Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Liquidatiewet Oorlogs- en Watersnoodschade I

 

Artikel 3
1
Tegen alle beschikkingen en beslissingen van Onze Minister, genomen uit hoofde van de door hem ingevolge artikel 2, tweede en derde lid, uitgeoefende bevoegdheden, kan iedere belanghebbende een met redenen omkleed bezwaarschrift bij Onze Minister indienen.
2
Artikel 89, derde, vierde, zesde en zevende lid, van de Wet op de Materiële Oorlogsschaden, onderscheidenlijk artikel 44, derde, vierde en vijfde lid, van de Wet op de Watersnoodschade 1953 is, al naar gelang het bezwaar zich richt tegen de toepassing van de eerstgenoemde, dan wel van de laatstgenoemde wet, ten aanzien van een zodanig bezwaarschrift van overeenkomstige toepassing, evenals of het bezwaar een beroep ware tegen een beschikking of beslissing van een onder Onze Minister ressorterend orgaan. Artikel 89, derde, vierde, zesde en zevende lid, van de Wet op de Materiële Oorlogsschaden is eveneens van overeenkomstige toepassing, indien het bezwaar zich richt tegen een door Onze Minister krachtens artikel 2, tweede lid, genomen beslissing op een verzoek om een tegemoetkoming, als bedoeld is in artikel 14, eerste lid, van de Wet Overheidsaansprakelijkheid Bezettingshandelingen.
3
De rechthebbende, die bezwaar heeft tegen een uitspraak ingevolge de eerste volzin van het vorige lid, kan daarvan in hoger beroep komen bij het Scheidsgerecht voor de Oorlogsschade, bedoeld in artikel 90 van de Wet op de Materiële Oorlogsschaden, uitsluitend op de gronden, in artikel 91, eerste lid, van die wet, onderscheidenlijk artikel 45, eerste lid, van de Wet op de Watersnoodschade 1953 genoemd. De artikelen 45, tweede tot en met vijfde lid, 46 en 47 van de Wet op de Watersnoodschade 1953 zijn met betrekking tot het in dit lid voorziene hoger beroep van overeenkomstige toepassing.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •