Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Rijkswet administratieve bijstand douane

 

Artikel 6
1
De Minister van Financiën van de Nederlandse Antillen, onderscheidenlijk de Minister van Financiën van Aruba, stelt voor een persoonsregistratie als bedoeld in
dit hoofdstuk een reglement vast.
2
In het reglement worden het doel en de werking van de persoonsregistratie beschreven.
3
Het reglement bevat in elk geval een duidelijke regeling van de volgende onderwerpen:
a
de categorieën personen over wie gegevens in de registratie worden opgenomen;
b
de soorten van gegevens die in de registratie worden opgenomen, en de wijze waarop deze worden verkregen;
c
de gevallen waarin gegevens worden verwijderd;
d
de rechtstreekse toegang tot de registratie;
e
de wijze waarop geregistreerde personen of hun wettelijke vertegenwoordigers kennisneming en verbetering van de over hen opgenomen gegevens kunnen verkrijgen;
f
de wijze waarop geregistreerde personen of hun wettelijke vertegenwoordigers mededeling van verstrekking van hen betreffende gegevens kunnen verkrijgen.
4
Onverminderd de aanspraken op grond van andere wettelijke regels, heeft degene die schade lijdt doordat ten opzichte van hem in strijd wordt gehandeld met de bij of krachtens dit hoofdstuk gegeven voorschriften ter bescherming van de belangen van geregistreerde of te registreren personen, voor nadeel dat niet in vermogensschade bestaat, recht op een naar billijkheid vast te stellen schadevergoeding.
5
De douane-administratie is aansprakelijk voor de schade of het nadeel, voortvloeiende uit het niet-nakomen van de in het vierde lid bedoelde voorschriften.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •