Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Rijkswet administratieve bijstand douane

 

Artikel 1
In deze rijkswet wordt verstaan onder:
a
land: Nederland, de Nederlandse Antillen, onderscheidenlijk Aruba;
b
douanewetgeving: de bij wet of landsverordening en de daarop berustende bepalingen vastgestelde regels van ieder van de landen inzake de in-, uit- en doorvoer van goederen, met inbegrip van de regels inzake verboden, beperkingen en toezicht op het vervoer van aan regulering onderworpen goederen over de landsgrenzen heen, alsmede inzake de heffing van accijnzen, omzetbelasting, algemene bestedingsbelasting en belasting op bedrijfsomzetten;
c
inbreuk: ieder handelen of nalaten in strijd met de douanewetgeving;
d
douanerechten: de rechten, heffingen en restituties terzake van in-, uit- en doorvoer van goederen, alsmede accijnzen, omzetbelasting, algemene bestedingsbelasting en belasting op bedrijfsomzetten;
e
douanevordering: een bedrag aan verschuldigde douanerechten, administratieve boeten, vervolgingskosten en interest;
f
douane-administratie: de centrale autoriteit die in een land belast is met de tenuitvoerlegging van de douanewetgeving, onderscheidenlijk de invordering van douanevorderingen;
g
informatie: inlichtingen, bescheiden en andere gegevens;
h
persoon: een natuurlijke persoon of rechtspersoon;
i
persoonsgegevens: informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
j
persoonsregistratie: een samenhangende verzameling van op verschillende personen betrekking hebbende persoonsgegevens, die langs geautomatiseerde weg wordt gevoerd of met het oog op een doeltreffende raadpleging van die gegevens systematisch is aangelegd.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •