Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Reconstructiewet Midden-Delfland

 

Artikel 36
1
Onze Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij stellen, gehoord in overeenstemming met Onze Ministers van Verkeer en Waterstaat en van Financiën het reconstructieprogramma vast binnen zes maanden nadat Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer het vastgestelde ontwerp met de bijlagen heeft ontvangen. Voor zover Onze Ministers bij de vaststelling afwijken van het ontwerp zoals dit door provinciale staten is vastgesteld, vermeldt de motivering van hun besluit in ieder geval de redenen daarvoor. Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer doet hiervan schriftelijk mededeling aan gedeputeerde staten uiterlijk veertien dagen nadat het in dit lid bedoelde besluit is genomen.
2
Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer deelt het standpunt van Onze, in het vorige lid bedoelde, Ministers naar aanleiding van de naar voren gebrachte bedenkingen en het in het eerste lid van artikel 35 bedoelde rapport schriftelijk aan degenen die bedenkingen naar voren hebben gebracht mede uiterlijk veertien dagen nadat het in dat lid bedoelde besluit is genomen.
3
Het reconstructieprogramma ligt ter provinciale griffie en ter secretarie van de gemeenten in Midden-Delfland, voor een ieder ter kosteloze inzage. Gedeputeerde staten doen van de terinzagelegging tevoren openbare kennisgeving in de Nederlandse Staatscourant, in ten minste twee nieuwsbladen die in de streek worden verspreid en in de gemeenten op de aldaar gebruikelijke wijze.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •