Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen

 

Artikel LVII INWERKINGTREDING
1
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor verschillende artikelen, onderdelen of subonderdelen verschillend kan worden vastgesteld.
2
In afwijking van het eerste lid treden de artikelen XXXI, XXXIII, XXXIV, onderdeel H, XXXVII onderdeel B, XLVIII, onderdeel A, onder 1, LV en LVI in werking met ingang van 1 januari 1997. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, dan wel het Staatsblad waarin de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 1996, treden de in het eerste zin bedoelde artikelen in werking met ingang van de eerste dag van de kalendermaand na zowel de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst als de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen wordt geplaatst.
3
Indien de datum van inwerkingtreding als bedoeld in het tweede lid is gelegen na 1 januari 1997, is afdeling 7.1. van de Algemene wet bestuursrecht tot die datum niet van toepassing op besluiten, die geen betrekking hebben op de verzekeringsplicht of de verschuldigde premie op grond van:
a
de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;
b
de Ziektewet;
c
de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet met uitzondering van de artikelen 57, 57a en 58;
d
de Toeslagenwet over de toeslag op een uitkering op grond van de in de onderdelen a tot en met c genoemde wetten;
e
de Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen;
f
paragraaf 9 van de Wet privatisering ABP.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •