Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Kernenergiewet

 

Artikel 67
1
Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regelen worden gesteld ter uitvoering van internationale overeenkomsten en door volkenrechtelijke organisaties genomen besluiten, geheel of gedeeltelijk betrekking hebbende op het gebied van de kernenergie of van de ioniserende straling.
2
Hiertoe kunnen behoren:
a
regelen, welke een verbod inhouden hulpstoffen of hulptoestellen, welke voor de vrijmaking van kernenergie of voor de opslag, vervaardiging, bewerking of verwerking van splijtstoffen dienstig kunnen zijn, voorhanden te hebben dan wel binnen of buiten Nederlands grondgebied te brengen zonder vergunning;
b
regelen, welke de verplichting inhouden tot mededeling van daarbij aangewezen gegevens.
3
In geval van toepassing van het tweede lid, onder a, is artikel 16 van overeenkomstige toepassing.
4
Aan een vergunning als in het tweede lid, onder a, bedoeld kunnen voorschriften worden verbonden.
5
Zodanige voorschriften kunnen, voor zover bij de maatregel niet anders is bepaald, de verplichting inhouden te voldoen aan door bestuursorganen, die bij het voorschrift zijn aangewezen, gestelde nadere eisen. Bij het stellen van zodanige eis wordt tevens het tijdstip bepaald, waarop ten aanzien van die eis de verplichting ingaat.
6
Een vergunning als bedoeld in het tweede lid, onder a, kan te allen tijde worden ingetrokken op grond van gewichtige redenen aan het algemeen belang ontleend. De aan een vergunning verbonden voorschriften kunnen te allen tijde worden gewijzigd, aangevuld of ingetrokken.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •