Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Planwet verkeer en vervoer

 

Artikel 16
1
Het bestuur van een regionaal openbaar lichaam als bedoeld in artikel 104 van de Wet gemeenschappelijke regelingen dat de gemeente of gemeenten Amsterdam, Arnhem en Nijmegen, Eindhoven en Helmond, Enschede en Hengelo, ?s-Gravenhage, Rotterdam of Utrecht omvat, stelt een regionaal verkeers- en vervoerplan vast, dat richting geeft aan de voor het gebied van dat regionaal openbaar lichaam te nemen beslissingen inzake verkeer en vervoer. Het bestuur neemt hierbij de essentiële onderdelen van het nationale verkeers- en vervoerplan in acht, evenals de essentiële onderdelen van het provinciale verkeer- en vervoerplan, voor zover die betrekking hebben op de bovenregionale samenhang.
2
Voor de openbare lichamen als bedoeld in het eerste lid is de onderhavige wet van overeenkomstige toepassing, met dien verstande, dat:
a
voor de toepassing van de artikelen 2, tweede lid, 3, derde lid, onder b, 12, 13, eerste lid, en 14 regionale openbare lichamen gelijkgesteld worden met provincies;
b
voor de toepassing van artikel 3, derde lid, onder a en b, na ?provincies? ingevoegd wordt: ,regionale openbare lichamen;
c
het in artikel 5 bedoelde provinciale verkeers- en vervoerplan uitsluitend betrekking heeft op het gebied van een in de provincie gelegen regionaal openbaar lichaam voor zover daarin essentiële onderdelen van beleid zijn opgenomen die noodzakelijk zijn voor de bovenregionale samenhang en het bestuur van de provincie over deze onderdelen overleg heeft gevoerd met het bestuur van het betrokken regionaal openbaar lichaam;
d
in artikel 6, eerste lid, tweede volzin, na ?provincies? toegevoegd wordt: , alsmede het algemeen bestuur van het in de provincie bestaand regionaal openbaar lichaam;
e
voor de toepassing van artikel 7 ?provinciale staten? en ?het provinciale verkeers- en vervoerplan? vervangen worden door ?het algemeen bestuur van een regionaal openbaar lichaam? respectievelijk ?het regionaal verkeers- en vervoerplan?;
f
de artikelen 8 tot en met 10 niet toepassing zijn;
g
voor de toepassing van artikel 11 het ?gemeentebestuur? en het ?gemeentelijk verkeers- en vervoerplan? wordt vervangen door: ?het bestuur van een regionaal openbaar lichaam? respectievelijk het ?regionaal verkeers- en vervoerplan? en in de tweede volzin van het eerste lid de aanwijzing van het provinciaal bestuur uitsluitend betrekking heeft op de essentiële onderdelen van beleid van het provinciale verkeers- en vervoerplan die noodzakelijk zijn voor de bovenregionale samenhang.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •