Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Mediawet

 

Artikel 18b
1
De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting.
De raad van toezicht staat de raad van bestuur met advies terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het gemeenschappelijke belang van de landelijke publieke omroep.
2
De raad van toezicht is voorts belast met:
a
het vaststellen van de jaarrekening;
b
het wijzigen van de statuten van de Stichting, op voorstel van de raad van bestuur.
3
De volgende besluiten van de raad van bestuur behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht:
a
het vaststellen van het concessiebeleidsplan en het tussentijds concessiebeleidsplan, bedoeld in artikel 30b, eerste en derde lid;
b
het aangaan van de prestatieovereenkomst, bedoeld in artikel 30b, zevende lid;
c
het vaststellen van de begroting, bedoeld in artikel 99;
d
het vaststellen van het jaarverslag, bedoeld in artikel 23a;
e
investeringen die een in de statuten vastgesteld bedrag te boven gaan;
f
het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de Stichting met een andere rechtspersoon of vennootschap, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Stichting of voor andere instellingen die zendtijd hebben verkregen voor landelijke omroep;
g
collectief ontslag van een aanmerkelijk aantal werknemers;
h
ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers.
4
De raad van bestuur en de instellingen die zendtijd hebben verkregen voor landelijke omroep verstrekken aan de raad van toezicht desgevraagd en tijdig alle voor de uitvoering van diens taak benodigde inlichtingen.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •