Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Reconstructiewet Midden-Delfland

 

Artikel 46
1
Zodra gedeputeerde staten het plan van voorzieningen of een gedeelte hiervan hebben vastgesteld, kan de reconstructie-commissie de uitvoering hiervan ter hand nemen.
2
Gedeputeerde staten kunnen, in overeenstemming met de reconstructie-commissie bepalen, dat met name genoemde werken worden uitgevoerd door de door hen aan te wijzen openbare lichamen of andere rechtspersonen.
3
Op de terreinen kunnen tekens worden gesteld en kan houtgewas worden gekapt; zoden, aarde, grind en andere specie kunnen aan de terreinen worden onttrokken of daarop worden neergelegd.
4
Gronden kunnen worden drooggelegd, ontgonnen, herontgonnen, begreppeld of gedraineerd, tijdelijk geƫxploiteerd en tijdelijk in gebruik gegeven, in welk laatste geval de ter zake van pacht geldende wettelijke bepalingen niet toepasselijk zijn.
5
De bepalingen van de Ontgrondingenwet zijn niet van toepassing op de uitvoering van het plan van voorzieningen.
6
Opstallen kunnen worden afgebroken, verbouwd, verplaatst, gebouwd of herbouwd, indien naar het oordeel der reconstructie-commissie het belang der reconstructie zulks vordert.
7
De schade, welke een rechtstreeks gevolg is van het in het eerste tot en met het vierde lid en het in het zesde lid bepaalde, wordt door het Rijk vergoed. Aan de belanghebbende wordt op zijn verzoek een voorschot op de schadevergoeding toegekend. Het bedrag van het voorschot wordt op verzoek van de belanghebbende door de rechter-commissaris vastgesteld, gehoord de reconstructie-commissie.
8
De eigenaren en gebruikers zijn verplicht te gedogen, dat het in het eerste tot en met het vierde lid en het in het zesde lid bepaalde wordt uitgevoerd en dat daartoe hun terreinen worden betreden.
9
Indien nodig, wordt de tussenkomst ingeroepen van de burgemeester of van de kantonrechter op wiens bevel de uitvoering en het betreden van de terreinen, als bedoeld in het vorig lid, desnoods met behulp van de sterke arm, worden mogelijk gemaakt.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •