Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Reconstructiewet concentratiegebieden

 

Artikel 11
1
Voor elk concentratiegebied worden een of meer reconstructieplannen vastgesteld.
2
Een reconstructieplan bevat:
a
een aanduiding van de grenzen van het reconstructiegebied;
b
een beschrijving van de in het reconstructiegebied bestaande toestand van de aspecten, bedoeld in artikel 4;
c
de aanduiding van de meest gewenste ontwikkeling van het reconstructiegebied ten aanzien van de aspecten, bedoeld in artikel 4;
d
een beschrijving van de ruimtelijke indeling van het reconstructiegebied in landbouwontwikkelingsgebieden, verwevingsgebieden en extensiveringsgebieden;
e
een aanduiding van de te treffen maatregelen en voorzieningen met het oog op de ontwikkeling, bedoeld in onderdeel c;
f
een beschrijving van de te verwachten gevolgen van de onder e bedoelde maatregelen en voorzieningen voor de toestand van de aspecten, bedoeld in artikel 4;
g
een globale raming van de totale kosten en de verdeling daarvan over de te treffen maatregelen en voorzieningen, alsmede een tijdschema voor de uitvoering van de maatregelen en voorzieningen;
h
in voorkomend geval een aanduiding van te verwerven onroerende zaken;
i
in voorkomend geval de aanwijzing van te onteigenen percelen of opstallen;
j
een of meer kaarten die met inachtneming van het vierde lid zijn vervaardigd.
3
In het reconstructieplan wordt in voorkomend geval bepaald ten aanzien van welke onderdelen van het plan uitwerking als bedoeld in artikel 18 zal plaatsvinden.
4
Op de kaarten, bedoeld in het tweede lid, onderdeel j, worden zo nauwkeurig mogelijk aangegeven:
a
de begrenzing van het reconstructiegebied;
b
de begrenzing van de landbouwontwikkelingsgebieden, de verwevingsgebieden en de extensiveringsgebieden, alsmede van de binnen de verwevings- of extensiveringsgebieden gelegen varkensvrije zones;
c
de bestaande en in voorkomend geval de te ontwikkelen natuur- en bosgebieden, landschappelijke elementen, waaronder cultuurhistorische, aardkundige en natuurwetenschappelijke elementen, en recreatieve voorzieningen;
d
de bestaande en in voorkomend geval de te verbeteren en nieuw aan te leggen openbare wegen, waterlopen, dijken of kaden en andere infrastructurele voorzieningen;
e
in voorkomend geval de te verwerven onroerende zaken;
f
in voorkomend geval de te onteigenen percelen of opstallen.
5
Indien voor het reconstructiegebied of delen daarvan een structuurvisie als bedoeld in artikel 2.2, eerste of tweede lid, van de Wet ruimtelijke ordening, is vastgesteld, wordt in het reconstructieplan aangegeven op welke onderdelen het reconstructieplan afwijkt van die structuurvisie.
6
In het reconstructieplan wordt aangegeven voor welke delen van het plangebied artikel 27 van toepassing is.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •