Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Scheepvaartverkeerswet

 

Artikel 15ba
1
Een aanwijzing, bedoeld in de artikelen 15a, tweede lid, en 15b, eerste lid, behoeft de goedkeuring van de raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Onverminderd artikel 10:27 van de Algemene wet bestuursrecht kan de goedkeuring kan slechts worden onthouden indien het belang van behoorlijk markttoezicht zich daartegen verzet.
2
Een krachtens de artikelen 15a, tweede lid, onderscheidenlijk 15b, eerste lid, aangewezen organisatie voert in de boekhouding een administratief onderscheid in voor iedere dienst of taak die bij of krachtens de wet bij uitsluiting aan registerloodsen, de organen van de Nederlandse en regionale loodsencorporaties, de aangewezen organisaties of samenwerkingsverbanden van registerloodsen is opgedragen.
3
Bij regeling van de raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de boekhouding, bedoeld in het tweede lid.
4
De algemene raad en de ledenvergadering van de Nederlandse loodsencorporatie zijn bevoegd van de krachtens de artikelen 15a, tweede lid, onderscheidenlijk 15b, eerste lid, aangewezen organisaties, alsmede van de ter uitvoering van artikel 15, eerste lid, onder b, van de Loodsenwet opgerichte samenwerkingsverbanden van registerloodsen, alle inlichtingen en gegevens te verlangen die deze organen voor de uitoefening van de hen bij en krachtens de Loodsenwet opgedragen taken redelijkerwijs nodig achten. De organisaties en samenwerkingsverbanden verlenen binnen de gestelde termijn alle gevraagde medewerking.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •