens tussen de gemeenten Voorschoten en Zoeterwoude.
f
Aan het gebied van de gemeente Leiden worden toegevoegd gedeelten van het gebied van de gemeente Zoeterwoude en van het gebied van de gemeente Leiden worden gedeelten toegevoegd aan het gebied van de gemeente Zoeterwoude, een en ander in dier voege dat de grens tussen de gemeente Leiden en de gemeenten Leidschendam en Zoeterwoude komt te lopen als volgt:
1
Grens met de gemeente Leidschendam. Deze komt te lopen als beschreven bij e, onder 3°.
2
Grens met de gemeente Zoeterwoude. Vanaf het bij e, onder 2°, laatstbeschreven punt volgt de nieuwe grens de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie V, nrs. 2 140 en 2 141 tot waar de bestaande grens tussen de gemeente Leiden en de gemeente Zoeterwoude weer bereikt wordt, welke grens gevolgd wordt tot aan het snijpunt met de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Zoeterwoude, sectie B, nr. 3 022 en gemeente Leiden, sectie T, nr. 6128. Vandaar volgt de nieuwe grens de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie T, nrs. 5 890 en 5 891 tot het punt waar deze grens gesneden wordt door het rechtlijnig verlengde van de verbindingslijn van het punt x=95 146 en y=461 940 met het punt x=95 046 en y=461 770 (coördinaten in meters in het verschoven stelsel van de rijksdriehoeksmeting), waarna genoemd verlengde, genoemde verbindingslijn en het rechtlijnig verlengde van genoemde verbindingslijn gevolgd wordt, totdat de grens tussen de gemeenten Zoeterwoude en Leiden weer bereikt wordt en daarna gevolgd wordt tot aan de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Zoeterwoude, sectie B, nrs. 3 001 en 3 502. In dit punt knikt de nieuwe grens en volgt ter lengte van 12 meter het in noordwestelijke richting verlengde van de grens tussen laatstgenoemde percelen, alwaar de grens wederom knikt en via rechte verbindingslijnen loopt naar en tussen de punten, waarvan de coördinaten in meters in het verschoven stelsel van de rijksdriehoeksmeting respectievelijk zijn:
x=95 502
y=462 271
x=95 575
y=462 290
x=95 653
y=462 286
x=95 684
y=462 295
x=95 788
y=462 363,
en vanaf dit laatstbeschreven punt evenwijdig aan de grens tussen de gemeenten Leiden en Zoeterwoude tot aan de westgrens van perceel kadastraal bekend gemeente Zoeterwoude, sectie B, nr. 3531, tevens grens zijnde tussen de laatstgenoemde gemeenten waarna wederom de grens tussen de gemeenten Leiden en Zoeterwoude gevolgd wordt tot aan de grens van de gemeente Leiderdorp.
g
Aan het gebied van de gemeente Zoetermeer worden toegevoegd gedeelten van het gebied van de gemeente Leidschendam en van het gebied van de gemeente Zoetermeer worden gedeelten toegevoegd aan het gebied van de nieuwe gemeente Rijneveld en de gemeente Bleiswijk, een en ander in dier voege dat de nieuwe grens van de gemeente Zoetermeer komt te lopen als volgt:
1
Grens met de gemeente Leidschendam. Deze komt te lopen zoals bij e, onder 1°, is beschreven.
2
Grens met de nieuwe gemeente Rijneveld. Deze komt te lopen zoals in artikel 1, bij a, onder 2°, is beschreven.
3
Grens met de gemeente Bleiswijk. Vanaf het snijpunt van de grenzen van de gemeenten Bleiswijk, Berkel en Rodenrijs en Zoetermeer volgt de nieuwe grens de grens tussen de gemeenten Bleiswijk en Zoetermeer tot aan de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Zegwaart, sectie E, nrs. 503 en 405, daarna de grenzen tussen enerzijds laatstgenoemd perceel en anderzijds de percelen, kadastraal bekend gemeente Zegwaart, sectie E, nrs. 503 en 502 tot aan de grens tussen de gemeenten Zoetermeer en Bleiswijk, welke laatste grens gevolgd wordt tot aan de grens tussen de gemeente Zoetermeer en de op te heffen gemeente Benthuizen.
h
Aan het gebied van de gemeente Nieuwkoop worden toegevoegd gedeelten van het gebied van de gemeente Alphen aan den Rijn, een en ander in dier voege dat de grens tussen de gemeenten Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop, komt te lopen als volgt: Vanaf het punt waar de grens tussen de gemeenten Alphen aan den Rijn en Ter Aar gesneden wordt door het verlengde van de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Aarlanderveen, sectie A, nrs. 2 260 en 2 932 volgt de nieuwe grens dit verlengde en vervolgens de westelijke begrenzing van laatstgenoemd perceel en van het perceel, kadastraal bekend gemeente Aarlanderveen, sectie A, nr. 2 933 tot het zuidwestelijk hoekpunt van dit perceel, steekt in rechte lijn over naar het noordwestelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Aarlanderveen, sectie A, nr. 2 378, volgt dan de westelijke begrenzing van laatstgenoemd perceel tot het zuidwestelijk hoekpunt hiervan, loopt daarna in rechte lijn naar het noordwestelijk hoekpunt van perceel, kadastraal bekend gemeente Aarlanderveen, sectie A, nr. 3 238, en vandaar over de westelijke en ten slotte de zuidelijke grens van laatstgenoemd perceel tot aan de grens tussen de gemeenten Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop, welke verder gevolgd wordt tot de grens tussen de gemeenten Nieuwkoop en Bodegraven.
i
Aan het gebied van de gemeente Gouda worden toegevoegd gedeelten van het gebied van de gemeente Waddinxveen, een en ander in dier voege dat de grens tussen de gemeenten Gouda en Waddinxveen komt te lopen als volgt: Vanaf het zuidwestelijk hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie M, nr. 2 891, zijnde een punt op de grens van de gemeenten Gouda en Waddinxveen, ongeveer in het midden van de Gouwe, volgt de nieuwe grens ongeveer genoemd midden in globaal noordwestelijke richting in de vorm van rechte lijnstukken vanaf voornoemd punt naar en tussen de punten waarvan de coördinaten in meters in het verschoven stelsel van de rijksdriehoeksmeting zijn:
x=105 800
y=448 519,
x=105 767
y=448 537,
x=105 720
y=448 574,
x=105 674
y=448 621,
x=105 654
y=448 650,
x=105 630
y=448 692,
x=105 620
y=448 714,
x=105 610
y=448 739 en
x=105 581
y=448 784,
tot aan het punt, waar het verlengde van het laatste van deze lijnstukken gesneden wordt door een lijn, die evenwijdig aan het midden van de middenberm van Rijksweg A12 (Den Haag-Utrecht) op ongeveer 50 meter zuidelijk hiervan loopt. Deze lijn is bepaald door twee punten, waarvan de coördinaten in meters in het verschoven stelsel van de rijksdriehoeksmeting zijn x=105 660 y=448 800 en x=106 200 en y=449 025. Vanaf laatstgenoemd snijpunt volgt de nieuwe grens in oostelijke richting de laatstbeschreven lijn tot aan het laatste in coördinaten genoemde punt en loopt vandaar in rechte lijnstukken naar en tussen de punten, waarvan de coördinaten in meters in het verschoven stelsel van de rijksdriehoeksmeting zijn x=106 403 y=449 109, x=106 410 y=449 094, x=106 437 y=449 096, x=106 461 y=449 095, x=106 482 y=449 091 en ten slotte vanaf het laatstgenoemde punt in een rechte lijn naar het snijpunt van de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie M, nrs. 3 063 en 3 777 met de grens tussen de gemeenten Gouda en Waddinxveen.
j
Aan het gebied van de gemeente Ter Aar worden toegevoegd gedeelten van het gebied van de op te heffen gemeenten Leimuiden en Rijnsaterwoude in dier voege dat: de grens met de nieuwe gemeente Jacobswoude komt te lopen als beschreven in artikel 1, lid 2, bij b, onder 7°, de grens met de gemeente Uithoorn vanaf het in artikel 1, lid 2, bij b, onder 6° laatstbeschreven punt de bestaande grens tussen de op te heffen gemeente Leimuiden en de gemeente Uithoorn volgt tot het in artikel 1, lid 2, bij c, onder 1°, eerstgenoemde punt en de grens met de nieuwe gemeente Nieuwveen komt te lopen als beschreven in artikel 1, lid 2, bij c, onder 1°.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •