Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Kaderwet militaire pensioenen

 

Artikel 4 Financiering/uitvoering
1
De aan de uitvoering van deze wet verbonden kosten komen ten laste van Hoofdstuk X van de Rijksbegroting, wat de in artikel 2, eerste lid,bedoelde pensioenaanspraken betreft, voor zoveel mogelijk in de vorm van een premie, nodig voor de instandhouding van een kapitaaldekkingsstelsel, en voor het overige als rechtstreekse begrotingslast.
2
De uitvoering van de pensioenaanspraken voor militairen en hun nagelaten betrekkingen, bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt ondergebracht bij het fonds. Het fonds beheert de betreffende pensioenaanspraken en uitzichten voor zoveel mogelijk naar de grondslagen van het voor de pensioenen voor het overig overheidspersoneel geldende financieringsstelsel. Onze Minister en het bestuur sluiten met het oog op die uitvoering en dat beheer een overeenkomst naar burgerlijk recht.
3
De overeenkomst, bedoeld in het tweede lid, omvat ten minste:
a
een nadere verdeling van de in het eerste lid bedoelde aanspraken naar aanspraken die worden gefinancierd op kapitaaldekkings- of declaratiebasis;
b
de wijze waarop en de voorwaarden waaronder de pensioenlasten en uitvoeringskosten van de niet op kapitaaldekkingsbasis te financieren aanspraken bij Onze Minister kunnen worden gedeclareerd.
4
Met het oog op het aanvullende of aanverwante karakter daarvan is Onze Minister bevoegd ook de uitvoering van het niet door het tweede lid bestreken deel van de militaire pensioenvoorzieningen in zijn geheel of in delen buiten het ministerie van Defensie onder te brengen. Met het betreffende uitvoeringsorgaan sluit Onze Minister alsdan een overeenkomst naar burgerlijk recht, ten minste inhoudende de wijze waarop en de voorwaarden waaronder de bedoelde aanvullende pensioenlasten en daarmee samenhangende extra uitvoeringskosten bij hem kunnen worden gedeclareerd.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •