Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Rijkswet houdende machtiging tot deelneming door het Koninkrijk der Nederlanden in de verhoging van het aandelenkapitaal van de Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling (Wereldbank)

 

Rijkswet van 30 juni 1982, houdende machtiging tot deelneming door het Koninkrijk in de verhoging van het aandelenkapitaal van de Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling (Wereldbank)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat een verhoging plaatsvindt van de deelneming van het Koninkrijk in het aandelenkapitaal van de Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling in het kader van de in 1979 door het College van Bewindvoerders goedgekeurde algemene verhoging van het aandelenkapitaal van deze instelling;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1
Onze Minister van Financiën wordt gemachtigd namens het Koninkrijk deel te nemen in de verhoging van het aandelenkapitaal van de Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling tot een bedrag van US $ 867,4 miljoen in het kader van de algemene verhoging van het kapitaal van deze instelling, overeenkomstig artikel II, sectie 2, sub b, van de overeenkomst betreffende de Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling.

Artikel 2
Deze Rijkswet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad en het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 30 juni 1982
Beatrix
De Minister van Financiën,
Van der Stee
De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,
c
P. van Dijk
De Minister van Buitenlandse Zaken a.i.,
j
C. Terlouw
Uitgegeven de tweeëntwintigste juli 1982
De Minister van Justitie a.i.,
m
G. Rood