Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Remigratiewet

 

Artikel 3
1
Aan een remigrant die niet over voldoende middelen beschikt om zelfstandig te kunnen remigreren worden onder bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen voorwaarden, de volgende basisvoorzieningen verstrekt:
a
een vergoeding van de kosten van vervoer van de remigrant en van zijn partner en hun kinderen die te zamen met de remigrant vertrekken naar het bestemmingsland, tot de plaats van bestemming;
b
een tegemoetkoming in de kosten van hervestiging in het bestemmingsland.
2
Aan een remigrant, bedoeld in het eerste lid, kunnen onder bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen voorwaarden, naast de basisvoorzieningen, genoemd in het eerste lid, de volgende basisvoorzieningen worden verstrekt:
a
een vergoeding van de kosten van het vervoer naar het bestemmingsland tot de plaats van bestemming van een nader te bepalen hoeveelheid bagage van de remigrant, zijn partner en hun kinderen;
b
een vergoeding van de kosten van het vervoer van een bedrijfsinventaris;
c
een vergoeding van de kosten van het vervoer van een personenauto of andere hulpmiddelen voor een gehandicapte;
d
een vergoeding van opslagkosten van goederen in het bestemmingsland.
3
De voorwaarden, bedoeld in het eerste lid, betreffen in ieder geval:
a
het afleggen van een verklaring als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, door een meerderjarige Nederlander die behoort tot een minderheidsgroep;
b
in overeenstemming met deze verklaring al hetgeen te doen wat in redelijkheid mogelijk is, om binnen een redelijke termijn de nationaliteit van het bestemmingsland te verkrijgen.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •