Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Kaderwet diervoeders

 

Artikel 25
1
Onze Minister kan een vergoeding van kosten heffen overeenkomstig een door hem vastgesteld tarief ter zake van:
a
de behandeling van een aanvraag tot een bij of krachtens deze wet voorgeschreven toelating, aanwijzing, erkenning, registratie of vergunning dan wel een aanvraag tot verlenging of wijziging daarvan;
b
de instandhouding van de bij of krachtens deze wet verleende toelating, aanwijzing, erkenning, registratie of vergunning;
c
een onderzoek als bedoeld in artikel 13;
d
een krachtens artikel 16 voorgeschreven controle;
e
de afgifte van een krachtens artikel 16 voorgeschreven bewijsstuk;
f
de behandeling van een aanvraag als bedoeld in artikel 36, tweede lid;
g
andere onderzoeken of verrichtingen met betrekking tot toevoegingsmiddelen, vervangende voederproteïnen, voormengsels of diervoeders voorzover de onderzoeken of verrichtingen zijn voorgeschreven bij een communautaire maatregel dan wel op verzoek van betrokkenen plaatsvinden.
2
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan een vergoeding van kosten worden geheven overeenkomstig een vastgesteld tarief ter zake van bij die maatregel benoemde onderzoeken of verrichtingen met betrekking tot toevoegingsmiddelen, vervangende voederproteïnen, voormengsels of diervoeders voorzover de onderzoeken of verrichtingen zijn voorgeschreven bij of krachtens deze wet.
3
Een tarief als bedoeld in het eerste of tweede lid wordt zodanig vastgesteld dat de geraamde baten niet uitgaan boven de geraamde kosten die in een rechtstreeks verband staan met de werkzaamheden waarvoor het tarief wordt opgelegd, onverminderd de daaromtrent bij een communautaire maatregel vastgestelde verplichtingen.
4
Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de betaling van de vergoeding.
5
Het tarief als bedoeld in het eerste of tweede lid wordt niet eerder vastgesteld dan vier weken nadat een voorstel daartoe aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •