Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Interimwet stad-en-milieubenadering

 

Artikel 12
1
In dit artikel wordt onder bevoegd gezag verstaan: bestuursorgaan dat ten aanzien van een projectgebied belast is met toepassing van een milieukwaliteitsnorm of ander wettelijk voorschrift waarvan op grond van artikel 2 of 3 afwijking wordt overwogen.
2
De voorbereiding, het nemen en de terinzagelegging van het besluit, bedoeld in de artikelen 2 en 3, vinden gelijktijdig plaats met de voorbereiding, het nemen en de terinzagelegging van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan met betrekking tot het projectgebied.
3
Artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en de krachtens die wet gestelde voorschriften omtrent totstandkoming en inhoud van het bestemmingsplan zijn van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat
a
burgemeester en wethouders gelijktijdig met de terinzagelegging van het ontwerpbesluit, bedoeld in de artikelen 2 en 3, het bevoegd gezag in de gelegenheid stellen advies uit te brengen over het ontwerpbesluit, tenzij een orgaan van de gemeente als bevoegd gezag of adviseur is aangewezen;
b
het bevoegd gezag bij de voorbereiding van zijn advies de bestuursorganen betrekt die ingevolge wettelijk voorschrift zijn aangewezen om hem terzake van advies te dienen;
c
naar voren gebrachte zienswijzen omtrent het ontwerp van het besluit, bedoeld in de artikelen 2 en 3, zo spoedig mogelijk doch in elk geval daags na afloop van de terinzageligging van het ontwerpbesluit aan gedeputeerde staten worden gestuurd;
d
het besluit, bedoeld in de artikelen 2 en 3, met het betrokken bestemmingsplan tevens daags na vaststelling langs elektronische weg naar gedeputeerde staten worden toegezonden;
e
in afwijking van genoemd artikel 3.8, derde lid, beide besluiten gelijktijdig zes weken na hun vaststelling bekend worden gemaakt.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •