Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Kostenwet invordering rijksbelastingen

 

Artikel 8
1
Bij het begin van het kalenderjaar worden het eerste en het derde bedrag, genoemd in artikel 2, het eerste, het tweede en het vijfde bedrag, genoemd in artikel 3, eerste lid, de bedragen, genoemd in artikel 3, tweede tot en met vierde lid, en de bedragen, genoemd in artikel 4, bij ministeriƫle regeling vervangen door andere. Deze bedragen worden berekend door de te vervangen bedragen te vermenigvuldigen met de correctiefactor en vervolgens de nodig geachte afronding aan te brengen. Indien in het voorafgaande jaar een dergelijke afronding is toegepast, kan bij vervanging worden uitgegaan van het niet-afgeronde bedrag.
2
De correctiefactor is de verhouding van het gemiddelde van de indexcijfers van de achttiende tot en met de zevende aan het kalenderjaar voorafgaande maand, tot het gemiddelde van de indexcijfers van de dertigste tot en met de negentiende aan het kalenderjaar voorafgaande maand.
3
De indexcijfers zijn de cijfers uit de ?CAO-lonen per uur inclusief bijzondere beloning, CAO-sector Overheid? van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De gemiddelde indexcijfers worden berekend uit de indexcijfers vermeld in het nummer van het Statistisch bulletin, waarin het indexcijfer van de zevende respectievelijk negentiende aan het kalenderjaar voorafgaande maand voor het eerst, al dan niet voorlopig, wordt gepubliceerd. Indien in het nummer van het Statistisch bulletin, waarin het indexcijfer van de zevende respectievelijk negentiende aan het kalenderjaar voorafgaande maand voor het eerst, al dan niet voorlopig, zou moeten zijn gepubliceerd, dit indexcijfer niet is gepubliceerd, wordt voor dit en elk daaraan voorafgaand ontbrekend indexcijfer uitgegaan van het laatst bekende indexcijfer dat in dat nummer van het Statistisch bulletin is vermeld. Indien voor 1 december van het kalenderjaar voorafgaand aan de vervanging, bedoeld in het eerste lid, alsnog een ontbrekend indexcijfer als bedoeld in de derde volzin wordt gepubliceerd, wordt in afwijking van het bepaalde in die volzin uitgegaan van het alsdan voor het eerst, al dan niet voorlopig, gepubliceerde indexcijfer.
4
Indien de basis voor de indexcijfers wijzigt, wordt bij ministeriƫle regeling aangegeven op welke wijze wordt overgegaan op de nieuwe reeks indexcijfers.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •