Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Loodsenwet

 

Artikel 30
1
De voorzitter en de overige leden, alsmede voor elk hunner een of meer plaatsvervangers worden voor de tijd van zes jaren benoemd door Onze Minister en Onze Minister van Justitie. Zij zijn bij hun aftreden weer benoembaar. Op eigen verzoek kunnen zij door Onze voornoemde Ministers worden ontslagen. De benoemingstermijn van hem die wordt benoemd ter vervulling van een tussentijdse vacature, eindigt bij het verstrijken van de benoemingstermijn van degene in wiens plaats hij is getreden.
2
De voorzitter moet voldoen aan de vereisten voor benoeming tot rechter in een rechtbank. Uit iedere regionale corporatie wordt een registerloods benoemd uit een voordracht van het bestuur van een regionale corporatie welke ten minste twee personen bevat die behoren tot de betreffende regionale corporatie en geen lid of plaatsvervangend lid van dat bestuur zijn.
3
Voor de in het eerste lid bedoelde plaatsvervangers is het bepaalde in het tweede lid van overeenkomstige toepassing.
4
Het tuchtcollege loodsen heeft een secretaris en zo nodig een plaatsvervangend secretaris:
a
aan wie op grond van een afsluitend examen van een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs door een universiteit dan wel de Open Universiteit, waarop de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek betrekking heeft, de graad Bachelor op het gebied van het recht en tevens de graad Master op het gebied van het recht is verleend, of
b
die op grond van het afsluitend examen van een opleiding op het gebied van het recht aan een universiteit dan wel de Open Universiteit, waarop de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek betrekking heeft, het recht heeft verkregen om de titel meester te voeren.
Zij worden door Onze Minister en Onze Minister van Justitie benoemd, geschorst en ontslagen.
5
De voorzitter en de secretaris, alsmede hun plaatsvervangers, worden in ieder geval ontslagen met ingang van de maand volgend op die waarin zij de leeftijd van zeventig jaar hebben bereikt.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •