Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Reglement voor de Gouverneur van Aruba

 

Artikel 8
1
Wanneer er vermoeden bestaat, dat de Gouverneur lijdt aan een zodanige ziekelijke stoornis van de geestvermogens dat hij niet in staat moet worden geacht het ambt naar behoren uit te oefenen, belegt de voorzitter van de raad van ministers uit eigen beweging of op verzoek van twee leden een vergadering van die raad, ten einde de gegrondheid van het vermoeden te onderzoeken.
2
De raad van ministers, oordelende dat daartoe termen bestaan, beveelt het instellen van een geneeskundig onderzoek aan een commissie, tezamen gesteld uit drie geneeskundigen waaronder ten minste één geneeskundige, gespecialiseerd in de psychiatrie dan wel in de zenuw- en zielsziekten.
3
Deze commissie is bevoegd de gewone geneesheer van de Gouverneur in haar midden te roepen en dient de raad van ministers van bericht.
4
Van het in de raad van ministers verhandelde worden nauwkeurige processen-verbaal in dubbel opgemaakt en door de voorzitter, de leden en de secretaris ondertekend.
5
Als de raad, na de Raad van Advies te hebben gehoord, oordeelt, dat het bericht van de commissie het bestaande vermoeden bevestigt, wordt onverwijld een van de dubbelen van de processen-verbaal gezonden aan de Koning en belegt de voorzitter van de raad van ministers een vergadering van de Staten.
6
De vergadering wordt gehouden met gesloten deuren. De vergadering verklaart, na de personen, die inlichtingen geven kunnen, onder ede gehoord te hebben, en bij volstrekte meerderheid van stemmen van de aanwezige leden, of er termen bestaan de Gouverneur niet in staat te achten zijn ambt naar behoren uit te oefenen.
7
De verklaring, dat zodanige termen bestaan, ontheft, zolang zij niet, na gelijk onderzoek, op gelijke wijze is ingetrokken en in afwachting van een bij koninklijk besluit te nemen beschikking, de Gouverneur van de uitoefening van zijn ambt.
8
Van het in de Staten verhandelde wordt een nauwkeurig proces-verbaal in dubbel opgemaakt en door al de leden en de griffier ondertekend.
9
Een van de dubbelen wordt onverwijld gezonden aan de Koning.
10
Wanneer de Gouverneur door een plotselinge ziektetoestand anders dan bedoeld in het eerste lid niet in staat is om zijn ambt uit te oefenen en om de uitoefening hiervan overeenkomstig artikel 13, derde lid, tijdelijk aan de aldaar bedoelde persoon over te dragen, worden de in dit artikel opgenomen bepalingen eveneens toegepast, met dien verstande echter, dat de Gouverneur, nadat hij voldoende hersteld is, de uitoefening van zijn ambt hervat.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •