Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Instellingswet Productschap voor Vis en Visproducten

 

Artikel 5
1
Aan het produktschap is overgelaten de regeling of nadere regeling van de volgende onderwerpen:
a
aangelegenheden, verband houdende met het economisch verkeer tussen verschillende stadia van voortbrenging en afzet, waaronder begrepen:
*
de bevordering van de kwaliteit en de gezondheidstoestand, de verzorging en de verpakking van vis en visprodukten;
*
de aanduiding van ten verkoop aangeboden vis en visprodukten;
*
de opslag en bewerking van vis en visprodukten;
*
de behandeling en de terugzending van verpakkingsmateriaal door degenen, die een onderneming drijven, waarvoor het produktschap is ingesteld;
*
standaardvoorwaarden voor de verkoop, levering en betaling, voorzover het betreft het economisch verkeer tussen degenen, die een onderneming drijven waarvoor het produktschap is ingesteld;
b
de technische inrichting van ondernemingen, voorzover deze verband houden met de bevordering van de kwaliteit of de gezondheidstoestand van vis en visprodukten, verzorging en verpakking van vis en visprodukten, opslag en bewerking van vis en visprodukten;
c
de registratie en de administratie van de ondernemingen, waarvoor het produktschap is ingesteld en die van in die ondernemingen werkzame personen;
d
het verstrekken van de voor de vervulling van de taak van het produktschap nodige gegevens;
e
de voor de vervulling van die taak van het produktschap nodige inzage van boeken en bescheiden en bezichtiging en opneming van bedrijfsmiddelen en voorraden van ondernemingen;
f
fondsen in het belang der bedrijfsgenoten;
g
de vakopleiding.
2
Als aangelegenheden, bedoeld in het eerste lid, onder a, worden niet aangemerkt:
a
de vestiging, uitbreiding en stillegging van ondernemingen;
b
de in- en uitvoer;
c
de afzet van overschotvis voor ander gebruik dan tot menselijk voedsel.
3
Verordeningen betreffende de in het eerste lid bedoelde onderwerpen hebben niet betrekking op de aanvoer-, transito- en driehoekshandel.
4
Verordeningen betreffende onderwerpen, als bedoeld in het eerste lid, onder d en e, houden waarborgen in tegen misbruik van de ingevolge die verordeningen te verstrekken gegevens.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •