Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Interimwet stad-en-milieubenadering

 

Artikel 13
1
Een besluit als bedoeld in de artikelen 2 en 3 behoeft de goedkeuring van gedeputeerde staten.
2
Indien naar voren gebrachte zienswijzen daartoe aanleiding geven, kan goedkeuring als bedoeld in het eerste lid worden onthouden wegens strijd met het belang van zuinig en doelmatig ruimtegebruik en met het belang van het bereiken van het bereiken van optimale leefomgevingskwaliteit.
3
Gedeputeerde staten maken hun besluit tot onthouding van goedkeuring binnen zes weken na het vaststellingsbesluit aan de gemeente bekend. Artikel 10.31, tweede en derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing. Een besluit tot goedkeuring wordt geacht te zijn genomen, indien binnen de in de eerste volzin genoemde termijn geen besluit tot onthouding van goedkeuring aan de gemeenteraad is bekendgemaakt.
4
Indien gedeputeerde staten goedkeuring onthouden aan het besluit, bedoeld in de artikelen 2 en 3, geven zij ten aanzien van het bestemmingsplan met betrekking tot het projectgebied gelijktijdig een aanwijzing als bedoeld in artikel 3.8, zesde lid, van de Wet ruimtelijke ordening, zo nodig in afwijking van het vierde lid van genoemd artikel 3.8.
5
Voor zover ten aanzien van het bestemmingsplan dat betrekking heeft op het projectgebied toepassing is gegeven aan artikel 3.8, zesde lid, van de Wet ruimtelijke ordening, wordt goedkeuring onthouden aan het besluit, bedoeld in de artikelen 2 en 3.
6
Indien goedkeuring aan het besluit, bedoeld in de artikelen 2 en 3 is onthouden, wordt de termijn voor bekendmaking, genoemd in artikel 12, derde lid, onder e, met een week verlengd.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •