Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Luchtvaartwet

 

Artikel 37q
1
De geregistreerde, bedoeld in artikel 37p, is verplicht iedere wijziging die optreedt in de in artikel 37p, tweede lid bedoelde gegevens onverwijld door te geven.
2
De Commandant van de Koninklijke marechaussee haalt de inschrijving in het register, bedoeld in artikel 37p, door:
a
op verzoek van de geregistreerde, of
b
bij beƫindiging van de werkzaamheden tot het bedrijfsmatig aanbieden of vervoeren van vracht.
3
De Commandant van de Koninklijke marechaussee haalt de inschrijving in het register, bedoeld in artikel 37p, op last van Onze Minister van Justitie door:
a
indien bij controle blijkt dat de geregistreerde aan de bij of krachtens dit hoofdstuk gegeven voorschriften geen uitvoering geeft, of
b
bij controle blijkt van zodanige aanwijzingen van betrokkenheid bij gepleegde of te plegen misdrijven dat gerechtvaardigde twijfel bestaat omtrent de betrouwbaarheid van de geregistreerde.
4
Een doorhaling als bedoeld in het derde lid, onderdeel a, vindt plaats voor ten hoogste twee jaren. Na verstrijken van deze termijn kan opnieuw inschrijving overeenkomstig dit artikel plaatsvinden.
5
Een doorhaling als bedoeld in het derde lid, onderdeel b, vindt plaats voor onbepaalde tijd. Hernieuwde inschrijving vindt slechts plaats na toestemming van Onze Minister van Justitie.
6
De inschrijving dan wel de doorhaling van de inschrijving in het register bedoeld in het derde lid, wordt niet eerder van kracht dan twee weken nadat de Commandant van de Koninklijke marechaussee daarvan mededeling heeft gedaan aan de geregistreerde.
7
Voor zover zij deze behoeven voor de vervulling van de in artikel 37j, eerste lid, en artikel 37r bedoelde verplichtingen worden uit het register, bedoeld in artikel 37p, eerste lid, gegevens verstrekt aan:
a
luchtvaartmaatschappijen, en
b
geregistreerde personen als bedoeld in artikel 37p.
8
Aan andere dan de in het zevende lid bedoelde personen wordt desgevraagd meegedeeld of bepaalde natuurlijke personen of rechtspersonen die bedrijfsmatig vracht aanbieden of vervoeren, zijn ingeschreven in het register, bedoeld in artikel 37p, eerste lid.
9
Tegen besluiten van de Commandant van de Koninklijke marechaussee verband houdend met het register, bedoeld in artikel 37p, eerste lid, kan een belanghebbende administratief beroep instellen bij de Minister van Justitie.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •