Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Interimwet stad-en-milieubenadering

 

Artikel 10
1
In een reconstructiegebied vindt de voorbereiding, het nemen, de goedkeuring van het besluit, bedoeld in artikel 9, en het beroep tegen het besluit omtrent goedkeuring van dat besluit, gelijktijdig plaats met de voorbereiding, het nemen en de goedkeuring van het besluit tot vaststelling van het reconstructieplan, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de Reconstructiewet concentratiegebieden, het gewijzigde reconstructieplan, bedoeld in artikel 17, vierde lid, van die wet, of de uitwerking van het reconstructieplan, bedoeld in artikel 18, eerste lid, van die wet, en het beroep tegen een van die besluiten.
2
Bij de toepassing van het eerste lid zijn de artikelen 4, derde lid, 5, eerste lid, 6, 7, 8, 11, 12, derde lid, onderdelen a tot en met d, 13, eerste en tweede lid, 14, 15 en 17, eerste tot en met derde lid, van deze wet en de artikelen 15, 16, eerste lid, en 28 van de Reconstructiewet concentratiegebieden van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat:
a
onder ?gemeenteraad? telkens wordt verstaan ?provinciale staten van de provincie waarin het reconstructiegebied geheel of grotendeels is gelegen?;
b
onder ?burgemeester en wethouders? telkens wordt verstaan ?gedeputeerde staten van de provincie waarin het reconstructiegebied geheel of grotendeels is gelegen?;
c
onder ?gedeputeerde staten? telkens wordt verstaan ?Onze Minister en Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit?;
d
de mededeling, bedoeld in artikel 11, derde lid, van deze wet tevens in de Staatscourant wordt geplaatst, en
e
ook in het geval, bedoeld in artikel 16, derde lid, of 17, zesde lid, van de Reconstructiewet concentratiegebieden, gedeputeerde staten van de provincie waarin het reconstructiegebied geheel of grotendeels is gelegen, een besluit als bedoeld in artikel 9 van deze wet bekendmaken.
3
Het niet tijdig bekendmaken van een besluit omtrent goedkeuring van een besluit als bedoeld in artikel 9 van deze wet of van een besluit tot verdaging van de beslissing omtrent goedkeuring heeft niet tot gevolg dat een besluit tot goedkeuring is genomen.
4
Indien goedkeuring wordt onthouden aan het reconstructieplan dat betrekking heeft op het projectgebied, wordt tevens goedkeuring onthouden aan het besluit, bedoeld in artikel 9 van deze wet.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •