Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Luchtvaartwet

 

Artikel 21
1
In afwijking van de artikelen 3:11, eerste lid, en 3:14 van de Algemene wet bestuursrecht geschiedt de terinzagelegging van de in die artikelen bedoelde stukken door gedeputeerde staten van de provincies, bedoeld in artikel 19, tweede lid. De stukken worden ter inzage gelegd ter secretarie van de provincies en gemeenten, bedoeld in artikel 19, tweede en derde lid. De terinzagelegging van het ontwerpbesluit geschiedt op één en dezelfde dag binnen vier weken nadat gedeputeerde staten de ter inzage te leggen stukken van Onze Minister hebben ontvangen.
2
In afwijking van artikel 3:12, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht geschiedt de in die bepaling bedoelde kennisgeving door gedeputeerde staten van de provincies, bedoeld in artikel 19, tweede lid, en door de burgemeesters van de gemeenten, bedoeld in artikel 19, tweede en derde lid.
3
Zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht door een ieder. In afwijking van artikel 3:15, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht worden zienswijzen naar voren gebracht bij een commissie, ingesteld door gedeputeerde staten van de provincies, bedoeld in artikel 19, tweede lid.
Gedeputeerde staten van de provincies, bedoeld in artikel 19, tweede lid, wijzen gezamenlijk de voorzitter van de commissie aan. De commissie bestaat voorts uit:
a
een lid van elk van die colleges van gedeputeerde staten door hen aangewezen;
b
één vertegenwoordiger, aangewezen door Onze Minister;
c
twee vertegenwoordigers, aangewezen door Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;
d
twee door burgemeester en wethouders van elke gemeente als bedoeld in artikel 19, tweede lid, aan te wijzen vertegenwoordigers, waarvan tenminste een als vertegenwoordiger van de omwonenden van het betrokken luchtvaartterrein kan worden beschouwd.
4
Gedeputeerde staten kunnen verzoeken dat in voorkomende gevallen ook andere ministers deskundigen als lid aanwijzen.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •