Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Rijkswet regeling pensioenen en uitkeringen aan Gouverneurs van de Nederlandse Antillen en van Aruba

 

Artikel 18
1
Voor de toepassing van dit artikel wordt onder pensioen verstaan het bedrag dat overblijft na vermindering van dat pensioen wegens recht op ouderdomspensioen krachtens een wettelijke aanspraak op een volksverzekering of een naar aard en strekking daarmee overeenkomend pensioen of uitkering.
2
Indien naast een pensioen op grond van deze rijkswet tevens recht bestaat op een of meer pensioenen als bedoeld in het vijfde lid en het totaal van die pensioenen meer bedraagt dan het grensbedrag omschreven in het derde lid, wordt eerstbedoeld pensioen beperkt tot een zodanig gedeelte van het grensbedrag als evenredig is aan de verhouding waarin dat pensioen staat tot het totaal van de pensioenen.
3
Het grensbedrag is het pensioen dat met toepassing van artikel 8 tot een maximum van 70% zou zijn toegekend naar een wedde vermeerderd met de vakantie-uitkering overeenkomend met het bedrag, genoemd in de artikelen 2 en 7, onder b, van het Positiebesluit Gouverneur van de Nederlandse Antillen, onderscheidenlijk het Positiebesluit Gouverneur van Aruba.
4
Indien het bedrag van een of meer van de in het tweede lid bedoelde pensioenen bij berekening van de maximaal in aanmerking komende diensttijd hoger is of zou zijn dan het grensbedrag, bedoeld in het derde lid, treedt dat hogere bedrag of het hoogste van die bedragen voor de toepassing van het tweede lid in de plaats van het grensbedrag.
5
Onder een pensioen krachtens een andere regeling wordt in dit artikel verstaan een pensioen, een daarmee in aard overeenkomende uitkering, alsmede een onderstand bij wijze van pensioen ten laste van het Rijk, een provincie, een gemeente of waterschap, van de Stichting Pensioenfonds ABP, dan wel ten laste van de Nederlandse Antillen en Aruba of een publiekrechtelijk lichaam in deze landen of een door het openbaar gezag in een van deze landen ingesteld fonds, met inbegrip van de daarop onder welke benaming ook verleende toeslagen. Onder een pensioen krachtens een andere regeling wordt in dit artikel mede begrepen een ten laste van Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba onder welke benaming ook verleende toeslag op een pensioen, een daarmede in aard overeenkomende uitkering of een onderstand bij wijze van pensioen ten laste van Suriname of een publiekrechtelijk lichaam in dat land.
6
Na beperking van een eigen pensioen volgens het eerste of tweede lid wordt de toegepaste beperkingsbreuk slechts gewijzigd, wanneer een pensioen krachtens een andere regeling wordt toegekend of beƫindigd dan wel wordt herzien.
7
Bij regeling van Onze Minister, Onze minister-president van de Nederlandse Antillen, onderscheidenlijk Onze minister-president van Aruba gehoord, kan de in het vijfde lid opgenomen opsomming worden aangevuld met andere regelingen en kunnen regelingen van de werking van dit artikel worden uitgezonderd.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •