Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Invoeringswet Kadasterwet

 

Artikel XII
1
Artikel 58, eerste lid, van de Kadasterwet vindt met betrekking tot een rechthebbende op een recht van hypotheek toepassing voorzover een besluit daartoe door Onze Minister is genomen.
2
Ingeval van bijhouding op grond van een:
a
verandering betreffende een ingeschreven recht van hypotheek voorzover die blijkt uit ingeschreven stukken als bedoeld in artikel 54, eerste lid, onderdeel a, van de Kadasterwet, en
b
verandering betreffende een hypotheekhouder voorzover die blijkt uit inlichtingen als bedoeld in artikel 54, eerste lid, onderdelen b en c, van de Kadasterwet,
vindt artikel 58, eerste lid, van de Kadasterwet toepassing voorzover een besluit als bedoeld in het eerste lid is genomen.

Artikel XIII
Indien vóór het tijdstip van het in werking treden van de Kadasterwet aan belanghebbenden bij een bijhouding van de kadastrale registratie en de kadastrale kaarten ten behoeve waarvan een meting noodzakelijk is, van het voornemen daartoe mededeling is gedaan, blijft, ingeval die bijhouding nog niet is voltooid op dat tijdstip, het tevoren geldende recht van toepassing ter vaststelling van wie belanghebbenden bij de bijhouding zijn.

Artikel XIV
Indien op het tijdstip van het in werking treden van de Kadasterwet de in artikel XIII bedoelde bijhouding reeds was voltooid, maar het resultaat van die bijhouding op dat tijdstip nog niet onherroepelijk is, blijft, ongeacht of toen al of niet reeds een kennisgeving van het resultaat van die bijhouding was verzonden, het tevoren geldende recht van toepassing, daaronder begrepen de artikelen 15-21 van de Wet op de grondbelasting (Stb. 1870, 82).

Artikel XV [Vervallen per 01-09-2005]

Artikel XVI [Vervallen per 01-09-2005]

Artikel XVII [Vervallen per 01-09-2005]

Artikel XVIII [Vervallen per 01-09-2005]

Hoofdstuk III. Aanpassing van andere wetten

Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III [Vervallen per 17-02-1999]

Artikel IV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Hoofdstuk IV. Intrekking wettelijke voorschriften; slotbepalingen

Titel 1. Intrekking wettelijke bepalingen

Artikel I
De Wet van den 30sten December 1839 (Stb. 58), houdende bepaling van den duur der verantwoordelijkheid van de Bewaarders der hypotheken en het kadaster, en der scheepsbewijzen, en magtiging tot vaststelling van een tarief van derzelver salarissen, wordt ingetrokken.

Artikel II
De Wet van den 4den Julij 1842 (Stb. 16), betrekkelijk de overbrenging der onder de vroegere wetgeving ingeschrevene hypotheken en privilegiën in de thans bestaande nieuwe registers, wordt ingetrokken.

Artikel III
De Wet van 28 Februari 1947 (Stb. H 66), houdende het openen van de mogelijkheid, wijziging te brengen in de methode van overschrijving of inschrijving van stukken in de openbare registers, en tot het stellen van nadere regelen omtrent de geldigheid van overschrijvingen en inschrijvingen na de bevrijding verricht op voet van in den bezettingstijd terzake uitgevaardigde besluiten, wordt ingetrokken.

Artikel IV
De Wet kadastraal recht (Stb. 1963, 352) wordt ingetrokken.

Artikel V
Het koninklijk besluit van den 1sten Augustus 1828 (Stb. 52), houdende voorbereidende bepalingen voor de invoering van het nieuw hypothecair stelsel, wordt ingetrokken.

Artikel VI
Het koninklijk besluit van den 8sten Augustus 1838 (Stb. 27), waarbij dat van den 1sten Augustus 1828 (Staatsblad no. 52) voor zoo veel noodig wordt gewijzigd en aangevuld met de bepalingen, welke tot de invoering van het hypothecair stelsel worden vereischt, wordt ingetrokken.

Artikel VII
Het koninklijk besluit van den 11den Maart 1840 (Stb. 6), waarbij, in verband met het tegenwoordige hypothecair stelsel, maatregelen worden voorgeschreven, omtrent de doorhaling van de overschrijvingen der processen-verbaal van in beslagneming van onroerende goederen, alsmede van schepen en vaartuigen, wordt ingetrokken.

Artikel VIII
Het koninklijk besluit van den 6den Julij 1859 (Stb. 77), vaststellende het formulier van eedsaflegging voor de bewaarders der hypotheken, van het kadaster en der scheepsbewijzen, wordt ingetrokken.

Artikel IX
Het koninklijk besluit van den 25sten Januarij 1867 (Stb. 4), houdende vaststelling van het formulier van eedsaflegging voor de ingenieursverificateur van het kadaster wordt ingetrokken.

Artikel X
Het koninklijk besluit van 9 juli 1975 (Stb. 410) tot de invoering van een grootschalige basiskaart van Nederland en de instelling van een Centrale Kaarteringsraad wordt ingetrokken.

Artikel XI
Het koninklijk besluit van 24 april 1984 (Stb. 193) tot instelling van een voorlopige Raad voor vastgoedinformatie wordt ingetrokken.

Titel 2. Slotbepalingen

Artikel XII
1
Onze Minister van Justitie brengt in de ingevolge artikel I van hoofdstuk I van deze wet gewijzigde Kadasterwet de aanhaling van afdelingen, artikelen en artikelleden van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Koophandel en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in overeenstemming met de door hem op grond van de Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek en van de Invoeringswet Boek 8 B.W. opnieuw vastgestelde nummering.
2
Onze Minister van Justitie plaatst de tekst van de Kadasterwet in het Staatsblad.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •