Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Reconstructiewet concentratiegebieden

 

Artikel 19
1
De uitwerking van het reconstructieplan bevat voorzover van toepassing:
a
de te treffen maatregelen en voorzieningen, bedoeld in artikel 11, tweede lid, onderdeel e, voorzover in het reconstructieplan is bepaald dat ten aanzien daarvan uitwerking plaats zal vinden;
b
aanduidingen van te verwerven onroerende zaken;
c
de aanwijzing van te onteigenen percelen of opstallen;
d
de toewijzing van eigendom van buiten een blok gelegen:
1
wegen, waterlopen, dijken of kaden met de daartoe behorende kunstwerken;
2
gebieden van belang uit een oogpunt van natuur- en landschapsbehoud en elementen van landschappelijke, recreatieve, cultuurhistorische, aardkundige of natuurwetenschappelijke waarde;
3
andere voorzieningen van openbaar nut;
e
de toewijzing en regeling van beheer en onderhoud van buiten een blok gelegen wegen, waterlopen, dijken of kaden met de daartoe behorende kunstwerken;
f
voor elke te treffen maatregel of voorziening een raming van de kosten, alsmede een tijdschema voor de uitvoering;
g
overige aspecten, ten aanzien waarvan in het reconstructieplan is bepaald dat uitwerking plaats zal vinden.
2
Indien voor het reconstructiegebied of delen daarvan structuurvisies als bedoeld in artikel 2.2, eerste of tweede lid, van de Wet ruimtelijke ordening, zijn vastgesteld, wordt in de uitwerking van het reconstructieplan aangegeven op welke onderdelen de uitwerking afwijkingen van zodanige streekplannen inhoudt.
3
In de uitwerking van het reconstructieplan wordt aangegeven voor welke delen van het plangebied artikel 27 van toepassing is.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •