Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Reparatiewet I

 

Artikel XCIX
[Wijzigt de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945.]
ARTIKEL C
[Wijzigt de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet.]
ARTIKEL CI
[Wijzigt de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers.]
ARTIKEL CII
[Wijzigt de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers.]
ARTIKEL CIIA
[Wijzigt de Wet collectieve preventie volksgezondheid.]
ARTIKEL CIII
[Wijzigt de Wet conflictenrecht namen.]
ARTIKEL CIV
[Wijzigt de Wet educatie en beroepsonderwijs.]
ARTIKEL CV
De Wet erkenningen tuinbouw wordt ingetrokken.
ARTIKEL CVA
[Wijzigt de Wet gebruik Friese taal in het rechtsverkeer.]
ARTIKEL CVI [Vervallen per 17-02-1999]
ARTIKEL CVII
[Wijzigt de Wet geluidhinder.]
ARTIKEL CVIII
[Wijzigt de Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen.]
ARTIKEL CIX
[Wijzigt de Wet gewetensbezwaren militaire dienst.]
ARTIKEL CX
[Wijzigt de Wet goederenvervoer over de weg.]
ARTIKEL CXI
[Wijzigt de Wet goedkeuring en uitvoering Markham-overeenkomst.]
ARTIKEL CXIA
[Wijzigt de Wet herstructurering varkenshouderij.]
ARTIKEL CXIB
[Wijzigt de Wet inburgering nieuwkomers.]
ARTIKEL CXIC
[Wijzigt de Wet Infrastructuurfonds.]
ARTIKEL CXII
[Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.]
ARTIKEL CXIII
[Wijzigt de Wet inzake de wisselkoers van de gulden.]
ARTIKEL CXIV
[Wijzigt de Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen.]
ARTIKEL CXV
[Wijzigt de Wet medefinanciering oververtegenwoordiging oudere ziekenfondsverzekerden.]
ARTIKEL CXVI
[Wijzigt de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen.]
ARTIKEL CXVIA
[Wijzigt de Wet medezeggenschap onderwijs 1992.]
ARTIKEL CXVIB
[Wijzigt de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen.]
ARTIKEL CXVII
[Wijzigt de Wet melding ongebruikelijke transacties.]
ARTIKEL CXVIII
[Wijzigt de Wet milieubeheer.]
ARTIKEL CXIX
[Wijzigt de Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting.]
ARTIKEL CXX
[Wijzigt de Wet oorlogsstrafrecht.]
ARTIKEL CXXI
[Wijzigt de Wet op belastingen van rechtsverkeer.]
ARTIKEL CXXII
[Wijzigt de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten. ]
ARTIKEL CXXIIA
[Wijzigt de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992.]
ARTIKEL CXXIII
[Wijzigt de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg.]
ARTIKEL CXXIV
[Wijzigt de Wet op de dierenbescherming.]
ARTIKEL CXXV [Vervallen per 17-02-1999]
ARTIKEL CXXVI
[Wijzigt de Wet op de dividendbelasting 1965.]
ARTIKEL CXXVII
[Wijzigt de Wet op de economische delicten.]
ARTIKEL CXXVIIA
[Wijzigt de Wet op de expertisecentra.]
ARTIKEL CXXVIIB
[Wijzigt de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen.]
ARTIKEL CXXVIII
[Wijzigt de Wet op de geneesmiddelenvoorziening.]
ARTIKEL CXXIX
[Wijzigt de Wet op de identificatieplicht.]
ARTIKEL CXXX
[Wijzigt de Wet op de inkomstenbelasting 1964.]
ARTIKEL CXXXI
[Wijzigt de Wet op de jeugdhulpverlening.]
ARTIKEL CXXXIA
[Wijzigt de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997.]
ARTIKEL CXXXIB
[Wijzigt de Wet op de kansspelen.]
ARTIKEL CXXXIC
[Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]
ARTIKEL CXXXII
[Wijzigt de Wet op de loonvorming.]
ARTIKEL CXXXIII
De Wet op de Materiële Oorlogsschaden wordt ingetrokken.
ARTIKEL CXXXIV
[Wijzigt de Wet op de naburige rechten.]
ARTIKEL CXXXV
[Wijzigt de Wet op de omzetbelasting 1968.]
ARTIKEL CXXXVI
[Wijzigt de Wet op de openluchtrecreatie.]
ARTIKEL CXXXVII [Vervallen per 17-02-1999]
ARTIKEL CXXXVIII
[Wijzigt de Wet op de rechterlijke organisatie.]
ARTIKEL CXXXVIIIA
[Wijzigt de Wet op de rechtsbijstand.]
ARTIKEL CXXXIX
[Wijzigt de Wet op de Registeraccountants.]
ARTIKEL CXXXIXA
[Wijzigt de Wet op de Ruimtelijke Ordening.]
ARTIKEL CXL
[Wijzigt de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing.]
ARTIKEL CXLI
[Wijzigt de Wet op de studiefinanciering.]
ARTIKEL CXLII
[Wijzigt de Wet op de telecommunicatievoorzieningen.]
ARTIKEL CXLIIA
[Wijzigt de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen.]
ARTIKEL CXLIII
[Wijzigt de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990.]
ARTIKEL CXLIIIA
[Wijzigt de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.]
ARTIKEL CXLIV
[Wijzigt de Wet op de vermogensbelasting 1964.]
ARTIKEL CXLV
[Wijzigt de Wet op de waterhuishouding.]
ARTIKEL CXLVA
[Wijzigt de Wet op de waterkering.]
ARTIKEL CXLVI [Vervallen per 17-02-1999]
ARTIKEL CXLVII
[Wijzigt de Wet op het consumentenkrediet.]
ARTIKEL CXLVIII
[Wijzigt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.]
ARTIKEL CXLVIIIA
[Wijzigt de wet houdende wettelijke regeling van het notarisambt, mede ter vervanging van de Wet van 9 juli 1842, Stb. 20, op het Notarisambt en de Wet van 31 maart 1847, Stb. 12, houdende vaststelling van het tarief betreffende het honorarium der notarissen en de verschotten (Wet op het notarisambt).]
ARTIKEL CXLVIIIB
[Wijzigt de Wet op het primair onderwijs.]
ARTIKEL CXLVIIIC
[Wijzigt de Wet op het RIVM.]
ARTIKEL CXLIX
[Wijzigt de Wet op het voortgezet onderwijs.]
ARTIKEL CXLIXA
[Wijzigt de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie.]
ARTIKEL CL
[Wijzigt de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen.]
ARTIKEL CLA
[Wijzigt de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen.]
ARTIKEL CLI
[Wijzigt de Wet persoonsregistraties.]
ARTIKEL CLII
[Wijzigt de Wet pleziervaartuigen.]
ARTIKEL CLIII
[Wijzigt de Wet politieregisters.]
ARTIKEL CLIV
[Wijzigt de Wet privatisering spoorwegpensioenfonds.]
ARTIKEL CLIVA
[Wijzigt de Wet Raad voor de Transportveiligheid.]
ARTIKEL CLV
[Wijzigt de Wet rampen en zware ongevallen.]
ARTIKEL CLVA
[Wijzigt de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren.]
ARTIKEL CLVB
[Wijzigt de Wet rechtspositionele voorzieningen rampenbestrijders.]
ARTIKEL CLVI
[Wijzigt de Wet sloopregeling binnenvaart.]
ARTIKEL CLVII
[Wijzigt de Wet stimulering zeescheepvaart.]
ARTIKEL CLVIIA
[Wijzigt de Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten.]
ARTIKEL CLVIII
[Wijzigt de Wet tegemoetkoming studiekosten.]
ARTIKEL CLIX
[Wijzigt de Wet toezicht beleggingsinstellingen.]
ARTIKEL CLX
[Wijzigt de Wet toezicht effectenverkeer 1995.]
ARTIKEL CLXI
[Wijzigt de Wet toezicht kredietwezen 1992.]
ARTIKEL CLXII
[Wijzigt de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf.]
ARTIKEL CLXIII
[Wijzigt de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993.]
Artikel CLXIV [Vervallen per 01-06-2002]
ARTIKEL CLXV
[Wijzigt de Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte.]
ARTIKEL CLXVI
De Wet van 7 juni 1919, houdende nadere voorzieningen ter bestrijding van heling (Stb. 311) wordt ingetrokken.
ARTIKEL CLXVII
De Wet van 31 mei 1929, houdende bepalingen betreffende den in- en doorvoer van kippen- en eendeneieren (Stb. 276) wordt ingetrokken.
ARTIKEL CLXVIII
[Wijzigt de Wet van 14 december 1949, houdende vereenvoudiging van de wijze van uitbrengen van exploiten aan het Grootboek 1946 en aan enig Schuldregister voor geldleningen ten laste van het Rijk.]
ARTIKEL CLXIX
[Wijzigt de Wet van 23 oktober 1957, houdende goedkeuring van de op 20 februari 1957 te Kopenhagen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Denemarken gesloten Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting en ter voorkoming van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen van inkomsten en van vermogen.]
ARTIKEL CLXX
De Wet van 18 december 1957, houdende een nieuwe regeling van de samenstelling der burgerlijke gerechten en van de bezoldiging van de rechterlijke ambtenaren vervalt.
ARTIKEL CLXXI
[Wijzigt de Wet van 17 februari 1972, houdende uitvoering van de op 10 september 1964 te Parijs ondertekende Overeenkomst inzake beslissingen tot verbetering van akten van de burgerlijke stand, met Bijlagen en aanvulling, in verband daarmede, van artikel 29 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.]
ARTIKEL CLXXII
De Wet van 24 oktober 1973, houdende regelen inzake wettelijke aansprakelijkheid van exploitanten van nucleaire schepen (Stb. 536) vervalt.
ARTIKEL CLXXIII
De Wet van 2 juli 1980, houdende regelen omtrent een eenmalige uitkering aan bepaalde Molukse gewezen KNIL-militairen en hun weduwen ter zake van over de periode 1 mei 1956 tot 1 januari 1964 gederfd pensioen (Stb. 385) wordt ingetrokken.
ARTIKEL CLXXIV
De Wet van 21 april 1988, houdende regeling van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de voormalige bejaardenziekenfondsverzekering, wijziging van de Ziekenfondswet in verband met afbakening aanspraak op verstrekkingen in het buitenland, alsmede wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb. 250) wordt ingetrokken.
ARTIKEL CLXXV
De Wet van 29 september 1988 (Stb. 479), houdende opheffing van de nietigheid van bepaalde overeenkomsten van kredietverlening in de zin van de Wet op het consumptief geldkrediet (Stb. 1972, 399), die deel uitmaken van een afbetalingstransactie in de zin van de Wet op het afbetalingsstelsel 1961 (Stb. 1976, 515) wordt ingetrokken.
ARTIKEL CLXXVI
[Wijzigt de Wet van 2 mei 1990 tot uitvoering van het op 20 mei 1980 te Luxemburg tot stand gekomen Europese Verdrag betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen inzake het gezag over kinderen en betreffende het herstel van het gezag over kinderen, uitvoering van het op 25 oktober 1980 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen alsmede algemene bepalingen met betrekking tot verzoeken tot teruggeleiding van ontvoerde kinderen over de Nederlandse grens en de uitvoering daarvan.]
ARTIKEL CLXXVII
De Wet van 9 mei 1990, houdende wijziging van onder meer de Wet op de studiefinanciering in verband met de dekking van de meeruitgaven ter zake van de uitvoering van die wet, vereenvoudiging van die wet, verbeteringen van procesrechtelijke aard, alsmede de afschaffing van de tegemoetkoming in de overige studiekosten (Vereenvoudiging WSF I) (Stb. 298) vervalt.
ARTIKEL CLXXVIII
[Wijzigt de Wet van 29 mei 1991, tot opheffing van het Visserijschap en het Bedrijfschap voor de Groothandel in Vis en Aanverwante Bedrijven, tevens strekkende tot wijziging van de Instellingswet Productschap voor Vis en Visproducten.]
ARTIKEL CLXXIX
De Wet van 2 april 1992, houdende vaststelling van de herziening van pensioenen, uitkeringen, grondslagen en bedragen ingevolge de Wetten voor oorlogsgetroffenen voor het jaar 1990 (Stb. 198) wordt ingetrokken.
ARTIKEL CLXXX
[Wijzigt de Wet van 4 februari 1994 tot wijziging van de Wet op de bezoldiging van de rechterlijke ambtenaren en enkele andere wetten (wijziging bezoldigingsstructuur).]
ARTIKEL CLXXXI
[Wijzigt de Wet van 22 juni 1994 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgeriljke Rechtsvordering, het Wetboek van Koophandel en de Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting (wijziging voorwaarden nationaliteitsverlening en registratie zeeschepen).]
ARTIKEL CLXXXII
[Wijzigt de Wet van 29 juni 1994, houdende wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en van de Wet op de inkomstenbelasting 1964.]
ARTIKEL CLXXXIII
De Wet van 7 juli 1994, houdende wijziging van de Loodsenwet en de Scheepvaartverkeerswet in verband met de herziening van de financiële relatie tussen het Rijk en de loodsen, de invoering van een verkeersbegeleidingstarief en een aantal technische wijzigingen (Stb. 584) vervalt.
ARTIKEL CLXXXIV
[Wijzigt de Wet van 31 oktober 1996, houdende invoeging van de titels 7 en 12 in Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek.]
ARTIKEL CLXXXV
[Wijzigt de Wet van 23 januari 1997 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de herziening van de voorlopige maatregelen van kinderbescherming.]
ARTIKEL CLXXXVA
[Wijzigt de Wet van 5 juli 1997 tot wijziging van bepalingen van de Mediawet, de Wet op de telecommunicatievoorzieningen en de Radio-Omroep-Zender-Wet 1935 in verband met de liberalisering van de mediawetgeving.]
ARTIKEL CLXXXVB
[Wijzigt de Wet van 2 april 1998 tot wijziging van enkele onderwijswetten en technische wijziging van enkele andere wetten in verband met het totstandbrengen van onder meer een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra.]
ARTIKEL CLXXXVC
[Wijzigt de Wet van 14 mei 1998 tot uitvoering van het op 29 mei 1993 te 's-Gravenhage tot stand gekomen verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie en, in verband daarmee, wijziging van de Wet opneming buitenlandse pleegkinderen en enige andere wetten.]
ARTIKEL CLXXXVD
[Wijzigt de Wet van 18 juni 1998 tot wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder meer de invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht.]
ARTIKEL CLXXXVE
[Wijzigt de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding.]
ARTIKEL CLXXXVI
[Wijzigt de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen.]
ARTIKEL CLXXXVII
[Wijzigt de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.]
ARTIKEL CLXXXVIII
[Wijzigt de Wet verplaatsing mestproductie. ]
ARTIKEL CLXXXIX
[Wijzigt de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank.]
ARTIKEL CXC
[Wijzigt de Wet voorkeursrecht gemeenten.]
ARTIKEL CXCI
[Wijzigt de Wet voorraadvorming aardolieprodukten.]
ARTIKEL CXCII
[Wijzigt de Wet voorzieningen gehandicapten.]
ARTIKEL CXCIII
[Wijzigt de Wet vrijwillige zetelverplaatsing derde landen.]
ARTIKEL CXCIIIA
[Wijzigt de Wet waardering onroerende zaken.]
ARTIKEL CXCIIIB
[Wijzigt de Wet wapens en munitie.]
ARTIKEL CXCIIIC
[Wijzigt de Wet ziekenhuisvoorzieningen.]
ARTIKEL CXCIV
[Wijzigt het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. ]
ARTIKEL CXCV
[Wijzigt het Wetboek van Koophandel.]
ARTIKEL CXCVI
[Wijzigt het Wetboek van Strafrecht.]
ARTIKEL CXCVII
[Wijzigt het Wetboek van Strafvordering.]
ARTIKEL CXCVIIA
[Wijzigt de Woningwet.]
ARTIKEL CXCVIII
[Wijzigt de Zaaizaad- en Plantgoedwet.]
ARTIKEL CXCIX
[Wijzigt de Zeebrievenwet.]
ARTIKEL CC
[Wijzigt de Ziekenfondswet.]
ARTIKEL CCI
De advocaten en procureurs die kantoor houden in een gemeente die ingevolge de Wet van 11 september 1996, houdende een gemeentelijke herindeling in de samenwerkingsgebieden Midden-Brabant, Breda en Westelijk Noord-Brabant en in een gedeelte van de samenwerkingsgebieden Zuidoost-Brabant en 's-Hertogenbosch (Stb. 449) is overgegaan naar een ander arrondissement, worden door de zorg van de betrokken griffiers ingeschreven bij de rechtbank van het nieuwe arrondissement. Zij blijven tot 1 januari 2002 tevens ingeschreven bij de rechtbank van het oude arrondissement. Artikel 61, tweede lid, tweede volzin, van de Advocatenwet blijft buiten toepassing.
ARTIKEL CCII
1
De Wet van 11 september 1996, houdende een gemeentelijke herindeling in de samenwerkingsgebieden Midden-Brabant, Breda en Westelijk Noord-Brabant en in een gedeelte van de samenwerkingsgebieden Zuidoost-Brabant en 's-Hertogenbosch (Stb. 449) is niet van invloed op de bevoegdheid van de rechter in burgerlijke en bestuursrechtelijke zaken of op die van procureurs van partijen met betrekking tot zaken die voorafgaand aan de in die wet geregelde herindeling bij een gerecht aanhangig zijn gemaakt.
2
De in het eerste lid bedoelde wet is evenmin van invloed op de bevoegdheid van de rechter tot kennisneming van strafbare feiten die voorafgaand aan de in die wet geregelde herindeling door de officier van justitie in behandeling zijn genomen, met dien verstande dat in strafzaken waarin na de inwerkingtreding van die wet hoger beroep wordt ingesteld, deze bepaling buiten toepassing blijft.
ARTIKEL CCIII
Ten aanzien van de mogelijkheid om administratief beroep in te stellen ingevolge artikel 5, vijfde lid, 7 vijfde lid, of 16, zesde lid, van de Warenwet, zoals dat artikel luidde voor de datum van inwerkingtreding van artikel LXXXI, tegen een besluit dat voor die datum is bekendgemaakt, blijft het recht zoals het gold voor dat tijdstip van toepassing.
ARTIKEL CCIIIA
1
Indien voor de datum van inwerkingtreding van artikel CXXXIa, onderdeel B, tegen een besluit van een kamer van koophandel en fabrieken als bedoeld in artikel 55 van de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997 beroep is ingesteld bij de rechtbank, dan wel tegen een uitspraak van de rechtbank op een beroep tegen een dergelijk besluit hoger beroep is ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, en op het beroep of het hoger beroep nog geen uitspraak is gedaan, draagt de rechtbank onderscheidenlijk de Afdeling bestuursrechtspraak de behandeling daarvan over aan het College van Beroep voor het bedrijfsleven.
2
Indien op het tijdstip van inwerkingtreding van artikel CXXXIa, onderdeel B, nog hoger beroep openstaat bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het College van Beroep voor het bedrijfsleven in de plaats van de Afdeling bestuursrechtspraak.
ARTIKEL CCIV
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
ARTIKEL CCV
Deze wet wordt aangehaald als: Reparatiewet I.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 28 januari 1999
Beatrix
De Minister van Justitie, A. H. Korthals
Uitgegeven de zestiende februari 1999
De Minister van Justitie,
a
H. Korthals


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •