Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Invoeringswet Kadasterwet

 

Artikel VI
1
De op het tijdstip van het in werking treden van de Kadasterwet door de Rijksdienst gehouden openbare registers van in- en overschrijving van feiten die betrekking hebben op onroerende zaken en rechten waaraan deze zijn onderworpen, maken met uitzondering van de dagregisters, deel uit van de in artikel 8, eerste lid, onder a, van de Kadasterwet bedoelde openbare registers.
2
De op het tijdstip van het in werking treden van de Kadasterwet door de Rijksdienst gehouden openbare registers die krachtens artikel 10 van de Maatregel teboekgestelde schepen 1990 (Stb. 1990, 500) behoren tot het register, bedoeld in de artikelen 193 en 783 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek zoals die artikelen luidden tot aan dat tijdstip, maken deel uit:
a
voor zover betreffend de in artikel 10, eerste lid, onder b tot en met e, van de Maatregel teboekgestelde schepen 1990 bedoelde registers: van de openbare registers, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder b, van de Kadasterwet, en
b
voor zover betreffend de in de artikel 10, eerste lid, onder f, van de Maatregel teboekgestelde schepen 1990 bedoelde registers en de in artikel 15, eerste lid, tweede zin, van die maatregel bedoelde verdere registers: van de registratie voor schepen, bedoeld in artikel 85 van de Kadasterwet.
3
De op het tijdstip van het in werking treden van de Kadasterwet door de Rijksdienst gehouden openbare registers die krachtens artikel 3 van de Maatregel teboekgestelde Luchtvaartuigen (Stb. 1959, 119) behoren tot het register, bedoeld in artikel 2 van de Wet teboekgestelde Luchtvaartuigen, zoals dat artikel luidde tot aan dat tijdstip, maken deel uit:
a
voor zover betreffend de in artikel 3, onder b, van de Maatregel teboekgestelde Luchtvaartuigen bedoelde registers: van de openbare registers, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder c, van de Kadasterwet, en
b
voor zover betreffend het in artikel 3, onder c, van de Maatregel teboekgestelde Luchtvaartuigen bedoelde register en de in artikel 7, eerste lid, van die maatregel bedoelde andere registers, hulpboeken en kaarten: van de registratie voor luchtvaartuigen, bedoeld in artikel 92 van de Kadasterwet.
4
Ten aanzien van stukken waarvan de in- dan wel overschrijving heeft plaatsgehad vóór het tijdstip van het in werking treden van de Kadasterwet, geldt als tijdstip van inschrijving hetgeen op de desbetreffende in de openbare registers opgenomen afschriften van die stukken door de bewaarder is vermeld.

Artikel VII
1
Overschrijvingen in de openbare registers voor registergoederen die op het tijdstip van het in werking treden van de Kadasterwet door de Rijksdienst worden gehouden, worden voor de toepassing van de Kadasterwet met inschrijvingen gelijkgesteld.
2
Stukken die vóór het in het eerste lid bedoelde tijdstip op grond van het tevoren geldende recht hebben geleid tot het stellen van aantekeningen in de in het eerste lid bedoelde openbare registers maar daarin niet zijn in- dan wel overgeschreven, blijven, voor zover zij aan de kantoren van de Dienst berusten, aldaar bewaard en zijn openbaar. Artikel 9 van de Kadasterwet is van overeenkomstige toepassing op de stukken, bedoeld in de eerste zin.

Artikel VIII
1
Voor zover de wet bepaalt dat in plaats van een notariële akte een onderhandse akte kan worden gebezigd die is opgesteld en mede-ondertekend door een persoon als bedoeld in de artikelen 91 of 254 van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek, wordt voor de toepassing van hetgeen bij of krachtens de Kadasterwet is of wordt bepaald een zodanige onderhandse akte gelijkgesteld met een notariële akte.
2
Voor zover de wet bepaalt dat met een notariële verklaring wordt gelijkgesteld een verklaring van een persoon als bedoeld in het eerste lid, wordt bij toepassing van hetgeen bij of krachtens de Kadasterwet is of wordt bepaald een zodanige verklaring gelijkgesteld met een notariële verklaring.

Artikel IX
Een in een ingeschreven stuk gekozen woonplaats in Nederland van welk stuk de inschrijving plaatsvond voor het in werking treden van de Kadasterwet, wordt gelijkgesteld met de gekozen woonplaats, bedoeld in artikel 47, tweede lid, van de Kadasterwet, tenzij uit de wet of het ingeschreven stuk anders blijkt.

Artikel X
1
Het vermelden in de kadastrale registratie van de wettelijke benaming, als bedoeld in artikel 48, tweede lid, onder c, van de Kadasterwet, vindt ten aanzien van beperkte rechten en beslagen, over- dan wel ingeschreven in de openbare registers vóór het in werking treden van de Kadasterwet, slechts toepassing, indien daaromtrent op grond van de desbetreffende over- dan wel ingeschreven stukken voldoende zekerheid bestaat.
2
Het vermelden in de kadastrale registratie van de verwijzing, als bedoeld in artikel 48, tweede lid, onder e, van de Kadasterwet, vindt ten aanzien van stukken, over- dan wel ingeschreven vóór het in werking treden van de Kadasterwet, niet plaats, indien in de betrokken over- dan wel ingeschreven stukken de kadastrale aanduiding van de desbetreffende onroerende zaken niet of onvolledig is vermeld, met dien verstande dat, in geval van een onvolledige vermelding in die stukken, het vermelden van de verwijzing in de kadastrale registratie dienovereenkomstig geschiedt.

Artikel XI [Vervallen per 01-09-2005]

Artikel XII
1
Artikel 58, eerste lid, van de Kadasterwet vindt met betrekking tot een rechthebbende op een recht van hypotheek toepassing voorzover een besluit daartoe door Onze Minister is genomen.
2
Ingeval van bijhouding op grond van een:
a
verandering betreffende een ingeschreven recht van hypotheek voorzover die blijkt uit ingeschreven stukken als bedoeld in artikel 54, eerste lid, onderdeel a, van de Kadasterwet, en
b
verandering betreffende een hypotheekhouder voorzover die blijkt uit inlichtingen als bedoeld in artikel 54, eerste lid, onderdelen b en c, van de Kadasterwet,
vindt artikel 58, eerste lid, van de Kadasterwet toepassing voorzover een besluit als bedoeld in het eerste lid is genomen.

Artikel XIII
Indien vóór het tijdstip van het in werking treden van de Kadasterwet aan belanghebbenden bij een bijhouding van de kadastrale registratie en de kadastrale kaarten ten behoeve waarvan een meting noodzakelijk is, van het voornemen daartoe mededeling is gedaan, blijft, ingeval die bijhouding nog niet is voltooid op dat tijdstip, het tevoren geldende recht van toepassing ter vaststelling van wie belanghebbenden bij de bijhouding zijn.

Artikel XIV
Indien op het tijdstip van het in werking treden van de Kadasterwet de in artikel XIII bedoelde bijhouding reeds was voltooid, maar het resultaat van die bijhouding op dat tijdstip nog niet onherroepelijk is, blijft, ongeacht of toen al of niet reeds een kennisgeving van het resultaat van die bijhouding was verzonden, het tevoren geldende recht van toepassing, daaronder begrepen de artikelen 15-21 van de Wet op de grondbelasting (Stb. 1870, 82).

Artikel XV [Vervallen per 01-09-2005]

Artikel XVI [Vervallen per 01-09-2005]

Artikel XVII [Vervallen per 01-09-2005]

Artikel XVIII [Vervallen per 01-09-2005]

Hoofdstuk III. Aanpassing van andere wetten

Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III [Vervallen per 17-02-1999]

Artikel IV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Hoofdstuk IV. Intrekking wettelijke voorschriften; slotbepalingen

Titel 1. Intrekking wettelijke bepalingen

Artikel I
De Wet van den 30sten December 1839 (Stb. 58), houdende bepaling van den duur der verantwoordelijkheid van de Bewaarders der hypotheken en het kadaster, en der scheepsbewijzen, en magtiging tot vaststelling van een tarief van derzelver salarissen, wordt ingetrokken.

Artikel II
De Wet van den 4den Julij 1842 (Stb. 16), betrekkelijk de overbrenging der onder de vroegere wetgeving ingeschrevene hypotheken en privilegiën in de thans bestaande nieuwe registers, wordt ingetrokken.

Artikel III
De Wet van 28 Februari 1947 (Stb. H 66), houdende het openen van de mogelijkheid, wijziging te brengen in de methode van overschrijving of inschrijving van stukken in de openbare registers, en tot het stellen van nadere regelen omtrent de geldigheid van overschrijvingen en inschrijvingen na de bevrijding verricht op voet van in den bezettingstijd terzake uitgevaardigde besluiten, wordt ingetrokken.

Artikel IV
De Wet kadastraal recht (Stb. 1963, 352) wordt ingetrokken.

Artikel V
Het koninklijk besluit van den 1sten Augustus 1828 (Stb. 52), houdende voorbereidende bepalingen voor de invoering van het nieuw hypothecair stelsel, wordt ingetrokken.

Artikel VI
Het koninklijk besluit van den 8sten Augustus 1838 (Stb. 27), waarbij dat van den 1sten Augustus 1828 (Staatsblad no. 52) voor zoo veel noodig wordt gewijzigd en aangevuld met de bepalingen, welke tot de invoering van het hypothecair stelsel worden vereischt, wordt ingetrokken.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •