Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Les- en cursusgeldwet

 

Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt, voor zover niet anders bepaald, verstaan onder:
a
bevoegd gezag: het orgaan dat als zodanig wordt aangeduid in de wettelijke regeling op grond waarvan de desbetreffende school of cursus wordt bekostigd;
b
leerling: degene die is toegelaten tot het onderwijs aan een school of cursus als bedoeld in artikel 2;
c
cursusjaar: het tijdvak van 1 augustus tot en met 31 juli daaraanvolgend;
d
Onze minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en, voor wat betreft het landbouwonderwijs, Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
e
dagschool: een instelling als bedoeld in 1.1.1, onderdeel b, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, voor zover het betreft een opleiding als bedoeld in artikel 7.2.7, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;
f
cursus:
1
een cursus in de zin van de Wet op het voortgezet onderwijs;
2
onderwijs aan een inrichting voor voortgezet onderwijs als bedoeld in artikel 61 van de Wet op het voortgezet onderwijs, voor zover het geen volledig onderwijs betreft,
3
een op grond van de Experimentenwet onderwijs uit de openbare kas bekostigde cursus, voor zover het voortgezet onderwijs betreft;
4
een beroepsopleiding, een opleiding voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, of een opleiding Nederlands als tweede taal, anders dan bedoeld onder e, die aan een instelling als bedoeld in 1.1.1, onderdeel b, van de Wet educatie en beroepsonderwijs ten laste van ?s Rijks kas wordt verzorgd.
g
onderwijsnummer: het door de Informatie Beheer Groep uitgegeven persoonsgebonden nummer, toegekend aan een persoon aan wie niet van overheidswege een sociaal-fiscaalnummer is verstrekt;
h
[vervallen;]
i
[vervallen;]
j
Informatie Beheer Groep: de Informatie Beheer Groep, genoemd in de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank.
k
school: een dagschool, als bedoeld in deze wet.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •