Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Meetbrievenwet 1981

 

Artikel 4
1
Er wordt geen reis ondernomen tenzij ten behoeve van het schip overeenkomstig de bij of krachtens deze wet gegeven bepalingen een meetbrief is afgegeven, welke nog geldig is op het ogenblik van vertrek, te weten:
a
voor schepen met een lengte van 24 meter of meer een Internationale Meetbrief (1969) ten behoeve van:
1e
nieuwe schepen;
2e
bestaande schepen, die veranderingen of wijzigingen ondergaan of hebben ondergaan welke door de inspecteur-generaal worden geacht een aanzienlijke afwijking te vormen van hun bestaande bruto-tonnage;
3e
bestaande schepen, indien de eigenaar of de rompbevrachter zulks verlangt, in welk geval de tonnages van deze schepen na deze afgifte niet meer kunnen worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen die door de Scheepsmetingsdienst werden toegepast vóór de datum van inwerkingtreding van het Verdrag;
4e
alle bestaande schepen, twaalf jaar na de datum van inwerkingtreding van het Verdrag, met dien verstande dat deze schepen, met uitzondering van de onder 2e en 3e bedoelde, hun alsdan bestaande tonnages behouden voor de toepassing van de daarmee verband houdende bepalingen van andere bestaande internationale verdragen.
b
een bijzondere meetbrief, afgegeven door de inspecteur-generaal ingevolge de bepalingen van de Meetbrievenwet 1948 ten behoeve van alle bestaande schepen, niet vallende onder 2e, 3e en 4e van het eerste lid, onder a.
c
voor nieuwe schepen met een lengte van minder dan 24 meter een bijzondere meetbrief, afgegeven door de inspecteur-generaal ingevolge de bepalingen van deze wet, met uitzondering van pleziervaartuigen, welke uitsluitend als zodanig worden gebezigd, voor zover zij geen passagiers tegen vergoeding vervoeren, tenzij de eigenaar of de rompbevrachter een bijzondere meetbrief verlangt;
d
voor schepen die hebben gevaren onder de vlag van een andere Staat een voorlopige meetbrief, welke door het Hoofd van de Scheepsmetingsdienst kan worden afgegeven voordat de tonnages zijn vastgesteld.
2
De meetbrieven bedoeld in het eerste lid worden op verzoek van de eigenaar of de rompbevrachter afgegeven door de inspecteur-generaal tegen betaling van de kosten, berekend volgens een door Onze Minister vast te stellen tarief.
• B. Bepalingen met betrekking tot Nederlandse schepen waarop het Verdrag van toepassing is


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •