Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Les- en cursusgeldwet

 

Artikel 6 Algemene bepaling en nadere regeling cursusgeld
1
Cursusgeld is verschuldigd ter zake van het volgen van uit de openbare kas bekostigd onderwijs aan cursussen.
2
Degene die tot het onderwijs aan een cursus is toegelaten, dient zich om in een bepaald cursusjaar onderwijs te kunnen volgen, te laten inschrijven.
3
Tot de inschrijving wordt niet overgegaan dan nadat het bewijs is overgelegd dat het verschuldigde cursusgeld is of zal worden voldaan.
4
Het in het eerste lid bedoelde cursusgeld, alsmede de heffing en de voldoening daarvan, en de in het tweede lid bedoelde inschrijving worden geregeld bij of krachtens algemene maatregel van bestuur.
5
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen voorschriften worden vastgesteld met betrekking tot de vrijstelling, vermindering en terugbetaling van het cursusgeld.
6
In aanvulling op het derde lid wordt niet overgegaan tot inschrijving als bedoeld in artikel 8.1.1, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, dan nadat een meerderjarige leerling die niet zelf het cursusgeld voldoet, schriftelijk heeft verklaard dat hij ermee instemt dat een in die verklaring vermelde derde namens hem het cursusgeld voldoet.
7
De algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het vierde lid, wordt aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal overgelegd. De maatregel treedt niet in werking dan nadat vier weken na de overlegging zijn verstreken, en gedurende die termijn niet door of namens de Kamer de wens wordt te kennen gegeven tot overleg over de maatregel. Het bepaalde in de vorige twee volzinnen blijft buiten toepassing, indien het ontwerp van de maatregel voordien aan de Kamer is voorgelegd en door of namens de Kamer te kennen is gegeven dat aan overlegging van de maatregel geen behoefte bestaat.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •