Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Planwet verkeer en vervoer

 

Artikel 5
1
Provinciale staten stellen een of meer provinciale verkeers- en vervoersplannen vast, die richting geven aan de door provinciale staten en gedeputeerde staten te nemen beslissingen inzake verkeer en vervoer. Provinciale staten nemen hierbij de essentiële onderdelen van het nationale verkeers- en vervoersplan in acht.
2
Het plan bevat de hoofdzaken van het door de provincie te voeren verkeers- en vervoerbeleid.
3
Het plan bevat in ieder geval:
a
de uitwerking van de essentiële onderdelen van het nationale verkeers- en vervoerplan;
b
de afstemming met andere beleidsterreinen, zoals ruimtelijke ordening, economie en milieu;
c
de fasering, de prioriteitsstelling en een indicatie van de bekostiging van de uitvoering en van de voor gemeenten beschikbare middelen;
d
de termijn waarvoor het plan geldt;
e
de termijn waarbinnen het gemeentelijk beleid in overeenstemming moet zijn gebracht met het plan.
4
Voor afloop van de in het derde lid, onder d, bedoelde termijn stellen provinciale staten een nieuw provinciaal verkeers- en vervoerplan vast.
5
In het plan geven provinciale staten in ieder geval aan, in hoeverre het voorgenomen beleid leidt tot aanpassing van het provinciale ruimtelijke beleid of het provinciale milieubeleid en in hoeverre en binnen welke termijn zij voornemens zijn een of meer geldende structuurvisies als bedoeld in artikel 2.2 van de Wet ruimtelijke ordening, het geldende provinciale milieubeleidsplan, bedoeld in artikel 4.9, eerste lid, van de Wet milieubeheer, of het geldende provinciale plan voor de waterhuishouding, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Wet op de waterhuishouding, te herzien.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •